Sök

Högsby – medborgarlöften

Lokalt medborgarlöfte i Högsby och Mönsterås kommuner.

Inledning

Detta medborgarlöfte är en bilaga till samverkansöverenskommelsen mellan kommunerna i Högsby och Mönsterås samt Lokalpolisområde Västervik.

Lägesbild

Detta medborgarlöfte har tagits fram i samverkan mellan kommunerna och polisen. Inom kommunen sker samtal i lokalt brottsförebyggande råd, samt kommunal lägesbild. Polisen bidrar med trygghetsmätning, analyser från polisens medarbetarsamtal och brottsstatistik. Under 2023 har det även genomförts medborgardialoger i kommunerna. Detta ligger till grund för bedömningen av en gemensam lägesbild. Utformningen av problembilden ligger till grund för det gemensamma medborgarlöftet.

Problembild

Resultatet av sammantaget informationsunderlag ger fyra huvudsakliga fokusområden:

  • Ökad trygghet i både offentlig miljö och boendemiljö
  • Narkotika bland ungdomar
  • Skadegörelse
  • Bedrägerier

Syfte

Medborgarlöftet fokuserar på sådant som de som bor och verkar i en kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöftet ökar medborgarnas inflytande över åtgärder mot de lokala problemen. Medborgarlöftet ger polisen och kommunerna möjlighet att kommunicera ut de åtgärder som genomförs åren 2024–2025.

Medborgarlöfte

Trygghet

I syfte att öka trygghetskänslan i boendemiljö lovar Polisen och kommunerna att fortsätta utbilda och främja arbetet kring grannsamverkan. Utbildning för uppstart av grannsamverkan ska hållas löpande när behov uppstår.

Brottsstatistik ligger till grund för prioriterade områden.

De senaste årens trygghetsmätningar visat på låg upplevd trygghetskänsla hos framför allt kvinnor i tätorterna. Under 2024–2025 lovar Polisen och kommunerna att bjuda in till minst en medborgardialog för centrala Högsby och centrala Mönsterås. Polisen och kommunerna lovar även att ta fram en åtgärdsplan för att öka tryggheten i samhället.

Narkotika

Polisen lovar att lägga fokus på att upptäcka nya, unga, som missbrukar narkotika samt att beivra narkotikaförsäljning till unga. Kommunerna lovar att satsa på utbildning av ANDTS-coacher (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) samt att utveckla ANDTS-arbetet i kommunerna för att bl.a. förebygga narkotikaanvändning bland unga.

Skadegörelse

Kommunerna lovar att kartlägga platser, göra analyser av orsaker och ta fram tydliga åtgärder för att förebygga skadegörelse.

Bedrägerier

Polisen och kommunerna lovar att informera och öka kunskaper kring bedrägerier. Polisen och kommunerna lovar att kommunicera ut uppföljning av detta medborgarlöfte och kunna redovisa resultat för medborgarna minst två (2) gånger under aktuell period.

Löftet gäller under åren 2024–2025.