Högsby – medborgarlöften

Lokalt medborgarlöfte i Högsby och Mönsterås kommuner 2020

Inledning

Detta medborgarlöfte är en bilaga till samverkansöverenskommelse mellan kommunerna i Högsby och Mönsterås samt Lokalpolisområde Västervik 2020-2023.

Lägesbild

Detta medborgarlöfte har tagits fram i samverkan mellan kommunerna och polis. Medborgardialoger, medarbetarsamtal inom polis och kommun, polisens trygghetsmätning, analyser från polisens underrättelseverksamhet och brottssta­tistik ligger till grund för bedömningen av en gemensam lägesbild. Utform­ningen av problembilden ligger till grund för ett gemensamt dokumenterat åtagande från respektive part.

Problembild

Resultatet av sammantaget informationsunderlag ger två (2) huvudsakliga fo­kusområden.

  • Ökad trygghet i både offentlig miljö och boendemiljö
  • Trafiksäkerhetsarbete med fokus på hastighet, nykterhet och beteende­övervakning

Syfte

Medborgarlöftet fokuserar på sådant som de som bor och verkar i en kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöftet ökar medborgarnas inflytande över åtgärder mot de lokala problemen. Medborgarlöftet ger polisen och kommunerna möjlighet att kom­municera ut de åtgärder som genomförs år 2020.

Medborgarlöfte

I syfte att öka trygghetskänslan i boendemiljö lovar Polisen och kommunerna att fortsätta utbilda och främja arbetet kring grannsamverkan. Utbildning för uppstart av grannsamverkan ska hållas löpande när behov uppstår.
Polisen ska arbeta trygghetsskapande i trafiksäkerhetsarbetet genom att foku­sera på:

  • Hastighet/nykterhet/felbeteende i trafiken. Polisen lovar att genomföra minst femtio (50) trafikkontroller avseende detta per kommun under år 2020.
  • Buskörning och kontroller av mopeder och A-traktorer. Polisen lovar att genomföra riktade insatser mot olagliga mopeder och A-traktorer i kommunerna under år 2020.

Kommunerna lovar att beakta och prioritera trafiksäkerhetsfrågorna och vid behov föra dialog med Trafikverket. Kommunerna, som väghållare, lovar att vid behov genomföra hastighetsmätningar på vägsträckor där klagomål in­kommer gällande höga hastigheter. När det så krävs och finns möjlighet även åtgärda genom ombyggnad eller liknande (hinder, etcetera).

Polisen och kommunerna lovar att kommunicera ut uppföljning av detta med­borgarlöfte och kunna redovisa resultat för medborgarna minst två (2) gånger under 2020.

Löftet gäller under året 2020.

Mönsterås den 14 februari 2020

Anders Pleijel
Lokalpolisområdeschef

Stihna Johansson Evertsson
Kommunstyrelsen ordförande Högsby

Anders Johansson
Kommunstyrelsens ordförande Mönsterås

Dokument