Sök
Stäng Meny

Högsby – medborgarlöften

Lokalt medborgarlöfte i Högsby och Mönsterås kommuner 2023

Inledning

Detta medborgarlöfte är en bilaga till samverkansöverenskommelse mellan kommunerna i Högsby och Mönsterås samt Lokalpolisområde Västervik 2020-2023.

Lägesbild

Detta medborgarlöfte har tagits fram i samverkan mellan kommunerna och
polis. Medarbetarsamtal i lokalt brottsförebyggande råd, polisens trygghetsmätning, analyser från polisens underrättelseverksamhet och brottsstatistik samt kommunal lägesbild ligger till grund för bedömningen av en gemensam lägesbild. Utformningen av problembilden ligger till grund för ett gemensamt dokumenterat åtagande från respektive part.

Problembild

Resultatet av sammantaget informationsunderlag ger två huvudsakliga
fokusområden.

  • Ökad trygghet i både offentlig miljö och boendemiljö
  • Narkotika bland ungdomar

Syfte

Medborgarlöftet fokuserar på sådant som de som bor och verkar i en kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöftet ökar medborgarnas inflytande över åtgärder mot de lokala problemen. Medborgarlöftet ger polisen och kommunerna möjlighet att kommunicera ut de åtgärder som genomförs år 2023.

Medborgarlöfte

Trygghet

I syfte att öka trygghetskänslan i boendemiljö lovar Polisen och kommunerna att fortsätta utbilda och främja arbetet kring grannsamverkan. Utbildning för uppstart av grannsamverkan ska hållas löpande när behov uppstår.
Brottsstatistik ligger till grund för prioriterade områden.

Då de senaste årens trygghetsundersökningar visat på låg upplevd trygghets-känsla i tätorterna lovar Polisen och kommunerna att bjuda in till minst en medborgardialog för centrala Högsby och centrala Mönsterås.

Narkotika

Polisen lovar att lägga fokus på att upptäcka nya, unga, som missbrukar
narkotika samt att beivra narkotikaförsäljning till unga.

Kommunerna lovar att satsa på utbildning av ANDTS-coacher (alkohol,
narkotika, doping, tobak, spel) samt att utveckla ANDTS-arbetet i
kommunerna för att bl.a. förebygga narkotikaanvändning bland unga.

Polisen och kommunerna lovar att kommunicera ut uppföljning av detta
medborgarlöfte och kunna redovisa resultat för medborgarna minst två (2) gånger under aktuell period.

Löftet gäller under år 2023.

Datum: 2023-02-14

Anders Pleijel
Lokalpolisområdeschef

Per Gröön
Kommunstyrelsen ordförande Högsby

Anders Johansson
Kommunstyrelsens ordförande Mönsterås

Dokument