Höör – medborgarlöften

Gäller 2020-2021.


Strategisk samverkansöverenskommelse för åren 2020-2024: Trygga Höör


Inledning

Medborgarlöftena är en del i polisens och kommunens samverkansöverenskommelse i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Lägesbilden ligger till grund för löftena och de utgör tydliga riktlinjer i det fortsatta samverkansarbetet i kommunen. Lägesbilden omfattar medborgarnas upplevelser som hämtats från trygghetsmätning, medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik och genom intern kunskap som finns inom Polismyndigheten och kommunens organisation.

Medborgarlöften ges till medborgarna för att:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen och kommunen

Situationen idag

Enligt trygghetsmätningen för 2019 skiljer de upplevda problemen i kommunen inte sig mycket från tidigare år. Samma problematik med trafiken kvarstår medan nerskräpningen i centrum upplevs ha ökat. Oro för inbrott i bostad ligger högt i Höörs ytterområden men antalet bostadsinbrott har minskat rejält i kommunen. Andel personer som utsatts för brott har minskat med 5,2 procent vilket resulterat i att 83,2 procent av medborgarna inte varit utsatt för något brott under 2019.

Den sammantagna lägesbilden ger en positiv bild av kommunen som upplevs som trygg och säker att bo och vistas i.

Löften

  • Polisen ska ha riktade insatser i syfte att förhindra och upptäcka narkotikabrott i tidigt skede med fokus på ungdomar men även äldre personer. Ett nära samarbete med socialtjänsten ska finnas som erbjuder vård och stöd för att förhindra fortsatt användning av narkotika.
  • Polisen ska inrikta arbetet kring trafikproblematiken utifrån inkomna klagomål, tips samt mot de olycksdrabbade vägavsnitten och korsningarna.
  • Kommunen ska se över och förbättra trafikmiljön och vid behov åtgärda uppkomna brister samt utreda och prioritera behovet av förebyggande åtgärder för att främja trafiksäkerheten inom det egna kommunala vägnätet.
  • Trygghetsvandringar ska genomföras minst 2 gånger per år i samverkan mellan kommunens olika sektorer, polis och externa aktörer.
  • Kommunen ska genomföra åtgärder för minskad nedskräpning i kommunen.

Uppföljning

Medborgarlöftena skall följas upp och kontinuerligt rapporteras till lokala brottsförebyggande rådet samt sammanställas i en årsrapport.

2020-05-11

Anna-Karin Boije
lokalpolisområdeschef

Johan Svanberg
kommunstyrelsens ordförande


Återkoppling på arbetet med medborgarlöftena i Höör och Hörby för år 2019
(Uppdaterad 2020-02-20)