Sök

Höör – medborgarlöften

Medborgarlöften 2023-2024


Operativ samverkansöverenskommelse mellan Polisen (lokalpolisområde Eslöv) och Höörs kommun 2023-2024 (pdf, 177 kB)

Strategisk samverkansöverenskommelse för åren 2020-2024: Trygga Höör (pdf, 122 kB)


Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkansöverenskommelse i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Lägesbilden ligger till grund för löftena som i sin tur utgör tydliga riktlinjer i det fortsatta samverkansarbetet i kommunen. Lägesbilden omfattar medborgarnas upplevelser som hämtats från trygghetsmätning, medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik och genom intern kunskap som finns inom Polismyndigheten och kommunens organisation. 

Syftet med medborgarlöften är att;

 • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
 • öka tryggheten och förebygga brott.
 • stärka förtroendet för polisens och kommunens gemensamma arbete för en trygg och säker miljö. 

Aktuell lägesbild i kommunen

Den sammantagna lägesbilden ger en positiv bild av kommunen som upplevs som trygg och säker att bo och vistas i. Andel personer som utsatts för brott ligger fortsatt på en låg nivå. 

Trygghetsmätningen för 2022 signalerar dock att fler upplever narkotika och/eller alkoholpåverkade personer utomhus. Vi konstaterar även att användandet av narkotika har gått ner i åldrarna och det behövs en stärkt samverkan mellan olika myndigheter med fokus på tidiga insatser.  Oro för inbrott i bostad och förråd kvarstår och det faktiska antalet inbrott i förråd, bilar samt bränslestölder har ökat. 

Generellt har utomhusstörningarna ökat i centrum och buskörningar med mopeder och A-traktorer upplevs fortfarande vara ett problem.  

Medborgarlöften 2023-2024:

 • Intensifiering av arbetet med ”tidig upptäckt” av ungdomar på väg in i missbruk
  Samverkan mellan kommun och polis för att upptäcka och motverka tillgång på narkotika ska stärkas. Metoden ”tidigt upptäckt” för att förhindra ungas användning av droger ska implementeras.
 • Grannsamverkan mot brott Polis och kommun ska tillsammans lämna information och underlag för att starta upp fler grannsamverkansnätverk i kommunen
  Syftet är att Grannsamverkan som koncept ska införas såväl i villabebyggelse som i flerfamiljshus. En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet — inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot person. I många fall leder arbetet med grannsamverkan också till en starkare gemenskap mellan grannarna.
 • Blåljusdagar 
  Konceptet ”blåljusdagar” ska genomföras för åk 4 i syfte att skapa positiva relationer mellan blåljuspersonal och ungdomar. 
 • Trafikmiljö
  Trafikmiljön ska ses över och åtgärdsförslag tas fram för att förebygga olyckor och främja trafiksäkerheten.  Polisen och kommunen ska rikta arbetet kring trafikproblematiken utifrån inkomna klagomål, tips och statistik.

Uppföljning

Medborgarlöftena kommer att följas upp och löpande rapporteras till lokala brottsförebyggande rådet samt sammanställas och utvärderas i en årsrapport.

Veronica Ek

Lokalpolisområdeschef
Lokalpolisområde Eslöv

Johan Svahnberg​​​   

Kommunstyrelsens ordförande                                                          ​​
Höörs kommun​​​                                                                                   

​​

                                          

 


Återkoppling på arbetet med medborgarlöftena i Höör och Hörby för år 2019 (pdf, 159 kB)(uppdaterad 2020-02-20)