Höör – medborgarlöften

Medborgarlöften 2022


Strategisk samverkansöverenskommelse för åren 2020-2024: Trygga Höör


Medborgarlöftena är en del i polisens och kommunens samverkansöverenskommelse i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Lägesbilden ligger till grund för löftena och de utgör tydliga riktlinjer i det fortsatta samverkansarbetet i kommunen. Läges bilden omfattar medborgarnas upplevelser som hämtats från trygghets mätning, medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik och genom intern kunskap som finns inom Polismyndigheten och kommunens organisation.

Medborgarlöften ges till medborgarna för att:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen och kommunen

Situationen idag

Enligt trygghetsmätningen för 2021 skiljer de upplevda problemen i kommunen inte sig mycket från tidigare år. Samma problematik med trafiken kvarstår medan nerskräpningen i centrum upplevs ha minskat. Oro för inbrott i bostad ligger högt i Höörs ytterområden men antalet bostadsinbrott har minskat. Andel personer som utsatts för brott ligger på en fortsatt låg nivå.

Den sammantagna lägesbilden ger en positiv bild av kommunen som upplevs som trygg och säker att bo och vistas i.

Löften

  • Polisen och kommunen ska i samverkan inrikta arbetet kring trafikproblematiken utifrån inkomna klagomål, tips samt statistik. Trafikmiljön ses över och åtgärdsförslag tas fram för att förebygga olyckor och främja trafiksäkerheten.
  • Kommunen och polisen ska i samverkan med medborgarna genomföra minst en trygghetsvandring per år.
  • Kommunen och polisen ska i samverkan genomföra minst två medborgardialoger per år med utgångspunkt från problembilden.
  • Kommunen och polisen ska med gemensamma aktiviteter arbeta för att öka delaktigheten och tilliten till samhället för individer och grupper av medborgare.

Uppföljning

Medborgarlöftena skall följas upp och kontinuerligt rapporteras till lokala brottsförebyggande rådet samt sammanställas i en årsrapport.

Thomas Levén
Tf lokalpolisområdeschef
Lokalpolisområde Eslöv

Johan Svanberg
Kommunstyrelsens ordförande
Höörs kommun


Återkoppling på arbetet med medborgarlöftena i Höör och Hörby för år 2019 (uppdaterad 2020-02-20)