Sök

Hultsfred – medborgarlöften

Lokal medborgarlöfte Hultsfreds kommun 2021-2025.

Inledning 

Detta medborgarlöfte är en bilaga till samverkansöverenskommelse mellan Hultsfreds Kommun och lokalpolisområde Västervik.

Medborgarlöftet gäller 2021-2025 men utvärderas kontinuerligt och kan justeras.

Enligt samverkansöverenskommelsen ska parterna tillsammans utfärda medborgarlöften framtagna ur en lokal lägesbild. Som grund till denna lägesbild ligger: anmälda brott i Hultsfreds kommun lokalpolisområde Västervik, Trygghetsundersökningen 2021, samt rapporter och dialoger med kommunala verksamheter samt medborgardialoger.

Problembild

Resultatet från den senaste trygghetsundersökningen visar att medborgarna i Hultsfreds kommun upplever otrygghet för ”Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen”, ”Folk som bråkar och slåss utomhus” samt ”Trygg ute ensam kväll”.

Denna otrygghet är främst lokaliserad till tätorten (Hultsfred). Denna känsla av otrygghet hänger med all sannolikhet ihop med att man också känner otrygghet kring ”narkotikapåverkade personer utomhus”.

Detta är ofta ett återkommande samtalsämne då vi pratar med medborgare eller olika verksamheter i kommunen. Det finns en otrygghet kring en del av de ungdomar som rör sig ute i de centrala delarna av Hultsfred. Otryggheten kring att få inbrott i bostaden eller förråd är också något förhöjd i Hultsfreds kommun.

Samtidigt måste det påpekas att Hultsfreds kommun är en trygg kommun där en mycket liten del i Trygghetsundersökningen utsats för fysiskt våld eller avstått från någon aktivitet på grund av otrygghet.

78 % uppger 2021 att de inte har varit utsatt för något som helst brott att fämföra med 73 % nationellt.

Antalet bostadsinbrott under 2020 var 17 st och 2021 var det 22 st i Hultfreds.

Medborgarlöften - Prioriterade områden

1. Narkotika

Narkotika är förbjudet och bidrar till otrygghet, mänskligt lidande och även stora samhällskostnader. Narkotika är ”en motor” i mycket av det kriminella som händer i samhället. Att finansiera sitt beroende skapar brott i olika former och försäljningen skapar grupperingar med olika våldsinslag. Det är av stor vikt att narkotikaanvändandet bromsas i tidig ålder. Påverkade personer skapar också en stor otrygghet runt omkring sig.

Åtgärd

Polismyndigheten:

 • Nyttja tänkbara resurser såsom områdespoliser och ingripandepoliser med ett särskilt fokus på att upptäcka och förebygga narkotikaanvändning.
 • Genomföra särskilda insatser där narkotika kan förekomma både i trafiken och miljöer där det kan finnas narkotika.
 • Vara observanta på ungdomar och deras narkotikamissbruk och alltid skriva en orosanmälan till socialtjänsten om misstanke om narkotika finns hos den unge.

Hultsfreds kommun:

 • Verksamhet som jobbar med ungdomar ska kontinuerligt arbeta med hela ANDTS området (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). Insatser ska göras enligt den ANDTS-plan som kommunen har kring dessa frågor.
 • Följa utvecklingen kring hur nuläget ser ut kring narkotika och alkohol bland ungdomar. Detta sker genom regelbundna undersökningar i kommunen bland ungdomarna (LUPP-undersökning samt CANs drogvane-undersökning).
 • Samverka med de medborgare som på olika sätt inkommer med tips till kommunen genom att både hantera informationen internt men också vidarebefordra sådan information till lokal polis.
 • Verksamhet som jobbar med ungdomar ska ha en tät kontakt med områdespoliserna i polisområdet. Att bygga relationer mellan olika verksamheter för att på detta sätt observera ungdomar i farozonen är ett måste.

2. Unga vuxna / ungdomar

Unga vuxna och ungdomar kan av olika anledningar hamna i olika grupper och gäng. De kan känna sig vilsna och kämpa för att hitta sin identitet. Det gäller att alla instanser i samhället jobbar för att dessa individer ska känna sig välkomna och viktiga.

Det är risk att dessa individer tillsammans skapar en stor otrygghet i de miljöer (skola, fritids, centrum) som de vistas i. Det finns stora risker att droger och kriminalitet blir en del av dessa individers identitet.I detta medborgarlöfte vill vi att fokus ska läggas på denna grupp som skapar oro i samhället.

Åtgärd

Polismyndigheten:

 • Ska försöka hitta unga vuxna och ungdomar som är i farozonen och tillsamman med kommunen förebygga ett destruktivt beteende.
 • Ska aktivt arbeta för att upptäcka och förebygga brott bland dessa ungdomar.
 • Ska skapa ”relationer” med dessa individer för att förebygga brottsliga handlingar.

Hultsfreds kommun:

 • Skola, ungdomsenhet och Räddningstjänst (trygghet / säkerhet) ska ha ett nära samarbete för att upptäcka och förhindra att ungdomar kommer ”på glid”.
 • Nära samarbete med socialtjänsten och vid oro för unga som far illa ska en orosanmälan skrivas.
 • Räddningstjänst ska vara synlig i samhället efter larm. Räddningstjänsten åker ”ett skolvarv” efter fastställd plan efter alla larm.
 • Samverka med lokal polis och områdespolis för att lyfta de problem som syns i skola och samhälle som rör ungdomar.
 • Lyssna på de medborgare som inkommer med tips och platser där unga vuxna och ungdomar uppehåller sig. Förmedla denna information till verksamhet som kan agera (Socialtjänst, skola, ungdomsenhet, polis).

3. Trygghet

Trygghet är en individuell känsla och kan vara svår att påverka. Hultsfreds kommun är en trygg kommun (brottsstatistik) men i Trygghetsundersökningen framkommer att medborgarna känner otrygghet för ”Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen”, ”Folk som bråkar och slåss utomhus” samt ”Trygg ute ensam kväll”. Denna otrygghet är främst lokaliserad till tätorten (Hultsfred).

Åtgärd

Polismyndigheten:

 • Ska aktivt arbeta för hög synlighet i de centrala delarna av Hultsfred.
 • Skapa relationer och försöka motverka de oroliga grupperingar av ungdomar som finns i centrum med omnejd (skolorna).
 • Skapa relationer med de handlare som finns i centrum – ”så de känner sig sedda”.
 • Skapa relationer med den personal som jobbar med ungdomar i riskzonen.

Hultsfreds kommun:

 • Ska aktivt arbeta med de problem som kan uppstå med olika ungdomsgrupperingar.
 • Skapa relationer med de ungdomar som ingår i olika grupperingar.
 • Socialtjänsten ska aktivt jobba med de ungdomar som finns i riskzonen.
 • Skapa relationer med de lokala poliser som jobbar i området. Detta för att skapa en gemensam lägesbild kring de ungdomar som är i riskzonen.
 • Skapa en gemensam lägesbild mellan verksamheter så fokus blir på rätt platser och på rätt individer.

4. Trafik

Medborgarna upplever till viss del att trafiken är ett problem. Via trygghetsundersökningen, polisens rapporter och telefonsamtal från medborgare upplever många att hastigheten ofta är för hög i tätorterna.

Åtgärd

Polismyndigheten:

 • Hög synlighet påverkar trafiken på ett positivt sätt.
 • Hastighetskontroller ska ske med kontinuitet, så ofta att dämpande effekter uppnås.
 • Riktade insatser för kontroll av mopeder, A-traktorer och liknande fordon.

Hultsfreds kommun:

 • Aktivt arbeta för att trafikmiljöerna blir både trafiksäkra och hastighetsdämpande.
 • Ska aktivt förebygga och föra samtal med motorintresserade ungdomar för att förhindra motorburen problematik.
 • Ska lyssna in och förmedla information till polisen som kommer från medborgare kring platser och fordon som ”inte sköter sig”.

5. Tillgreppsbrott, företrädesvis i villa, radhus och lägenhet

En källa till otrygghet är inbrott i sitt eget hem. Antal inbrott i Hultsfred varierar och 2020, 17 st och 2021 22 st, inbrott i villa/lägenhet. Arbetet med Grannsamverkan syftar till att öka känslan av trygghet i lokalsamhället, minska utbudet av stöldbegärlig egendom i hemmen, minska antalet anmälda tillgreppsbrott samt minska antalet anmälda skadegörelsebrott.

Åtgärd

Polismyndigheten:

 • Fortsätta samt utveckla arbetet med Grannsamverkan tillsammans med kommunen.

Hultsfreds kommun:

 • Fortsätta samt utveckla arbetet med Grannsamverkan
 • Fortsätta att jobba trygghetsskapande med ”andra åtgärder” inom konceptet Grannsamverkan. Tidigare arbete har innehållit brandutbildning, hjärt- lungräddning samt kunskaper i hur man undviker att bli bedragen.
 • Fortsätta ”marknadsföra” den digitala Grannsamverkan Safeland.
 • Att vara lätt tillgänglig och serviceinriktad vid uppstart av grannsamverkan.

Uppföljning

Uppföljning av detta medborgarlöfte ska ske kontinuerligt i samverkansgruppen Lokala BRÅ.

Hultsfred 2021-01-18

Anders PleijelChef LPO Västervik

Lars RosanderKommunfullmäktiges ordförande