Sök

Åre – medborgarlöften

Lokalpolisområde Jämtland/Härjedalen och Åre kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter.

Medborgarlöftet utgår från en gemensam lägesbild som tas fram av polis och kommun. Lägesbilden tas fram genom medborgar- och medarbetardialoger samt brottsstatistik och beskriver den lokala problembilden i Åre kommun. Utifrån lägesbilden har skadegörelse, bedrägerier, våld i nära relation och narkotika valts ut som prioriterade områden

Medborgarlöften 2023-2024

Skadegörelse

Kommunen uppger att de har ökade kostnader kopplat till klotter på kommunens anläggningar. Näringslivet har uppmärksammat ökat klotter i Åre by. Detta är negativt för kommunens medborgare och besökare.

  • Kommunen och polisen kommer jobba i samverkan med andra aktörer för att tidigt kunna identifiera, anmäla och sanera klotter. Åre kommun ska vara helt, rent, snyggt och tryggt.

Mål
Åre kommun ska polisanmäla all skadegörelse och så snart som möjligt sanera bort klotter. Minskade kostnader för åtgärder kopplat till skadegörelse.

Bedrägerier

Antalet anmälda bedrägerier i Åre kommun har minskat med 28 % mellan 2019–2021.Bedrägeribrott var dock den vanligaste brottskategorin i Åre kommun 2021.

Att bli utsatt för bedrägeri kan liknas vid den identitetskränkning som en brottsutsatt utsätts för vid ett inbrott. De ekonomiska konsekvenserna kan vara betydande och drabbar ofta redan utsatta människor i samhället.

Genom att bekämpa bedrägerier bidrar vi i kampen mot den organiserade brottsligheten eftersom det finns en tydlig koppling mellan dem och bedrägeribrott.

  • Polisen och kommunen lovar att genomföra förebyggande insatser för att öka medborgarnas kunskaper om hur bedrägerier går till och öka deras kunskap om hur de bör agera om de skulle bli utsatta för ett bedrägeriförsök.

Mål
Vår målsättning är att färre medborgare ska bli lurade av bedragare. Antalet anmälda bedrägeribrott genom social manipulation ska vara 10 % färre i Åre kommun 2026 jämfört med 2021.

Våld i nära relation

Hos kommunen har antalet orosanmälningar kopplat till våld i hemmet ökat över tid.

Våld i nära relationer förekommer i alla typer av relationer mellan närstående oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld.Många barn upplever våld i sin familj.

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem och är ett allvarligt hot mot den utsattas hälsa och säkerhet. Förutom direkta fysiska skador kan det ge upphov till både psykisk och fysisk ohälsa.

  • Polisen kommer att jobba aktivt med att reducera relationsvåld genom att starta upp en särskild grupp som kartlägger och arbetar förebyggande emot individer som har en ökad risk för att bruka våld mot närstående.
  • Kommunen kommer att sprida förebyggande information via fastighetsägare i kommunen i syfte att öka civilkuraget.

Mål
Ingen ska behöva vara rädd i sitt eget hem. Alla som utsätts för eller bevittnar våld i nära relation ska veta att det finns hjälp att få och våga polisanmäla.

Narkotika

Utifrån gjorda avloppsmätningar och beslagtagen narkotika misstänker vi att det brukas mycket narkotika i Åre kommun. Förebyggande arbete gällande ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) är viktigt för att färre människor ska bruka narkotika.

  • Polisen och kommunen kommer att jobba aktivt för att minska tillgången till narkotika i kommunen.
  • Kommunen, polisen och andra relevanta aktörer samverkar aktivt för att förebygga narkotikaanvändande bland ungdomar.

Mål
Färre människor ska bruka narkotika. Utvärdering kommer att ske genom att granska resultaten av de planerade avloppsmätningarna samt resultatet av undersökningen skolelevers drogvanor som genomförs under 2023.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet med medborgarlöften på www.polisen.se, Polisen Åre Facebook och Instagram samt www.arekommun.se. Medborgarlöftena följs upp i slutet av 2023 samt 2024.