Kalmar – medborgarlöften

Medborgarlöften i Kalmar kommun 2019-2020.

Under 2018 har lokalpolisområde Kalmar i samverkan med Kalmar kommun arbetat fram en lägesbild för gemensamma medborgarlöften. Lägesbilden baseras på polisens trygghetsundersökning, medborgardialoger, trygghetsvandringar, medarbetardialoger inom respektive organisation, CAN:s undersökning om drogvanor för elever i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2, samt lokal brottstatistik.

Situationen idag

2019 års trygghetsmätning och medborgardialoger visar att utsattheten för brott är låg i hela kommunen, men också att upplevelsen av trygghet är lägre i Smedby, Berga/Funkabo och Norrliden än för kommunen i övrigt.

Av medarbetardialoger genomförda inom lokalpolisområde Kalmar och Kalmar kommun framgår att unga ger uttryck för en alltmer liberal syn på narkotika, framför allt cannabis.

Våra medborgalöften i Kalmar kommun för 2019 - 2020

  • Ökad närvaro och trygghet i Oxhagen, Smedby, Berga/Funkabo och Norr/iden.
  • Förstärkt arbete mot narkotika.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Ökad närvaro och trygghet i Oxhagen, Smedby, Berga/Funkabo och Norrliden

  • Genomföra medborgardialoger med olika målgrupper.
  • Genomföra minst en trygghetsvandring per år i respektive stadsdel i syfte att identifiera förbättringsinsatser för ökad trygghet. Vid behov utarbetas en åtgärdsplan som kommuniceras med berörda aktörer och boende.
  • Förbättra dialogen med fastighetsägare och andra aktörer i respektive område.
  • Förstärka den lokala samordningen av konkreta insatser.
  • Återkommande kommunicera en samlad lägesbild samt insatser som kan antas påverka upplevelsen av trygghet.

Förstärkt arbete mot narkotika

  • Polisen ska genomföra särskilt riktade insatser mot droger och ungdomar i riskzon.
  • Kommunen ska skapa förutsättningar för en trygg och drogfri miljö tillsammans med föräldrar för barn och unga genom att förstärka det förebyggande arbetet, tidig upptäckt och snabba insatser i skola, fritid och socialtjänst.

Uppföljning

Uppföljning av arbetet med medborgarlöften sker i slutet av varje år.

Peter Lagerström
Tf lokalpolisområdeschef
Lokalpolisområde Kalmar

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande
Kalmar kommun

Dokument