Sök

Kalmar – medborgarlöften

Gemensamma medborgarlöften i Kalmar kommun från 2022.

Lokalpolisområde Kalmar och Kalmar kommuns gemensamma lägesbild ligger till grund för våra medborgalöften. Lägesbilden baseras på polisens trygghetsundersökning, medborgardialoger, trygghetsvandringar, medarbetardialoger inom resp. organisation, CAN:s undersökning om drogvanor för elever i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2, samt lokal brottstatistik.

Situationen idag

Trygghetsmätningar och medborgardialoger visar att risken att utsätta för brott för den enskilda individen är låg, men också att upplevelsen av trygghet är lägre i Oxhagen, Berga/Funkabo och Norrliden än för kommunen i övrigt.

Av medarbetardialoger genomförda inom lokalpolisområde Kalmar och Kalmar kommun framgår att unga ger uttryck för en alltmer liberal syn på narkotika, framför allt cannabis.

Våra medborgalöften i Kalmar Kommun

Ökad närvaro och trygghet i Oxhagen, Berga/Funkabo och Norrliden.

Förstärkt arbete mot narkotika.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Ökad närvaro och trygghet i Oxhagen, Berga/Funkabo och Norrliden.

  • Genomföra medborgardialoger med olika målgrupper.
  • Genomföra en trygghetsvandring i respektive stadsdel i syfte att identifiera förbättringsinsatser för ökad trygghet. Vid behov utarbetas en åtgärdsplan som kommuniceras med berörda aktörer och boende.
  • Förbättra dialogen med fastighetsägare och andra aktörer i respektive område.
  • Förstärka den lokala samordningen av konkreta insatser.
  • Återkommande kommunicera en samlad lägesbild samt insatser som kan antas påverka upplevelsen av trygghet.

Förstärkt arbete mot narkotika

  • Polisen ska genomföra särskilt riktade insatser mot droger och ungdomar i riskzon.
  • Kommunen ska skapa förutsättningar för en trygg och drogfri miljö tillsammans med föräldrar för barn och unga genom att förstärka det förebyggande arbetet, tidig upptäckt och snabba insatser i skola, fritid och socialtjänst.

Uppföljning

Uppföljning och utvärdering av arbetet med medborgarlöften sker i slutet av varje år.

Olof Bråve
Lokalpolisområdeschef
LPO Kalmar
Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande
Kalmar kommun

Dokument