Karlshamn – medborgarlöften

Medborgarlöfte från Polisen och Karlshamns kommun under perioden januari - december 2022 .

Vi ska tillsammans arbeta för att upptäcka barn och unga som är i risk för utanförskap, kriminalitet och/eller missbruk. Vi ska även fortsätta utveckla vår samverkan för att stödja utsatta barn och unga och deras familjer. Genom att inkludera medborgare i alla åldrar i det trygghetsskapande arbetet ska vi tillsammans arbeta för att öka tryggheten.

Situationen idag

Med start i våras har vi tillsammans arbetat för att skapa en gemensam lägesbild över brottslighet och trygghet i Karlshamns kommun. Vid regelbundna möten träffas företrädare för kommun och polis för att informera varandra om inträffade händelser och uppmärksammade trender eller fenomen.

Utifrån gemensam lägesbild kommer prioritering att vara:

 1. Tidigt upptäcka barn och unga som är i risk för utanförskap, kriminalitet och/eller missbruk.
 2. Ökad trygghet på platser där lägesbilden visar att medborgare känner sig otrygga.

Det här ska vi göra

Kommunen ska

 • Genom kommunens uppsökande verksamhet vara tillgängliga minst 100 kvällar där ibland riskhelger och evenemang.
 • Fortsätta utveckla det långsiktiga förebyggande arbetet genom att erbjuda stöd och insatser av god kvalitet för utsatta barn och unga samt deras familjer.
 • Kommunen ska erbjuda minst 2 nya föräldrastödsgrupper under 2022.
 • Genom informationsinhämtning fördjupa sig i orsakerna kring kommuninvånarnas upplevda otrygghet genom att ge invånarna tillgång till en trygghetsapp.

Polisen ska 

 • Arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande på strategiska platser som skolor, förskolor och andra miljöer där barn och ungdomar befinner sig.
 • Polisen ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande genom fotpatrullering.
 • Arbeta riktaUuppsökande med fokus på att förebygga narkotikabruk bland unga.
 • Riktade insatser mot platser som är drabbade av skadegörelse.
 • Arbeta med riktade trafikkontroller kopplat till beteendeövervakning och hastighetsövervakning samt ha fokus på motorburen problematik kopplat till ungdomar och unga vuxna.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Våra åtgärder ska utgå från den aktuella lägesbilden.

Vi ska fortsätta utveckla samarbetet kring narkotikaproblematik utifrån aktuell lägesbild.

Vi ska med gemensamma resurser arbeta enligt SSPF - samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid för att tidigare upptäcka barn och unga i risk för utanförskap, missbruk och kriminalitet.

Vi ska besöka skolor, föreningar med mera i syfte bidra med förebyggande tips och råd för att skapa trygga miljöer och förebygga brott.

Följ med i hur det går!

Vårt arbete kommer att återkopplas bland annat på våra hemsidor och våra sidor på sociala medier.

Louise Englund
Lokalpolisområdeschef

Per-Ola Mattsson
Kommunstyrelsens ordförande