Karlshamn – medborgarlöften

Medborgarlöfte från Polisen och Karlshamns kommun under perioden januari - december 2021.

Vi ska öka tryggheten i miljöer där barn och unga vistas. Vi ska fortsätta utveckla vår samverkan för att stödja utsatta barn och unga.

Situationen idag

Med start i våras har vi tillsammans arbetat för att skapa en gemensam lägesbild över brottslighet och trygghet i Karlshamns kommun. Vid regelbundna möten träffas företrädare för kommun och polis för att informera varandra om inträffade händelser och uppmärksammade trender eller fenomen. Utifrån den lägesbild vi ser har vi nu valt att prioritera att arbeta med barn och unga, samt platser där lägesbilden visar att medborgare känner sig otrygga.

Det här ska vi göra

Kommunen ska

  • Arbeta för en ökad vuxennärvaro med egen personal på platser där barn och unga vistas.
  • Fortsätta utveckla vår interna samverkan samt kunna erbjuda kvalitativt stöd och insatser för utsatta barn och unga.
  • Fortsätta stödja och utveckla arbetet med nattvandrande föreningar och styra deras arbete utifrån den aktuella lägesbilden.

Polisen ska 

  • Arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande i skolor och andra miljöer där barn och unga befinner sig.
  • Genomföra minst två riktade insatser mot EPA traktorer och mopeder.
  • Patrullera på platser där medborgare utifrån lägesbilden känner sig otrygga.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Våra åtgärder ska utgå från den aktuella lägesbilden.

Alla medborgarna ska känna sig trygga.

Vi ska fortsätta utveckla samarbetet kring missbruksproblematik utifrån den aktuella lägesbilden.

Vi ska utveckla kommunikationen kring det gemensamma lägesbildsarbetet.

Följ med i hur det går!

Vårt arbete kommer att återkopplas bland annat på våra hemsidor och våra sidor på sociala medier.

Louise Englund
Lokalpolisområdeschef

Per-Ola Mattsson
Kommunstyrelsens ordförande