Sök

Karlshamn – medborgarlöften

Medborgarlöfte från Polisen och Karlshamns kommun under perioden januari - december 2024.

För att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen kommer
följande fokusområden att prioriteras:

1. Tidigt upptäcka barn och unga med ett normbrytande beteende
2. Unga vuxna som befinner sig i missbruk- och beroendeproblematik samt
kriminalitet.
3. Våld i nära relationer (hedersrelaterat våld och fortryck innefattas)
4. Bedrägerier riktat mot äldre
5. Barns utsatthet på nätet

Situationen idag

Den årliga trygghetsmätningen som polisen genomför lokalt visar att tryggheten i Karlshamns kommun ökat under 2023. Alla insatser vi genomför ska bidra till att bekämpa brottslighet och öka tryggheten.

Skadegörelsen mot kommunala fastigheter har minskat under 2023 jämfört med föregående år både i antal inrapporterade händelser och kostnad för återställande.

Vi arbetar aktivt med en samlad brottsforebyggande lägesbild och har ökat antalet rapportörer under 2023 för att bredda lägesbilden. Rapportörerna utgörs inte bara av polisen och kommunen utan även näringsliv och föreningsliv med flera deltar i rapporteringen. "Trygg i Karlshamn" är en app som gör det mojligt för medborgare att bidra med information. Lägesbilden analyseras varannan vecka med representanter från kommun och polis.

Det är utmanande att få in brottstyper som bedrägerier, våld i nära relationer och barns utsatthet på nätet i de brottsförebyggande lågesbilderna trots att ett stort arbete sker i våra förvaltningar. Under 2024 kommer vi fokusera på att implementera brottstyperna våld i nära relation, bedrägerier samt brott mot unga på nätet i vår brottsförebyggande lägesbild samt att göra riktade insatser inom dessa områden.

Karlshamns kommun har utökat sin bemanning med en brottsförebyggande samordnare på heltid.

Cirka 30 nya nattvandrare har utbildats under 2023 för att ha bemanning på alla önskade nattvandringspass.

Det brottförebyggande och trygghetsskapande arbetet sker på samtliga förvaltningar i bra samarbete med andra myndigheter.

SSPF har under året fått i gång både styrgrupp, operativ grupp och individnätverk.

Fältgruppen har erbjudit alla elever i årskurs 7 i kommunen utbildning gällande utsatthet på nätet för barn och unga. De har även erbjudit föräldrastödsgrupper under 2023 vilket vi ser ett fortsatt behov av.

Polisen har två områdesgrupper for att bland annat förstärka arbetet mot narkotika vilket är en utökning från foregående år. Detta och många andra insatser gällande narkotika har genomförts under 2023 och kommer fortsätta vara fokus under 2024.

Det här ska vi göra

Kommunen ska:

 • Erbjuda föräldrastöd till tonårsföräldrar samt fortsätta utveckla föräldrastödsprogrammen
 • Genomföra två medborgardialoger i syfte att informera om kommunens brottsforebyggande och trygghetsskapande arbete
 • Fortsätta ha hög vuxennärvaro kvällstid genom nattvandrande föreningar vid minst 100 tillfällen
 • Fortsätta arbeta uppsökande kvällstid genom socialtjänstens fältgrupp vid minst 100 tilll'ällen
 • Erbjuda information om utsatthet, lag och rätt samt etik och moral på nätet till alla elever i årskurs 6 i Karlshamns kommun.
 • lmplementera brottstyperna bedrägeri mot åldre, våld i nära relationer och barns utsatthet på nätet i brottsförebyggande lägesbilden

Polisen ska:

 • Arbeta med riktade insatser mot platser som enligt lägesbilden har problem med narkotika vid 4 tillfällen
 • Arbeta för att upptäcka fler barn och unga som är i risk för ett missbruk eller som har ett normbrytande beteende genom uppsökande möten vid 15 tillfällen
 • Genomföra fyra riktade insatser mot a-traktorer och moped

Det här ska vi göra tillsammans

 • Bidra med inrapporteringar av brottförebyggande lägesbild och varannan vecka analysera lägesbild for att mojliggöra riktade insatser
 • Genomföra fyra möten med samverkansgrupp narkotika i syfte att komplettera lågesbilden och forbåttra samverkan
 • Arbeta enligt SSPF (samverkan mellan skola, socialtjånst, polis och fritid) för att tidigt upptäcka barn och unga i risk för utanförskap, missbruk och kriminalitet
 • Anordna och medverka vid minst fem medborgardialoger på tema trygghet och information om kommunens roll för att sprida kunskap och minska desinformation.
 • lmplementera brottstypen våld i nära relation i brottsförebyggande lägesbilden
 • Genomföra minst en kampanj riktad till medborgarna med målet att bekämpa våld i nära relationer och öka medvetenheten om vilka resurser som finns om man är våldsutsatt eller år våldsutövare.
 • Vid minst ett tillfälle informera fastighetsägare om brottsförebyggande arbete och vad vi kan göra tillsammans
 • Ge riktad information om bedrägerier till medborgare över 65 år vid minst två tillfällen
 • Göra minst ett utskick till vårdnadshavare för att öka kunskap gällande lagar kopplat till a-traktorer och mopeder
 • Verka för att konceptet "Krogar Mot Knark" införs i Karlshamn

Följ med i hur det går!

Vårt arbete kommer att återkopplas bland annat på våra hemsidor och våra sidor på sociala medier.

Ola Jarevik
Lokalpolisområdeschef

Magnus Gärdebring
Kommunstyrelsens ordförande