Kävlinge – medborgarlöften

Slutrapport - Medborgarlöfte i Kävlinge kommun 2017

Slutrapport - Medborgarlöfte i Kävlinge kommun 2018

Slutrapport - Medborgarlöfte i Kävlinge kommun 2019

Slutrapport - Medborgarlöfte i Kävlinge kommun 2020

Slutrapport - Medborgarlöfte i Kävlinge kommun 2021


Medborgarlöfte i Kävlinge kommun 2022

Inledning

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att engagera och involvera medborgarna och lokalsamhällets aktörer. Medborgarlöften är framtagna utifrån den aktivitetsplan som årligen upprättas. Medborgarlöftet ska också spegla den sammantagna lägesbilden i kommunen. 2022 års medborgarlöfte har framtagits genom medarbetardialoger i lokalpolisområde Kävlinge, kommunpolisens analys, analysarbete från Kävlinge kommun inkluderande digital trygghetsvandring samt utfallet av polisens årliga trygghetsmätning för 2021.

Polisens och Kävlinge kommuns arbete med att identifiera riskområden/ problem som påverkar både den upplevda tryggheten och den faktiska utsattheten för brott är ständigt pågående. Genom medborgarlöften genomför kommun och polis insatser mot lokala problem i syfte att öka medborgarnas upplevda trygghet samt minska brottsligheten i kommunen.

Situationen idag samt trygghetsmätning

Kävlinge är en kommun med relativt låg brottslighet. Antalet polisanmälningar har dock under 2021 ökat med drygt 9 procent i jämförelse med 2020. Ökningen ligger dock ganska jämt förde-lad på olika brottskategorier. Dock ser vi under 2021, en ökning av cykelstölder där stöld av elcykel fått en större andel av denna kategori. Vi ser också en ökning gällande uppdagade narkotikabrott som kan förklaras av flera polisiära insatser gällande överlåtelse, innehav samt påverkan.

Fram till november månad har vi haft ett mycket lågt inflöde av bostadsinbrott. Dock förändrades detta rejält i början av november då vi hade ett inflöde på ca 10 villainbrott. Då gärningsperson identifierades och frihetsberövades sjönk utfallet rejält. Emellertid har vi under året totalt haft ett mindre inflöde av bostadsinbrott än under 2020. Vi kan också under året se en minskning av antalet skadegörelsebrott. Gällande misshandel utomhus ligger andelen brott kring detta på ungefär samma nivå som under 2020.

Under ett antal år har polisen genomfört trygghetsmätningar för att belysa medborgarnas upplevda oro kring ett antal variabler. Den totala oron har sammanfattats i ett problemindex. Gällande Kävlinge kommun visar 2021 års mätning ett problemindex på totalt 1,50 vilket är något högre i jämförelse med 2020 års mätning, vilket hade ett värde på 1,44. Emellertid ligger även årets utfall på en låg nivå, vilket visar på en fortsatt positiv uppfattad trygghet i kommunen.

Utfallet av 2021 års trygghetsmätning visar fortsatt att medborgarnas oro för bostadsinbrott är låg och befinner sig, tillsammans med förra årets mätning, på den lägsta nivån på många år. Även utsatthet för att konkret varit utsatt för fysiskt våld är mycket låg. Vi ser i den östra delen en minskad oro för att utsättas för brott, vilket kan förklaras av den ökade polisnärvaron kring Kävlinge på grund av den ungdomsproblemetik som rådde främst under våren och försommaren.

De västra delarna utmärker sig genom att ange en högre problembild / index gällande ” bilar som kör för fort” samt ” buskörning med mopeder”. Generellt i kommunen anges en större otrygghet ang att åka tåg och buss. Detta kan bland annat förklaras av stenkastning mot bussar som inträffade i Kävlinge under våren. Slutligen är andelen som uppfattar att polisen inte bryr sig om de lokala problemen fortfarande låg. Emellertid är det generellt totalt små förändringar i årets mätning i jämförelse med mätningen 2021.

På grund av den fortgående pandemin som även förevarit under 2021 har antalet genomförda direkta medborgardialoger uteblivit. Detta med anledning av de smittorisker dessa samtal kan medföra. Emellertid har polisen och Kävlinge kommun under året genomfört en digital trygghetsvandring där medborgarna lämnat synpunkter på specifika platser som av olika anledningar upplevs som otrygga. Utifrån detta har åtgärder vidtagits av polis, kommun samt samverkanspartners. Medborgarnas synpunkter finns även representerade genom resultatet av utfallet i 2021 års trygghetsmätning.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polismyndigheten följer noga den fortgående pandemins utveckling i Sverige, vilket innebär att åtaganden/löften även under 2022 kan komma att påverkas beroende på denna utveckling. Emellertid är polisens övergripande mål fortfarande att minska brottsligheten, öka tryggheten samt att komma närmare medborgarna. I detta medborgarlöfte förenas denna strävan med utgångspunkt i den lokala lägesbilden.

  • Utifrån lägesbildsarbete tillsammans med Kävlinge kommun verka för att den upplevda tryggheten ska öka i kommande trygghetsmätningar. Detta genom synlighet och närvaro på strategiska platser och tider som av medborgarna upplevs som otrygga.
  • I samverkan med Kävlinge kommun verka för en minskning av antalet bostadsinbrott genom grannsamverkan och märk-DNA
  • Fortsatt samverkan med Kävlinge kommun kring ungdomar i deras miljöer samt att effektivt nå ungdomar med åtgärder i rätt tid för att förebygga en brottslig utveckling. I samverkan ha ett ökat fokus på ANDT(S) där en kommunal handlingsplan kommer att tas fram som underlag för åtgärder och insatser. Även översyn kring process för att ytterligare samverka effektivt kring oro gällande unga samt åtgärder kring detta.

Polisen och Kävlinge kommun kommer även i fortsättningen att arbeta för en ökad trygghet i trafikmiljön samt verka för minskat antal skadegörelsebrott. Dock anges dessa åtgärder inte som medborgarlöfte.

Det här ska vi göra

Lokalpolisområde Kävlinge och Kävlinge kommun kommer under 2022 att samverka för att genomföra nedan angivna löften.

  • Synlighet / närvaro på strategiska platser och tider. Vi avser också finnas tillgängliga med utåtriktade aktiviteter som bland annat vid marknader för att möjliggöra samtal med invånarna om det fortsatta arbetet för en trygg och säker kommun. Som hjälp kan polisens husbil samt polisens volontärer komma att användas.
  • Fortsatt utveckling av grannsamverkanskonceptet genom bland annat minst två nya informationstillfällen. I samband med detta ska information ges kring märk-DNA samt grannsamverkansapplikationer. Vi ska också erbjuda redan befintliga grannsamverkans-föreningar ytterligare informationstillfällen.
  • I det brottsförebyggande arbetet kring ungdomar ska polisen öka samverkan med kommunen kring arbete med ANDT(S). Regelbundna möten med socialtjänsten gällande bland annat oro kring unga samt i förekommande fall upprättande av individuella åtgärdsprogram. Regelbundna besök på fritidsgårdar och skolor skall fortgå, givet att utvecklingen av Covid avstannar.

Följ med i hur det går!

Dessa medborgarlöften ska följas upp halvårsvis av polis och kommun i samverkan, med fokus på genomförande och kvalitetssäkring. Uppföljningarna ska redovisas på polisens och kommunens hemsida och i sociala medier.

Kävlinge 2022-01-31

För Kävlinge kommun
Pia Almström
Kommunstyrelsens ordförande

För Polismyndigheten
Patrik Ahrlin
Lokalpolisområdeschef