Kävlinge – medborgarlöften

Slutrapport - Medborgarlöfte i Kävlinge kommun 2017

Slutrapport - Medborgarlöfte i Kävlinge kommun 2018

Slutrapport - Medborgarlöfte i Kävlinge kommun 2019

Slutrapport - Medborgarlöfte i Kävlinge kommun 2020


Medborgarlöfte i Kävlinge kommun 2021

Inledning

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att engagera och involvera medborgarna och lokalsamhällets aktörer. Medborgarlöften är framtagna från den aktivitetsplan som årligen upprättas. Medborgarlöftet ska också spegla den sammantagna lägesbilden i kommunen. 2021 års medborgarlöfte har framtagits genom medarbetardialoger i lokalpolisområde Kävlinge, kommunpolisens analys, analysarbete från Kävlinge kommun samt utfallet i 2020 års trygghetsmätning.

Kävlinge kommun och polisens arbete med att identifiera riskområden/ problem som påverkar både den upplevda tryggheten och den faktiska utsattheten för brott är ständigt pågående. Genom medborgarlöften genomför kommun och polis insatser mot lokala problem i syfte att öka medborgarnas upplevda trygghet samt minska brottsligheten i kommunen.

Situationen idag samt trygghetsmätning

Kävlinge är en kommun med relativt låg brottslighet. Antalet polisanmälningar har under 2020 minskat i jämförelse med 2019. Minskningen kan delvis förklaras av det minskade antalet bilinbrott på Center Syd. Vi ser också en minskning av antalet misshandelsbrott utomhus samt cykelstölder. Bostadsinbrotten har ökat, men från juni månad och under resten av året ser vi lika låga nivåer som under 2019. Ökning har också skett gällande skadegörelse samt narkotikabrott.

Under ett antal år har polisen genomfört trygghetsmätningar för att belysa medborgarnas upplevda oro kring ett antal variabler. Den totala oron har sammanfattats i ett problemindex. Gällande Kävlinge kommun visar 2020 års mätning ett problemindex på 1,44 vilket är en minskning i jämförelse med 2019 års mätning med ett värde på 1,59 och det lägsta värdet på fem år. Detta visar på en positiv utveckling angående uppfattad trygghet i kommunen.

Utfallet av 2020 års trygghetsmätning visar att medborgarnas oro för bostadsinbrott har minskat och befinner sig på den lägsta nivån på många år. Detta trots att vi under det första halvåret 2020 hade en ökning av antalet bostadsinbrott. En minskad oro kan också urskiljas gällande trafik, med tonvikt på höga hastigheter. Dock är oron för buskörning med mopeder fortfarande relativt hög. Oron för att bli överfallen/misshandlad i sitt område ligger fortfarande på låga nivåer. Positivt är också att andelen som inte har varit utsatt för någon form av fysiskt våld har ökat från 2019-års mätning. Emellertid ökar oron något kring att vara ute ensam en sen kväll. Andelen som uppfattar att polisen inte bryr sig om de lokala problemen är fortfarande låg.

På grund av den pandemi som brutit ut har antalet genomförda medborgardialoger varit mycket begränsat, med anledning av de smittorisker dessa samtal kan medföra. Det innebär att detta underlag av naturliga skäl saknas vid utformningen av 2021 års medborgarlöfte. Kävlinge kommun är också informerade om att detta underlag saknas. Medborgarnas synpunkter finns ändå till viss del representerade genom resultatet av trygghetsmätningen.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polismyndigheten följer noga pandemins utveckling i Sverige, vilket innebär att åtaganden/löften under 2021 kan komma att påverkas beroende på denna utveckling. Emellertid är polisens övergripande mål fortfarande att minska brottsligheten, öka tryggheten samt att komma närmare medborgarna. I detta medborgarlöfte förenas denna strävan med utgångspunkt i den lokala lägesbilden.

 • Verka för att den upplevda tryggheten ska öka i kommande trygghetsmätningar.
   
 • Verka för en minskning av bostadsinbrotten.
   
 • Antalet grannsamverkansområden ska öka.
   
 • Användningen av märk-DNA ska öka.  
   
 • Synlighet och närvaro på strategiska platser och tider som av medborgarna upplevs som otrygga.  
   
 • Fortsatt arbete kring ungdomar i deras miljöer samt att förebygga en brottslig utveckling, genom att bland annat arbeta aktivt mot narkotikaanvändning.   

Polisen och Kävlinge kommun kommer även i fortsättningen att arbeta för en ökad trygghet i trafikmiljön samt verka för minskat antal skadegörelsebrott. Dock anges dessa åtgärder inte i medborgarlöften.

Det här ska vi göra

Lokalpolisområde Kävlinge och Kävlinge kommun kommer under 2021 att samverka för att genomföra nedan angivna löften.

 • Vi ska ytterligare utveckla och utöka grannsamverkanskonceptet genom bland annat minst två nya informationstillfällen. I samband med detta ska information ges kring märk-DNA samt grannsamverkansapplikationer. Vi ska också erbjuda redan befintliga grannsamverkansföreningar ytterligare informationstillfällen.
   
 • Vi ska vara synliga/närvarande på strategiska platser och tider. Här avses också närvaro vid bland annat Sillamarknad i Barsebäck som Vårmarknad i Kävlinge. Som hjälp kan polisens husbil samt polisens volontärer komma att användas.

 • I det brottsförebyggande arbetet kring ungdomar ska polisen bland annat göra minst två besök per månad på kommunens fritidsgårdar och skolor för samtal med ungdomar och personal. I detta ligger ett utökat fokus på ANDT (alkohol, narkotika, droger, tobak) i samverkan med Kävlinge kommun.

Följ med i hur det går!

Dessa medborgarlöften ska följas upp halvårsvis av polis och kommun i samverkan, med fokus på genomförande och kvalitetssäkring. Uppföljningarna ska redovisas på polisens och kommunens hemsida och i sociala medier.

Kävlinge 2021-02-11

För Kävlinge kommun
Pia Almström
Kommunstyrelsens ordförande

För Polismyndigheten
Kajsa Persson
Tf. lokalpolisområdeschef