Sök

Kristianstad - medborgarlöfte

Detta medborgarlöfte är ett åtagande, utöver upprättad Samverkansöverenskommelse 2021-2024, mellan Kristianstads kommun och Lokalpolisområde Kristianstad.

Inledning

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens vilja att synliggöra arbetet för invånarna. Löftena riktar sig direkt till medborgarna i området där åtgärder och insatser utförs. Medborgarlöften tas fram utifrån polisens och kommunens gemensamma problembild.

Syfte och mål

Syftet med medborgarlöftena är att effektivisera det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöftena innebär också att se till att aktiviteter genomförs för att för att minska brottsligheten i Kristianstads kommun och öka medborgarnas upplevelse av trygghet.

Giltighetstid

Medborgarlöftena gäller från undertecknandet till och med 31 december 2023.

Detta dokument finns i två original hos respektive part samt kommuniceras via polisens och kommunens kommunikationskanaler.

Situationen idag

I svaren på polisens och kommunens trygghetsmätning 2022, och i medborgardialoger och trygghetsvandringar uppger medborgarna att de största lokala problemen är upplevd otrygghet i offentlig miljö, droger (alkohol, narkotika, doping och tobak) och trafik.

Många uppger en generell känsla av otrygghet i sitt närområde och otrygghetskänslan leder till att de väljer att avstå från vissa aktiviteter.

Arbetet med ungdomar anses viktigt och framför allt då insatser mot narkotikaförsäljning och missbruk.

Många upplever stora problem i trafiken när det gäller felbeteenden, höga hastigheter och buskörning med ombyggda fordon.

Det här ska vi göra

  • Polisen och kommunen kommer tillsammans eller på var sitt håll att genomföra förebyggande trygghetsvandringar.
  • Kommunen kommer att tillämpa metoder för att förebygga tobak- och alkoholdebut bland unga.
  • Kommunen kommer att fortsätta utveckla åtgärder för att minska nedskräpning och skadegörelse.
  • Polis och kommun ska genomföra gemensamma tillsynsbesök, där fler berörda myndigheter kan delta.
  • Polisen kommer att genomföra kontinuerliga trafikkontroller med fokus på hastighet, nykterhet, felbeteenden och motorburen ungdom.
    Kontrollplatserna ska, i den mån det går, styras av tips, önskemål och underrättelser från medborgare samt till platser som är särskilt olycksdrabbade.

Kommunens två utsatta områden (enligt Nationella operativa avdelningen, Polisen) ska i möjligaste mån prioriteras av både kommunens och polisens resurser och aktiviteter i ovan nämnda löften.

Uppföljning

Medborgarlöftena följs upp utifrån förutbestämda källor och både kommun och polis ska dela med sig av utförda aktiviteter och statistik för sammanställning. Polisen genom kommunpolisen och kommunen genom drog- och brottsförebyggande samordnaren ansvarar för att sammanställning sker.

Polisen och kommunen kommunicerar resultatet av arbetet med medborgarlöftena via polisens och kommunens kommunikationskanaler.