Kristianstad - medborgarlöfte

Detta medborgarlöfte är ett åtagande, utöver upprättad Samverkansöverenskommelse 2019-2020, mellan Kristianstads kommun och Lokalpolisområde Kristianstad.

Bägge parter har tagit del av varsitt exemplar.

Syfte

Samverkan och dialog om trygghet och brottsförebyggande arbete.

Mål

  • Alla människor som bor, verkar och vistas i Kristianstads kommun upplever ökad trygghet
  • Öka brottsförebyggande arbetet
  • Sänka brottsutsattheten

Ansvar

Detta medborgarlöfte utgår till stor del från genomförda medborgardialoger, samverkansmöten i lokala drog- och brottsförebyggande rådet, lägesbilder och trygghetsundersökningar från 2019. Polisen genom kommunpolisen och kommunen genom drog- och brottsförebyggande samordnaren ansvarar för att medborgarlöftet följs och utvärderas av lokala drog- och brottsförebyggande rådet i december 2020.

Problembild

NOA (Polisens Nationella Operativa Avdelning) har definierat två områden i Kristianstad som utsatta i sina rapporter från 2015, 2017 och 2019. Via trygghetsmätningar, medborgardialoger, möten med affärsinnehavare m.m. förmedlas även en tydlig känsla av ökad otrygghet i Kristianstad, även om den lokalt har minskat i något område.

Geografiskt fokus för det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet 2020 ska vara kommunens utsatta områden, men arbetet ska även möta behov i andra stadsdelar och utanför Kristianstad stad.  

Brottsförebyggande arbete

Medborgardialog

Under 2020 ska medborgardialoger genomföras, genom polisens mobila kontor och vid olika tillfällen som kommunen erbjuder. Trygghetsundersökningar ska genomföras.

Grannsamverkan och stöldskyddsåtgärder

Medborgarna i Kristianstads kommun ska erbjudas samlad information om Grannsamverkan och stöldskyddsåtgärder två gånger under 2020.

Lägesbild

För att skapa en gemensam problembild behövs en lägesbild.
Kristianstads kommun och Lokalpolisområde Kristianstad kommer att varje vecka i lägesbildgruppen, kommunpolis tillsammans med säkerhets- och krisberedskapssamordnare och drog- och brottsförebyggande samordnaren, sammanställa lägesbild för Kristianstad, avseende otrygghet, ordningsstörningar och brott.

Utöver denna grupp kommer även andra aktörer att bjudas in för att bidra och ta del av information. Andra forum som ska bidra med lägesbild är föreningar, ungdomsrådet, civilsamhället, integrationsrådet och interreligiösa rådet.

Problembild

Lokala drog- och brottsförebyggande rådet ska vid varje möte skapa en problembild. Rådet ska under 2020 främst arbeta mot ungdomar och narkotika.

Ansvariga för samverkansöverenskommelsen, genom säkerhetschefen och planeringsstrategen för folkhälsa följer upp problembilden och gör orsaksanalys för att peka ut orsaker till att problem uppstår.

Ordningsvakter i Kristianstads stadskärna

Kristianstads kommun ska genom Handelsstaden även under 2020 arbeta aktivt med ordningsvakter i stadens centrum.

Utökad kamerabevakning på allmänna platser

Lokalpolisområde Kristianstad och Kristianstads kommun ska gemensamt se över möjligheterna att utöka kamerabevakning på utsatta allmänna platser.

Ökad synlig polisiär närvaro i centrala Kristianstad

I centrala Kristianstad kommer det under 2020 att stärkas upp med en polisiär resurs som via närvaro och agerande ska öka tryggheten i centrala Kristianstad.

Den polisiära närvaron ska präglas av en flexibel arbetsmetodik där t ex statisk synlighet och närvaro kan kombineras med riktat agerande mot individer som skapar otrygghet i centrum. Under perioden juni-augusti kommer den polisiära närvaron i centrala Kristianstad att ske inom ramen för verksamhetsmässiga prioriteringar i ett övergripande perspektiv i polisområdet.

Brottsbekämpande arbete

Myndighetsgemensamma brottsbekämpande insatser

Lokalpolisområdet och Kristianstads kommun ska tillsammans med andra myndigheter genomföra gemensamma brottsbekämpande insatser.

Kristianstad 2020-05-08

Anders Olofsson
Chef lokalpolisområde Kristianstad

Peter Johansson
Kommunstyrelsens ordförande
Kristianstads kommun