Kristianstad - medborgarlöfte

Detta medborgarlöfte är ett åtagande, utöver upprättad Samverkansöverenskommelse 2021-2022, mellan Kristianstads kommun och Lokalpolisområde Kristianstad.

Inledning

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens vilja att synliggöra arbetet för medborgare. Löftena riktar sig direkt till medborgarna där åtgärder och insatser utförs Medborgarlöften tas fram från polisens och kommunens gemensamma problembild.

Syfte och mål

Syftet med medborgarlöftena är att effektivisera det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöftena innebär också att se till att aktiviteter genomförs för att främja känslan av ökad upplevd trygghet hos medborgare samt för att minska brottsligheten i Kristianstad kommun.

Giltighetstid

Medborgarlöftena gäller från undertecknandet till och med 31 december 2022.

Detta dokument finns i två original hos respektive part samt kommuniceras via polisens och kommunens sociala medier.

Situationen idag

I polisens och kommunens trygghetsmätning 2020, från medborgardialoger och trygghetsvandringar uppger medborgarna att de största lokala problemen är upplevd otrygghet, droger och trafik.

Otryggheten leder till att medborgare väljer att avstå vissa aktiviteter och många uppger en generell känsla av otrygghet i sitt närområde.
Även arbetet med ungdomar anser medborgarna är viktigt och framför allt då arbetet mot narkotikaförsäljning, ”busliv” och missbruk.

Många medborgare uppger stora problem i trafiken när det gäller felbeteende och höga hastigheter.

Det här ska vi göra

  • Polisen tillsammans med kommunen, eller på varsitt håll, kommer att genomföra två trygghetsvandringar.
  • Polisen och kommunen kommer genomföra tio riktade utbildningsinsatser för ökad trygghet och/eller ökad kunskap i vad som är brottsförebyggande inom specifikt ämne.
  • Kommunen kommer att fortsätta att utveckla åtgärder för att minska nedskräpning och skadegörelse.
  • Kommunen kommer att tillämpa metoder för att förebygga tobak- och alkoholdebut bland unga.
  • Polis och kommun ska genomföra tre gemensamma tillsynsbesök, där fler berörda myndigheter kan delta.
  • Utökad uniformerad polisiär närvaro, såsom områdespolis.
  • Polisen kommer att genomföra kontinuerliga trafikkontroller med fokus på hastighet, nykterhet och felbeteende.
    Kontrollplatserna ska, i den mån det går, styras av tips, önskemål och underrättelser från medborgare samt på platser som är särskilt olycksdrabbade platser.
  • Kommunen kommer kontinuerligt utföra trafikmätningar och uppmärksamma polisens nationella trafikveckor. Kommunen kommer även fortsätta föra dialog med Trafikverket samt bygga om där behov bedöms finnas.

 Uppföljning

Medborgarlöftena följs upp utifrån förutbestämda källor och både kommun och polis ska dela med sig av utförda aktiviteter och statistik för sammanställning. Polisen genom kommunpolisen och kommunen genom drog- och brottsförebyggande samordnaren ansvarar för att sammanställning sker.

Polisen och kommunen kommer att kommunicera resultatet av arbetet med medborgarlöftena via Polisen och kommunens sociala medier.