Sök

Lessebo – medborgarlöften

Gemensamt medborgarlöfte 2021-2022.

En man och en kvinna som sitter vid ett bord och håller ett papper emellan sig.

Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande, och Lotta Petersson, lokalpolisområdeschef, med ett gemensamt medborgarlöfte.

Under 2020 har lokalpolisområde Nybro i samverkan med Lessebo kommun tagit fram en lokal lägesbild för hela kommunen vad gäller brottslighet och trygghet. Den lokala lägesbilden är framtagen med information från trygghetsmätningar, medborgardialoger, trygghetsvandringar, statistik över anmälda brott, och medarbetardialog inom respektive organisation.

Situationen idag

Den sammanlagda informationen som ligger till grund för den lokala lägesbilden visar på fyra områden som utmärker sig.

  • Upplevd otrygghet i centrala delarna av Lessebo tätorten sen kväll.
  • Problematik med stölder och inbrott.
  • Trafiksituation med höga hastigheter och buskörningar med div. fordon.
  • Upplevelse att polisen inte tillräckligt bryr sig om lokala problem.

Det här ska vi göra och åstadkomma tillsammans

  • För att minska den upplevda otryggheten i lokalsamhället och då främst i centrala delarna av Lessebo tätort ska vi gemensamt arbeta på strategisk nivå i samverkansforumet lokalt Brå. Polisen ökar sin närvaro med fotpatrullering vid adekvat tid, kommunen ser över att belysning är fungerande och tillräcklig, buskage eller andra skymmande objekt belyses eller ansas. Befintligt WIFI stängs av för att göra platsen minder attraktiv vid tidpunkter då otryggheten upplevs som störst. Uppföljning görs med hjälp av trygghetsmätningen.
  • För att minska risken för medborgaren att bli utsatt för stöld eller inbrott ska vi gemensamt verka för att öka intresset för att starta Grannsamverkansgrupper i kommunen. Minst två grannsamverkans möten arrangeras. Uppföljning görs med hjälp av trygghetsmätningen, antal möten och brottsstatistik.
  • För att få en förbättrad trafiksituation gällande höga hastigheter och buskörningar ska kommunen, där det är möjligt, arbeta förebyggande. Det handlar om fartdämpande fysiska åtgärder och på strategisk nivå påverka övriga väghållare att arbeta med hastighetsbegränsande åtgärder. Polisen utför, inom ramen för ordinarie verksamhet, trafik- och hastighetskontroller som är väl underbyggda underrättelsemässigt och på platser som ger god effekt. Målet är att det gemensamma arbetet skall minska den upplevda otryggheten med fordon som kör för fort vilket visar sig i den lokala trygghetsmätningen. Uppföljning görs med hjälp av trygghetsmätningen.

Följ med i hur det går!

Medborgarna ska kunna följa polisens och kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete via kommunikationsvägar som polisens och kommunens hemsidor och facebook.

 

Lessebo 2021-03-09                                                             

Lotta Petersson 
Chef för lokalpolisområde Nybro
  Lars Altgård
Kommunstyrelsens ordförande