Sök
Stäng Meny

Malmö, Rosengård - söder om Amiralsgatan – medborgarlöften

Polisens lokalpolisområde Söder har i samverkan med Malmö Stad tagit fram detta medborgarlöfte. Fokus för detta löfte ligger i den del av Rosengård, söder om Amiralsgatan, som är klassat som ett särskilt utsatt område av polisen.

Inledning

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att polisen och Malmö Stad bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Underlaget till medborgarlöftet är framtaget genom medborgardialoger under mars månad 2023 i form av enkätundersökning med boende i området. Det har genomförts ett inhämtningsuppdrag där verksamma från området i form av polis, personal från ett fastighetsbolag, styrelsemedlemmar från ett trossamfund, personal från en förening från civilsamhället samt personal från en av skolorna och från fältverksamheten som besvarat ett stort antal frågor kring bl.a. kriminaliteten i området. Till underlaget har även polisens och kommunens gemensamma trygghetsmätning samt brottsstatistik från 2020-2022 och första kvartalet av 2023 använts.

Detta medborgarlöfte gäller under perioden maj 2023 - maj 2024.
 

Nuvarande lägesbild - utifrån enkätundersökningar, trygghetsmätningar och brottsstatistik

Det som framkommit utifrån polisens medarbetarsamtal, medborgarenkäter och trygghetsmätning och som anses vara ett stort problem för boende i området är enligt följande:

Nedskräpning - fastighetsbolagen, miljöförvaltningen, fastighets- och gatukontoret, grundskoleförvaltningen

Narkotikaförsäljning/-användande - polisen, grundskoleförvaltningen, förebyggande vård - Maria Malmö

Ungdomssamlingar- polisen, socialtjänsten, fritidsförvaltningen

Skadegörelse/anlagda bränder- polisen, fastighetsbolagen, räddningstjänsten

Låg andel boende som anmäler brott eller ställer upp och vittnar - polisen, fastighetsbolagen

Grovt kriminella personer och deras påverkan i lokalsamhället - polisen, fastighetsbolagen, socialtjänsten, grundskoleförvaltningen

Det som framkommit ur brottsstatistiken och som är de mest anmälda brotten är:

Våldsbrott mot kvinna/flicka i nära relation - polisen, fastighetsbolagen, socialtjänsten

Narkotikabrott (innehav, eget bruk samt försäljning) - polisen, grundskoleförvaltningen, förebyggande vård - Maria Malmö

Skadegörelse (inkl. bilbränder) - polisen, fastighetsbolagen, räddningstjänsten

Stöld ur eller från motorfordon - polisen

Trafik - polisen, fastighets- och gatukontoret

 

Medborgarlöften - aktiviteter utifrån framtagen lägesbild.

Samtliga aktörer som varit delaktiga i framtagandet av medborgarlöftena ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder/aktiviteter i de delar de har delansvar. Nedan är exempel på åtgärder som bör vidtas under 2023:

Nedskräpning

Fastighetsbolagen - skapa och sprida förhållningsregler, anordna städdagar, debitering av överträdelser vid nedskräpning, container för att möjliggöra för boende att hålla rent, se till att det dagligen städas i trapphus etc.
Miljöförvaltningen - samarbete med fastighetsbolagen och civilsamhället kring renhållning och råttproblematiken
Fastighets- och gatukontoret - se över antalet papperskorgar och andra delar som kan hålla Rosengård rent. De arbetar aktivt med parkeringsöverträdelser för att förhindra parkeringsolägenheter.
Grundskoleförvaltningen - skolan jobbar med kunskapshöjande insatser angående vikten av ett rent samhälle samt skräpplockardagar.
Polisen rapporterar för nedskräpning och parkeringsöverträdelser samt samarbetar med fastighetsbolagen, miljöförvaltningen och fastighets- och gatukontoret i relevanta delar och där behov finns.

Narkotikabrott försäljning/-användande

Polisen - jobba aktivt med både synlig/civil personal mot de personer och platser där det finns information om narkotikaförsäljning/-användning. Fånga upp unga personer i området som är påverkade eller det finns misstanke om narkotikaanvändning och samarbeta med föräldrar, skola, socialtjänst och fritid.
Grundskoleförvaltningen - skolan jobbar med förebyggande information till barn/unga samt föräldrar, kan ske i samverkan med FMN och Maria Malmö inom ramen för SSPF.

Ungdomssamlingar

Polisen, socialtjänsten, fritidsförvaltningen - arbetar aktivt tillsammans med civilsamhället med uppsökande för att få ungdomar in på meningsfull fritidssysselsättning.
Polisen har ett relationsskapande och gränssättande förhållningssätt gentemot ungdomar och gör hembesök vid oro om risk-/normbrytande beteende.

Skadegörelse/anlagda bränder/bilbränder

Polisen - genomför aktiva fotpatrulleringar i området och meddelar rätt aktör om det är någon åtgärd som behöver vidtas för att begränsa möjligheterna för skadegörelse/bränder.
Fastighetsbolagen - arbetar bl.a. aktivt med att se till att brandvänligt bråte inte förekommer samt att skalskydd är intakt.
Räddningstjänsten - vidtar anpassade förebyggande aktiviteter.

Låg andel boende som anmäler brott eller ställer upp och vittnar

Polisen - arbetar uppsökande och kontaktskapande i området för att komma närmre medborgarna för att dels öka förtroendet för polisen samt göra polisen mer tillgänglig för de som bor och vistas i området.
Polisen arbetar för att ha ett aktivt samarbete med fastighetsbolagen och civilsamhället vilket bl.a. görs genom lokal beredskap som både kan aktiveras vid behov av krisberedskap men även vid andra förebyggande insatser för att exempelvis motverka tystnadskultur.

Grovt kriminella personer och deras påverkan i lokalsamhället

Polisen - arbetar på olika nivåer inom myndigheten mot kriminella personer med både lagföring och förebyggande åtgärder. Arbetet ska koordineras mellan olika grupper för att få en mer dygnstäckande insats och vara en rutinmässig del i polisverksamheten i området.
Polisen och socialtjänsten har ett nära samarbete i olika delar såsom att förhindra nyrekrytering av unga personer till kriminalitet, att jobba aktivt för att förmå kriminella personer att lämna/ändra kriminellt beteende (Social insatsgrupp samt "Sluta skjut").
Polisen vidtar åtgärder tillsammans med fastighetsbolagen för att stärka den kollektiva förmågan exempelvis genom grannsamverkan.
Polisen medverkar vid trygghetsvandringar som initieras av fastighetsbolagen eller föreningar från civilsamhället.
Grundskoleförvaltningen - skolan jobbar med främjande och förebyggande åtgärder och vid oro för ett barns utveckling förmedlar de till rätt myndigheter.

Våldsbrott mot kvinna/flicka i nära relation

Polisen - arbetar med brottsförebyggande kommunikation genom information i trapphusen tillsammans med fastighetsbolagen mot våld i nära relation.
Polisen ska säkerställa att BVC/MVC och vårdcentraler i området har information om förebyggande kring våld i hemmet.
Socialtjänsten - erbjuder "machofabriken" för högstadieelever till skolorna, inom ramen för SSPF, som är ett förebyggande arbete mot machokultur.

Stöld ur eller från motorfordon

Polisen - arbetar med brottsförebyggande kommunikation genom information vid parkeringsplatser "töm bilen själv".

Trafik

Polisen - genomför trafikkontroller på de platser som genererar trafikbrott enligt brottsstatistik eller i de fall information inkommer om platser där medborgare eller polisens medarbetare upplever problembeteende i trafiken.
Fastighets- och gatukontoret - ser över möjligheten att genomföra ombyggnation i de fall det krävs för att komma till rätta med problembeteende i trafiken, exempelvis hastighetsdämpande hinder.
Socialtjänsten - erbjuder "trafikvett" för mellanstadieelever till skolorna, inom ramen för SSPF, som är ett förebyggande arbete mot trafikbeteenden.

 

Utöver ovan arbetar polisen med att utöka antalet kameror i området samt öka antalet poliser vars huvuduppgift är att arbeta nära medborgarna och mot den lokala problembilden. Både fler övervakningskameror samt ökat antal poliser i området var tydliga önskemål från de boende för att öka tryggheten. Även en del fastighetsbolag ökar antalet kameror i/vid sina bestånd.

Civilsamhället har en mycket viktig roll för samhällets utveckling. Civilsamhället är trossamfund, sociala rörelser/nätverk och föreningar som bedriver verksamheter och aktiviteter utifrån sin regi i olika former och till olika målgrupper och som är viktiga samarbetspartners i det förebyggande arbetet.

Polisen försöker nå ut med genomförda aktiviteter bl.a. via sociala medier i form av Instagram samt Facebook (se kontonamn nedan).

 

Önskad effekt

Nedskräpning - ett upplevt renare Rosengård, minskat problem med råttor.

Narkotikabrott försäljning/-användande - färre öppna drogscener, ökad medvetenhet bland ungdomar och föräldrar om riskerna och därmed minskat antal nybörjare/brukare.

Ungdomssamlingar - fler ungdomar på meningsfulla fritidsaktiviteter, färre ungdomar som påträffas ute/i källare/i garage.

Skadegörelse/anlagda bränder - minskat antal anmälda brott.

Låg andel boende som anmäler brott eller ställer upp och vittnar - ökat förtroende för polisen och samhället i stort, ökad trygghet i att anmäla och vittna.

Grovt kriminella personer och deras påverkan i lokalsamhället - minskat antal unga som rekryteras in i kriminella nätverk. Ökat eller bestående antal kriminella som väljer att bryta sin kriminella livsstil.
Den kollektiva förmågan har stärkts och förtroendet mellan boende har ökat.

Våldsbrott mot kvinna/flicka i nära relation - minskat antal anmälda brott, ökat inflöde till socialtjänsten av förfrågningar om hjälp.

Stöld ur eller från motorfordon - minskat antal anmälda brott.

Trafik - ökad trafikmedvetenhet bland barn, minskat antal trafikolyckor.

 

Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöftena kommer att ske under första kvartalet av 2024 och utvärderas av polisen och Malmö stad.

Följ polisen på:

Facebook: Polisen Malmö

Instagram: omradespolisenmalmo

Sök din information hos:

polisen.se

malmo.se