Sök

Malmö, Rosengård - söder om Amiralsgatan – medborgarlöften

Polisens lokalpolisområde Malmö söder har i samverkan med Malmö Stad tagit fram detta medborgarlöfte. Fokus för detta löfte ligger i den del av Rosengård, söder om Amiralsgatan, som är klassat som ett särskilt utsatt område av polisen.

Inledning

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att polisen och Malmö Stad bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer och Malmö stad.

Underlaget till medborgarlöftet är framtaget genom medborgardialoger under februari och mars månad 2024 i form av dialog och enkätundersökningar med boende i området. Det har även genomförts ett inhämtningsuppdrag där verksamma från området i form av polis, personal från ett fastighetsbolag, medlemmar från ett trossamfund, personal från en förening från civilsamhället samt personal från en av skolorna och från fältverksamheten i Malmö stad som besvarat ett stort antal frågor kring bl.a. kriminaliteten i området. Till underlaget har även polisens och kommunens gemensamma trygghetsmätning, kommunens CTC-enkätunderlag samt brottsstatistik från 2020–2023 och första kvartalet av 2024 använts.

Detta medborgarlöfte gäller under perioden maj 2024 - maj 2025. 

Nuvarande lägesbild - utifrån enkätundersökningar, trygghetsmätningar och brottsstatistik

 • Nedskräpning
 • Narkotikaförsäljning/-användande
 • Ungdomssamlingar
 • Skadegörelse/anlagda bilbränder
 • Brott mot välfärden – bidragsbrott
 • Låg andel boende som anmäler brott eller ställer upp och vittnar
 • Grovt kriminella personer och deras påverkan i lokalsamhället
 • Våldsbrott mot kvinna/flicka i nära relation
 • Trafik 

Det här lovar polisen utifrån framtagen problembild

 • Minst 25 spaningsinsatser för att motverka öppna drogscener
 • Minst 250 hot spot-patrulleringar på platser/miljöer där brott sker eller unga vistas, i syfte att öka tryggheten och förebygga öppna drogscener och annan brottslig verksamhet på allmänna platser samt identifiera unga i riskzonen och motverka nyrekrytering.
 • Arbeta aktivt med SOL 14 anmälningar och nära samarbeta med socialtjänsten kring unga i riskzonen för rätt stöd till familjer.
 • Har ett relationsskapande och gränssättande förhållningssätt gentemot ungdomar och gör hembesök vid oro om risk-/normbrytande beteende för att uppmärksamma föräldrarna.
 • Samverka inom SSPF för att bl.a. förebygga droger och rekrytering till kriminella nätverk.
 • Medverka vid föräldramöte/dialogträffar (i samverkan med skolor, föreningar, öppna förskolor etc.).
 • Samarbetar med föräldrar, skola, socialtjänst, ungdomsfält, fritid, fastighetsbolag, trossamfund, föreningar, näringsidkare och diverse förvaltningar från Malmö stad utifrån behov.
 • Närvarar stundom vid fredagsbönen vid olika moskéer som en del i vårt förtroende- och kontaktskapande arbete.
 • Arbetar uppsökande och kontaktskapande i området för att komma närmre medborgarna. Dels för att öka förtroendet för polisen och dels för att göra polisen mer tillgänglig för de som bor och vistas i området.
 • Samarbetar med försäkringsbolagen och räddningstjänsten för att förebygga försäkringsbedrägerier och bilbränder.
 • Samarbetar med Försäkringskassan, Skatteverket och ASF för att försvåra/förhindra felaktiga utbetalningar/bidrag från välfärden.
 • Läser bok och har samtal kring rätt & fel och impulskontroll för årskurs 1 i de tre skolorna som ligger i den utsatta delen av Rosengård som en del i förtroendeskapande- och tidigt förebyggande arbete.
 • Förser fastighetsbolag, vårdcentraler, bvc med affisch mot våld i nära relation så att de fortsatt har förutsättning att sätta upp den i trapphus och väntsalar.
 • Arbetar enligt arbetsmetoden "Trygg relation, fri från våld".
 • Minst 30 trafikkontroller i området på aktuella platser.

Utöver ovan arbetar polisen med att utöka antalet kameror i området samt öka antalet poliser vars huvuduppgift är att arbeta nära medborgarna och mot den lokala problembilden. Både fler övervakningskameror samt ökat antal poliser i området var tydliga önskemål från boende för att öka tryggheten. Även en del fastighetsbolag ökar antalet kameror i/vid sina bestånd.

Civilsamhället har en mycket viktig roll för samhällets utveckling. Civilsamhället är trossamfund, sociala rörelser/nätverk och föreningar som bedriver verksamheter och aktiviteter utifrån sin regi i olika former och till olika målgrupper och som är viktiga samarbetspartners i det förebyggande arbetet. 

Önskad effekt

Nedskräpning – ett upplevt renare Rosengård, minska problem med råttor

Narkotikabrott försäljning/-användande – färre öppna drogscener, ökad medvetenhet bland ungdomar och föräldrar om riskerna och därmed minskat antal nybörjare/brukare

Ungdomssamlingar – skapa och bibehålla en god relation till ungdomar, minska ungdomssamlingar i trapphus och källare

Skadegörelse/anlagda bilbränder – minska antal anmälda brott

Brott mot välfärden – folkbokföringsbrott/bidragsbrott – minska antal felaktiga utbetalningar

Låg andel boende som anmäler brott eller ställer upp och vittnar – ökat förtroende för polisen och samhället i stort, ökad trygghet i att anmäla och vittna.

Grovt kriminella personer och deras påverkan i lokalsamhället – minska antal unga som rekryteras in i kriminella nätverk. Ökat eller bestående antal kriminella som väljer att bryta sin kriminella livsstil. Få bort grovt kriminella personer från vissa platser – hot-spots. Den kollektiva förmågan har stärkts och förtroendet mellan boende har ökat.

Våldsbrott mot kvinna/flicka i nära relation – initialt ett ökat antal anmälda brott samt ökat inflöde till socialtjänsten av förfrågningar om hjälp. I längden ett minskat antal anmälningar till både polis och socialtjänst.

Trafik – ökad trafikmedvetenhet bland barn, minska antal trafikolyckor 

Uppföljning

Uppföljning av 2023

Polisen har utökat antalet kameror i området och vi har ökat antalet områdespoliser som jobbar avgränsat i Rosengård och Husie. Vi har jobbat aktivt, både uniformerat och civilt, mot de öppna drogscenerna och mot grovt kriminella personer som har en direkt påverkan på området.

Polisen har haft en kontinuerlig samverkan med fastighetsbolag, skola, socialtjänst, fritids, ungdomsfält, föräldrar, föreningar, trossamfund och diverse förvaltningar inom staden utifrån behov.

Polisen har försett fastighetsbolag, vårdcentraler, familjecentraler och bvc med affisch om att förebygga våld i hemmet.

Polisen har påbörjat ett samarbete med försäkringsbolagen för att försöka förebygga försäkringsbedrägerier kopplat till bilbränder.

Polisen har medverkat vid flertalet insatser inom ramen för SSPF för att exempelvis förebygga brott på nätet.

Polisen har medverkat vid flertalet föräldramöten och dialogträffar med boende i området tillsammans med skolor och föreningar i civilsamhället.

Polisen har börjat närvara stundom vid fredagsbönen vid olika moskéer för att bygga förtroende och skapa kontakt.

Polisen läser bok och har samtal kring rätt & fel och impulskontroll för åk1 i de tre skolorna som ligger i den utsatta delen av Rosengård som en del i det förtroendeskapande- och tidigt förebyggande arbete.

Polisen har utfört flertalet trafikkontroller i området och medverkat vid "trafikvett" på en skola inom ramen för SSPF.  

Uppföljning av detta årets medborgarlöfte kommer att ske under första kvartalet av 2025 av polisen.

Sara Kleijsen Åhlander
Avdelningschef   
Arbetsmarknad och socialförvaltningen

Erik Åberg
Lokalpolisområdeschef
Lokalpolisområde Malmö söder

Följ polisen på: