Sök

Markaryd – medborgarlöften

Polisen och Markaryds kommuns medborgarlöfte 2021-2022.

God samverkan är ett krav för att säkerställa en effektiv brottsförebyggande verksamhet. Ett sådant effektivt samarbete leder till en minskad brottslighet och en ökad trygghet, något som är till gagn för hela samhället. Därför behövs ett aktivt brottsförebyggande arbete också prioriteras. Det innebär en samverkan mellan samtliga samhällsfunktioner, offentliga som privata, i samråd och i samarbete med medborgerliga initiativ.

Syftet med medborgarlöftet är att fortsätta befästa det goda samarbetet mellan parterna, att gemensamt identifiera och prioritera uppkomna problemområde för att tillsammans verka för ett tryggt och säkert Markaryd.

Lägesbild

Under det gångna året har det arbetats intensivt med trygghetsskapande åtgärder, både inom polisen och kommunen. Trots att risken för att faktiskt utsättas för brott är fortsatt väldigt liten, visade polisens trygghetsmätning 2020, trots viss förbättring, på en fortsatt otrygghet i kommunen. Det är därför viktigt att det trygghetsarbete som påbörjats får fortlöpa och vidareutvecklas ytterligare.

I linje med målet att skapa en tryggare kommun, har kommunens trygghetsprojekt, Initiativ trygghet, utfört flertalet dialoger med fokus på just trygghetsfrågan, så kallade "Trygghetsdialoger". Dessa dialoger, tillsammans med insikt från polisens trygghetsmätning samt tidigare observationer från kommun och polis, ligger sedermera till grund för de identifierade problemområden som medborgarlöftena ämnar bemöta.

I ljuset av FN:s Agenda 2030 och barnkonventionens ratificering till svensk lag, är det således viktigt att även ett barnperspektiv samt ett fokus på social hållbarhet genomsyrar de medborgarlöften som nu läggs fram.

De problemområden som identifierats är följande:

Trafikproblematik

Fortkörning, buskörning och en generell avsaknad av trafikvett har varit ett område som lyfts av många utav våra kommuninvånare som särskilt viktigt. Detta stämmer för samtliga kommundelar och över samtliga åldersgrupper. Resurser har sedan tidigare lagts från både kommunalt och polisiärt håll, för att råda bukt på detta, men än finns det mer att göra.

Narkotikaproblematik

Användandet och försäljningen av narkotika har blivit ett allt större problem i dagens Sverige, och Markaryd är inte frälsta från denna utveckling. Denna problematik gör sig synlig, inte minst i skolans värd, där narkotikan gjort ett allt större intrång. Det är därför av vikt, att kommunen arbetar för att säkerställa en skolgång och en kommun som är fri från narkotika.

Hög upplevd otrygghet

Trots att risken för att faktiskt utsättas för brott är fortsatt väldigt låg. Trots att utförda trygghetsdialoger pekat på ett tydligt trendbrott gällande den upplevda otryggheten i kommunen, antyder polisens senaste trygghetsmätning att den upplevda otryggheten är fortsatt hög. Att möjliggöra för en kommun som inte bara är säker, men där kommuninvånarna, oavsett ålder och bakgrund känner sig trygga är därför av prioritet.

Medborgarlöften 2021–2022

Trafikproblematik 

  • Kontinuerligt utföra hastighets- och trafikbeteendekontroller
  • Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Narkotikaproblematik

  • Ett fortsatt drogförebyggande arbete genom den ”drogförebyggande gruppen”
  • Fortsatt polisiär närvaro på kommunens skolor

Hög upplevd otrygghet

  • Utföra fortsatta trygghetsdialoger med kommunens invånare
  • Ökad lokal närvaro i Strömsnäsbruk i form av ”platssamverkansprojekt”
  • Utökad polisiär närvaro

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöftena ska kommuniceras kontinuerligt till kommuninvånarna av polisen och kommunen. Den uppföljning av medborgarlöftena som görs till Kommunstyrelsen ska också göras tillgänglig för kommunens invånare.

Markaryd 2020-02-12

Markaryds kommun

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Polismyndigheten

Roger Olsson
Lokalpolisområdeschef

Bilaga: Aktiviteter till 2021-2022 års medborgalöfte (pdf, 96 kB)

Dokument