Sök
Stäng Meny

Kalix – medborgarlöften

Lokalpolisområde Östra Norrbotten och Kalix kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Medborgarlöfte 2022-2023

Inledning

En av grundpelarna i Polismyndigheten är att polisen ska verka närmare medborgarna i kommunen. Medborgarna ska kunna vara delaktiga i processer där dialog är en viktig del för att skapa möjligheter att påverka polisens inriktning av det brottsförebyggande arbetet.

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som finns mellan kommun och polis. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att synliggöra den lokala problembilden.

När löftena tas fram ska medborgarna lokalt involveras och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Det handlar om inriktningar som kommun och polis tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Enligt BRÅ:S rekommendationer och förändrad lagstiftning så kommer ett större brottsförebyggande ansvar att åläggas kommunen relaterat till tidigare års löften.

Problembild

Av svaren från medborgarenkäten och medarbetardialoger framkommer det att de fyra viktigaste områdena som polisen i östra Norrbotten och kommunen ska arbeta med och emot i Kalix kommun är:

 • Polisiär närvaro/tillgänglighet/trafiksäkerhet
 • Drogmissbruk
 • Mängdbrott
 • Våld i nära relation

Polisiär närvaro, tillgänglighet, trafiksäkerhet:

Av lägesbilden framkommer att medborgare vill se att polisen syns ute bland allmänheten samt arbetar för ökad trafiksäkerhet.

 • Genomföra minst tre medborgarkontakter i snitt per vecka på utvalda platser under de tider som många människor rör sig ute på samhället.
 • Genomföra minst fyra trafiksäkerhetsinsatser per år på särskilt utvalda ställen och tidpunkter i kommunen. En prioriterad inriktning i trafikarbetet är A-traktorer/mopeder.

Drogförebyggande

Av den samlade lägesbilden framkommer att medborgarna, medarbetarna och kommunen vill att polisen/kommunen arbetar för att förebygga och minska droganvändningen/-missbruket i Kalix kommun.

Polisen i Östra Norrbotten tillsammans med Kalix kommun arbetar förebyggande med att minska droganvändningen/-missbruket i Kalix genom att:

 • Genomföra minst två riktade insatser i kommunen under året för att förebygga och minska narkotikabruk bland ungdomar såväl som vuxna.Detta i samverkan med socialtjänst och/eller andra samverkansparter, från kommunen eller externt.

 • Prioritera det förebyggande arbetet med tidiga insatser i kommunen när det gäller, alkohol, narkotika, dopning, tobak och annat missbruk. Kommunen kommer att öka sina kunskaper hos berörd personal, ungdomar och föräldrar gällande narkotikans skadeverkningar.

 • Genomföra sök med hund i skolmiljö vid minst två tillfällen under året. Kommunen skall se till så att polisen söker enligt uppsatta regler gällande detta arbetssätt.

Mängdbrott

Av lägesbilden framkommer att medborgarna och medarbetarna vill att polisen arbetar med att förebygga och minska mängdbrottsligheten såsom ringa stöld(snatterier), skadegörelser etc. i Kalix kommun.

Polisen i Östra Norrbotten och kommunen arbetar förebyggande mot mängdbrottsligheten i Kalix genom att:

 • Löpande arbeta och bygga vidare med Grannsamverkan i kommunen och bistå med material, information och vidareutbildning.

 • Polisen skall samverka med näringsidkare för att öka upptäcktsrisken/lagföringen för instegsbrottet snatteri/ringa stöld. Här skall kommunen bjuda in till och medverka i orossamtal. 
 • Kommun och polis skall samverka för att öka tryggheten och stärka det brottsförebyggande arbetet genom att planlägga för och utveckla ett systematisk trygghetsskapande arbete i form av EST(effektiv samordning för trygghet). Kommun och polis skall i lämpligt forum bjuda in lokala hyresvärdar för att etablera samverkan med dessa i sin strävan att få igång ett fungerande EST-arbete.  
 • Tillsammans med kommunen planlägga vilka brottsförebyggande åtgärder som kan vidtas för att förhindra att brott sker på särskilda platser i kommunen genom att arbeta fram var aktuell brottslighet kan komma att ske, gemensam lägesbild samt att genomföra minst en trygghetsvandring tillsammans med kommunen i enlighet med BRÅ:s rekommendationer för hur en sådan aktivitet skall genomföras.

Våld i nära relation

Kalix kommun arbetar för att minska våld i nära relation. Detta arbete kräver samverkan mellan olika myndigheter varav polisen är en av dessa.

 • Polisen skall samverka med socialtjänsten, sjukvården och kommunen för att hjälpa våldsutsatta att anmäla våld i nära relation, samt att ha ett sådant arbetssätt som verkar för att de som utsätter andra för våld i möjligaste mån skall lagföras. 
 • Socialtjänsten och polisen skall utveckla det förebyggande arbetet angående våld i nära relation, både gällande förövare och utsatta. Detta skall ske i etapper där man första året skall ta fram en lämplig struktur för arbetet och under det andra året strävar mot att implementera arbetssättet i respektive organisation. 
 • Polisen skall stötta brottsoffer i den polisiära processen.

Målsättning med angivna Medborgarlöften

De angivna aktiviteterna ska sammanfattningsvis bidra till bättre folkhälsa, verka brottsförebyggande och ha trygghetsskapande effekter.

Genomförande

Arbetet kring medborgardialog och löften, läggs in som en del i befintligt samverkansavtal/överenskommelse, mellan lokalpolisområde Östra Norrbotten och Kalix kommun.

Utifrån medborgarlöftet skall genomförande- och/eller handlingsplaner upprättas gemensamt och/eller enskilt av ansvariga parter.

Kommunikation

Kalix kommun och polisen ska tillsammans stärka kommunikationen/informationen i det förebyggande arbetet. Kan t ex vara i form av återkommande veckobrev och/eller sociala medier.

Uppföljning

Sker kontinuerligt med rapportering till chefen för lokalpolisområde Östra Norrbotten samt kommunalrådet i Kalix via ordförande i lokala Kalix Brå. En skriftlig uppföljning sammanställs senast februari 2024.