Sök

Övertorneå – medborgarlöften

Lokalpolisområde Östra Norrbotten och Övertorneå kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Utifrån medborgardialog, medarbetardialog, lokala BRÅ-möten samt analys av statistik så har följande målsättning och aktiviteter tagits fram som grund för 2022 och 2023 års medborgarlöften.

Medborgarlöfte 2022-2023

Unga, alkohol och droger

Alkohol och andra droger finns i Övertorneå och alkoholkonsumtion bland unga personer förekommer. Användandet av alkohol bland unga kan leda till debut av tyngre droger, misshandel och att andra brott sker vilket kan påverkar tryggheten i kommunen.

Målsättningen är att höja kunskapen hos unga kring drogers skadeverkan samt att minska tillgången på droger i samhället. 

Polisen i Östra Norrbotten lovar att tillsammans med Övertorneå kommun förebygga och minska narkotikabruket i Övertorneå genom att:

  • Polisen och kommunen tillsammans verkar för ett drogförebyggande arbete med målet att minska narkotikan och andra droger.
  • Kommunen ökar kunskapen om narkotikans skadeverkningar hos berörd personal, ungdomar samt andra berörda. 
  • Polisen genomför minst två (2) riktade narkotikainsatser i syfte att minska och förebygga alla former av narkotikamissbruk.
  • Genomföra sök med hund i skolmiljö vid minst två (2) tillfällen under året. Kommunen ser till så att polisen söker enligt uppsatta regler gällande detta arbetssätt.

Polisiär närvaro/ tillgänglighet/ trafiksäkerhetsarbete

  • Polisen jobbar mot A-traktorer och mopeder vid två (2) tillfällen.
  • Polisen, Övertorneå kommun och eventuella andra samverkansparter skall informera och vid behov utbilda samhället gällande aktuella problem.
  • Polisen jobbar med synlighet i hela kommunen och lovar att genomföra trafikkontroller i byarna utanför centralorten.

Våldsbrott/ Trygghet

  • Övertorneå kommun och polisen ska planlägga vilka brottsförebyggande åtgärder som kan vidtas för att förhindra att brott sker på särskilda platser under särskilda helger i kommunen.
  • Minst en trygghetsvandring tillsammans med kommunen ska genomföras i enlighet med BRÅ:s rekommendationer för hur en sådan aktivitet skall genomföras.

Genomförande

Arbetet kring medborgardialog och löfte, läggs in som en del i befintligt samverkansavtal/överenskommelse, mellan Lokalpolisområde (LPO) Östra Norrbotten och Övertorneå kommun.

Utifrån medborgarlöftet ska genomförande- och/eller handlingsplaner upprättas gemensamt av ansvariga parter.

Uppföljning

Sker kontinuerligt i hälso- och trygghetsrådet samt med rapportering till chefen för lokalpolisområdet samt kommunalrådet i Övertorneå. En skriftlig sammanställning görs senast den 31 januari 2024.