Nybro – medborgarlöften

Medborgarlöfte 2023

Medborgarlöftet är ett åtagande om kontinuerlig samverkan för tryggare och säkrare offentlig miljö. Under 2020 har Nybro kommun i samverkan med lokalpolisområde Nybro arbetat fram en lokal lägesbild för gemensamma medborgarlöften. Medborgarlöfte för 2023 är en förlängning av medborgarlöfte 2020 - 2022.

Situationen idag

Situationen idag visar på ett fortsätt behov av insatser för att öka den upplevda tryggheten i Nybro kommun liksom en oro över ANDT-situationen bland ungdomar. Lägesbilden baseras på medborgardialoger, medarbetardialoger/verksamhetsdialoger, trygghetsundersökning och trygghetsvandringar.

Det här ska vi prioritera

Lokalpolisområde Nybro och Nybro kommun prioriterar följande utvecklingsområden inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete:

  • Öka trygghetskänslan i offentlig miljö
  • Minska efterfrågan samt tillgången till ANDT bland ungdomar

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

  • Öka invånarnas trygghetskänsla genom aktiv närvaro på platser som upplevs otrygga.
  • Agera mot den kartlagda oron gällande ANDT.
  • Kommunicera trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.

En separat handlingsplan/aktivitetsplan kommer att precisera kommunens och polisens roller och ansvar samt projekt som ska genomföras.

Uppföljning

Uppföljning sker i det Lokala Brottsförebyggande rådet vid två tillfällen under 2023.

2023-01-31

Tobias Fagergård
Kommunstyrelsens ordförande i Nybro kommun

Lotta Petersson
Chef lokalpolisområde Nybro

Dokument