Olofström – medborgarlöften

Målsättningen med medborgarlöftet är att minska brotten och öka tryggheten för människor som bor, verkar och vistas i Olofströms kommun.

Medborgarlöftet utgår ifrån aktuell lägesbild, och kommer under perioden att fokusera särskilt på att stärka tryggheten i miljöer där barn och unga vistas samt arbete för säkra trafikmiljöer.

Medborgarlöftet är giltigt från och med 2021-01-18 till 2021-12-31.

Situationen idag

Våren 2020 påbörjades ett systematiskt lägesbildsarbete, som innebär att kommun och polis uppdateras kontinuerligt och får en gemensam bild av läget gällande brott och trygghet i Olofströms kommun. Lägesbilden bevakas av den brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetsgruppen och har det som en stående punkt på de månadsvisa sammanträdena. I arbetsgruppen representeras samtliga kommunala förvaltningar, fastighetsägare, föreningar och polis.

Utifrån den aktuella lägesbilden finns det anledning att under perioden fokusera på följande områden:

 • Trygghet för barn och unga
 • Trafiksäkerhet

Det här ska vi göra

Polisen ska

 • Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i skolan samt andra miljöer där ungdomar finns
 • Arbeta trafikrelaterat med utgångspunkt i dialog med invånare samt underrättelsebaserat

Kommunen ska

 • Arbeta för vuxennärvaro i miljöer där barn och unga finns
 • Fortsätta arbeta förebyggande med ANDTS-relaterade frågor (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel)
 • Fortsätta att utveckla det systematiska trygghetsarbetet i skolan
 • Fortsätta arbeta för att erbjuda trygga och attraktiva miljöer och fritidsaktiviteter för barn och unga
 • Utefter dialoger, synpunkter samt eget initiativ lokalisera problemområden inom den fysiska trafikmiljön och verka för att dessa platser åtgärdas fortlöpande

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

 • Fortsätta att utveckla det gemensamma lägesbildsarbetet
 • Fortsätta att utgå från aktuell lägesbild för beslut om åtgärder
 • Fortsätta att utveckla den gemensamma kommunikationen

Följ med i hur det går!

Du kommer att ha möjlighet att följa arbetet genom Olofströms kommuns och Polisens webbplatser samt sociala medier.