Sök
Stäng Meny

Olofström - medborgarlöften

Medborgarlöfte 2024 från polisen (lokalpolisområde Karlshamn) och Olofströms kommun till medborgarna i Olofströms kommun.

Utifrån gemensam lägesbild kommer prioriteringar för Medborgarlöftet 2024 att vara följande:

• Att minska antalet platser som upplevs otrygga kopplat till olika typer av narkotika.
• Att gemensamt verka för att öka kunskapen kring bedrägerier och hur invånare kan skydda sig mot bedrägerier.
• Att arbeta med motorburna unga.
• Att öka antalet grannsamverkansområden i kommunen för att förebygga brott så som inbrott och stölder i bostadsområden.

Situationen idag

Olofströms kommun och polisen har sedan 2020 jobbat med gemensam lägesbild. Lägesbilden består av en operativ och strategisk del. Lägesbilden består bland annat av inrapporteringar från polis och verksamheter i Olofströms kommun, trygghetsmätning, brottsstatistik och medborgardialoger.

Kommunen och polisen träffas regelbundet för att gå igenom det som har inkommit till den gemensamma lägesbilden för att tidigt upptäcka olika trender, för att så tidigt som möjligt jobba för att minska ordningsstörningar och brottslighet i Olofströms kommun.

Under 2023 har lägesbilden visar på ordningsstörningar kopplat till motorburen ungdom, otrygga platser kopplat till narkotika, inbrott samt bedrägerier.

Det här ska vi göra

Polisen

• 4 st riktade insatser kopplat till A-traktorer och mopeder.
• 4 st riktade kampanjer för att sprida information om grannsamverkan.
• 5 st riktade insatser mot de personer och platser där det enligt lägesbild förekommer narkotikaförsäljning/-användning.

Olofströms kommun

• Fortsätta utveckla arbetet med föräldraskapsstöd och genomföra minst 1 föräldraföreläsning.
• Påbörja kompetenshöjande insatser med personal på högstadie­ och gymnasieskola samt tältare på socialtjänsten med fokus på tidig upptäckt av narkotikaanvändning.
• 4 tillfällen med kommunikationsinsatser för att uppmuntra till att fler grannsamverkansområden etableras i flerfamiljshus.
• Samverka med föreningslivet för att främja meningsfulla aktiviteter för motorintresserade ungdomar.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

• Genomföra grannsamverkanutbildning vid 4 tillfällen under 2024.
• Genomföra utbildning i hur man kan skydda sig mot bedrägerier vid minst 2 tillfällen under 2024.
• Samverkan med näringsidkare kring brotts-/otrygghetsproblematik kopplat till deras verksamheter.

Följ med i hur det går!

Följ arbetet löpande i polisens respektive Olofströms kommuns webbplats och sociala medier.

Ola Jarevik
Chef lokalpolisområde Karlshamn

Morgan Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande