Sök

Örkelljunga - medborgarlöften

Medborgarlöfte 2024

Inledning

Örkelljunga kommun och polisen har en samverkansöverenskommelse för att gemensamt arbeta
med att öka tryggheten i kommunen. Syftet med medborgarlöftet är att kommunen och polisen tillsammans ska genomföra insatser som är brottsförebyggande och har sin utgångspunkt i medborgarnas upplevda otrygghet. Arbetet bygger vidare på aktiviteter genomförda 2023.

Lägesbild

Örkelljunga kommuns och polisens gemensamma lägesbild utgår från samverkansmöten, den årliga trygghetsundersökningen, brottsstatistik, medborgardialoger, medarbetardialoger samt information som kommer till kommunens och polisens kännedom på annat sätt om hur kommuninvånarna upplever tryggheten i kommunen.

Det här ska genomföras

Under 2024 ska, av kommun och lokalpolis, en ny lägesbild tas fram för Örkelljunga kommun och medborgardialog genomföras.

Örkelljunga kommun och lokalpolisområde Ängelholm avger härmed löfte om att under perioden 2024 arbeta med ett fokuserat arbete rörande:

Våld i nära relationer

  • Polisen och Socialförvaltningen fortsätter arbeta och utveckla projektet husfrid.

Barn och ungas utsatthet för brott

  • Polisen och Socialförvaltningen gör gemensamma riktade insatser mot ungdomar med risk för att hamna i kriminogena miljöer.
  • Polisen och Socialförvaltningen gör gemensamt besök hos de äldre mellanstadieeleverna i kommunen för att prata om brott unga kan utsättas för.

ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel)

  • Socialförvaltningen och polisen gör gemensam föreläsning för de äldre mellanstadieeleverna om ANDTS.
  • Polisen gör kontroller på gym kopplat till doping.
  • Utbildningsförvaltningen skickar information kring alkohol och tobak till vårdnadshavare.
  • Polisen gör riktade insatser mot alkoholförtäring inom alkoholförbudsområden.

Skadegörelse och tillgreppsbrott

  • Polisen skickar ut informationsbrev till grannsamverkansgrupper en gång i månaden.
  • Polisen och kommunen främjar uppstart av nya grannsamverkansgrupper.

Mål och effekter som eftersträvas

Våld i nära relationer

Uppmärksamma allmänheten på problematiken. Få den som är utsattför våld i nära relation att
anmäla hos polisen. Att fler utsatta söker hjälp hos Socialförvaltningen.

Barn och ungas utsatthet för brott

Fånga upp ungdomar i tid för att kunna ge stöd till de som behöver det.

ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel)

Öka kunskapen hos ungdomar och föräldrar om ANDTS. Minska öppen alkoholkonsumtion inom
alkoholförbudsområdet.

Skadegörelse och tillgreppsbrott

Minska skadegörelse och antalet inbrott i bostäder.

Följ arbetet

Följ arbetet med medborgarlöftet på polisens och kommunens Facebook, i traditionella medier samt på kommunens webbplats.

Detta medborgarlöfte gäller 2024. Det kan revideras om omständigheterna så kräver.

Utöver aktiviteterna i detta medborgarlöfte arbetar Örkelljunga kommun och Lokalpolisområde Ängelholm även med sina andra löpande arbetsuppgifter. Medborgarlöftet är bara en del av respektive verksamhets arbete.


Niclas Bengtsson
/Kommunstyrelsen ordförande

Anna Blomqvist
/Tf Lokalpolisområdeschef Ängelholm