Osby – medborgarlöften

Medborgarlöfte i Osby kommun 2021

Inledning

En effektiv brottsförebyggande verksamhet kräver samverkan. Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet. Därför behövs ett planerat aktivt brottsförebyggande arbete. Det innebär att alla - både offentlig och privata samhällsfunktioner men även medborgerliga initiativ - ska samverka sida vid sida. En av grundpelarna i den nya Polismyndigheten är att polisen ska verka närmare medborgarna i kommunen. Medborgarna ska kunna vara delaktiga i processer där dialog är en viktig del för att skapa möjlighet att påverka polisens inriktning av det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som finns mellan kommun och polis. När löftena tas fram ska medborgarna lokalt involveras och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som lokala problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om att utföra i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i Osby kommun. För ett framgångsrikt brotts- och trygghetsskapande arbete är samverkan mellan polis och kommun en förutsättning.

Genom medborgarlöften ska polisen och kommunen tillsammans utföra insatser som direkt riktar sig till medborgarna och deras upplevda trygghet. Det handlar om konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftena är en förlängning av polisens och Osby kommuns ordinarie brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet.

Lägesbild

Utifrån lokal lägesbild, lokal underrättelsebild och polisens trygghetsmätning har Osby kommun och polisen arbetat fram ett medborgarlöfte för 2021. 

 • I den senaste trygghetsmätningen går det att se att den upplevda otryggheten för att vistas utomhus ensam sent på kvällen är stor i hela kommunen men främst i Osby centralort. Vidare går det även se att oron för att utsättas för brott är fortsatt högre än det faktiska antalet anmälda brott som gjorts under året. 
 • I trygghetsmätningen framgår också en oro över den trafikrelaterade brottsligheten, såsom buskörning med mopeder men även bilar som kör för fort. 
 • Antalet narkotikabrott speglar polisens arbetsinsats mer än förekomsten av narkotikabruk, vilket inte gör statistiken särskilt tillförlitlig. Det finns likafullt viss information om att narkotikaförsäljning och bruk bland ungdomar ökar, narkotikamissbruk är inkörsporten till annan kriminalitet. Särskilt fokus ska riktas mot de ungdomar som ur ett strategiskt perspektiv bedöms som särskilt angelägna att agera mot då de agerar som ledande och pådrivande.

Polisen och Osby kommun formulerar följande medborgarlöften

Polisen lovar att

 • jobba med synlighet, skapa relationer och trygghet för alla kommuninvånare. 
 • Polisen ska, genom besök på skolor och fritidsgårdar, ha täta kontakter med skola, fritid och socialtjänst för att tidigt upptäcka bruk av droger bland ungdomar. 
 • utöka samarbetet med kommunens förvaltningar, föreningsliv och näringsidkare. 
 • fortsätta driva projektet VAKSAM, samverkan mellan Polis, brukshundsklubbar och trafikskolor mot bostadsinbrott och skadegörelse mot offentliga byggnader. 
 • utföra 15 stycken riktade trafikkontroller mot beteende-, hastighet- och alkohol/droger i månaden i kommunen samt göra riktade insatser mot trafikrelaterade problem, enligt den lägesbild som tagits fram. 
 • intensifiera sitt arbete mot tongivande kriminella i kommunen och fortsätta jobba mot den öppna droghandeln.

Kommunen lovar att

 • verka för fler trygga vuxna ute på kvällar/helger genom att engagera privatpersoner och föreningar i trygghetsvandring. 
 • öka kommunikationen kring de insatser som görs kopplat till arbetet med trygghet och säkerhet. 
 • stärka samverkan mellan skola och socialtjänsten och genomföra informationsinsatser riktade till vårdnadshavare och ungdomar med särskilt fokus på att förebygga droganvändandet bland unga. 
 • kontinuerligt arbeta med hastighetssänkande åtgärder. 
 • systematiskt arbeta med fysiska miljöer med fokus på trygghet och säkerhet med särskild uppmärksamhet riktad mot miljöer som upplevs mörka och otrygga. Det kan innebära att åtgärda buskage, arbeta med belysning och motverka skadegörelse. 
 • fokusera på att utveckla arbetet med meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga.

 • utveckla öppenvården och den uppsökande verksamheten.

Polisen och kommunen lovar att

 • tillsammans med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad under året arrangera en nätverksträff för befintliga kontaktombud och en utbildning för kommuninvånare som vill starta grannsamverkan. 
 • utveckla den gemensamma lokala lägesbilden genom att starta arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet). 
 • arrangera och bjuda in till minst en medborgarvandring på prioriterade orter/platser utifrån bland annat resultatet av polisens trygghetsmätning 2020. 
 • fortsätta med det gemensamma arbetet gällande myndighetstillsyner utifrån alkohollagen samt försäljning av tobak och folköl. 
 • samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till ungdomar mellan 13 och 24 år. 

Osby kommun
Niklas Larsson, Kommunstyrelsens ordförande

Polismyndigheten
Pär Cederholm, Chef lokalpolisområde Hässleholm