Sök
Stäng Meny

Osby – medborgarlöften

Samverkansöverenskommelse mellan Osby kommun och lokalpolisområde Hässleholm 2023-2026 (pdf, 161 kB)


Medborgarlöfte i Osby kommun 2023

En effektiv brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet kräver samverkan. Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet.

En av grundpelarna i den nya Polismyndigheten är att polisen ska verka närmare medborgarna i kommunen. Medborgarna ska kunna vara delaktiga i processer där dialog är en viktig del för att skapa möjlighet att påverka polisens och kommunens inriktning av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. 

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som finns mellan kommun och polis. När löftena tas fram ska medborgarna lokalt involveras och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som lokala problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om att utföra i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i Osby kommun. För ett framgångsrikt brotts- och trygghetsskapande arbete är samverkan mellan polis och kommun en förutsättning.

Genom medborgarlöften ska polisen och kommunen tillsammans utföra insatser som direkt riktar sig till medborgarna. Medborgarlöftena är en förlängning av polisens och Osby kommuns ordinarie brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet. 

LÄGESBILD

Utifrån lokal lägesbild, lokal underrättelsebild och polisens trygghetsmätning har Osby kommun och polisen arbetat fram ett medborgarlöfte för 2023. 

 • I den senaste trygghetsmätningen går det att se att den upplevda otryggheten för att vistas utomhus ensam sent på kvällen är stor i Lönsboda och Osby tätort. Vidare går det även se att oron för att utsättas för brott är fortsatt högre än det faktiska antalet anmälda brott som gjorts under året. 
 • I trygghetsmätningen framgår också en oro över trafikrelaterad brottslighet, framför allt i Lönsboda. Främst handlar den upplevda problematiken om buskörning och fortkörning. 
 • Antalet narkotikabrott speglar polisens arbetsinsats mer än förekomsten av narkotikabruk, vilket inte gör statistiken särskilt tillförlitlig. Det finns likafullt viss information om att narkotikaförsäljning, bruk bland ungdomar ökar och narkotikamissbruk är inkörsporten till annan kriminalitet. Särskilt fokus ska riktas mot de ungdomar som ur ett strategiskt perspektiv bedöms som särskilt angelägna att agera mot då de agerar som ledande och pådrivande.

POLISEN OCH OSBY KOMMUN FORMULERAR FÖLJANDE MEDBORGARLÖFTEN

 Polisen lovar att: 

 • jobba med synlighet, skapa relationer och trygghet för alla kommuninvånare 
 • Polisen ska, genom besök på skolor och fritidsgårdar, ha täta kontakter med skola, fritid och socialtjänst för att tidigt upptäcka bruk av droger bland ungdomar 
 • fortsätta samarbetet med kommunens förvaltningar, föreningsliv och näringsidkare 
 • regelbundet genomföra riktade trafikkontroller mot beteende-, hastighet- och alkohol/droger i kommunen samt göra riktade insatser mot trafikrelaterade problem, enligt den lägesbild som tagits fram  
 • fortsätta sitt arbete mot tongivande kriminella i kommunen och fortsätta jobba mot den öppna droghandeln 

Kommunen lovar att: 

 • fortsätta arbetet med trygga vuxna ute på kvällar/helger genom att engagera privatpersoner och föreningar i trygghetsvandring 
 • utveckla kommunikationen ut till kommuninvånarna kring de insatser som görs kopplat till arbetet med trygghet och säkerhet 
 • stärka samverkan mellan skola och socialtjänsten genom informationsinsatser till vårdnadshavare och ungdomar med särskilt fokus på att förebygga droganvändandet bland unga samt genom att utveckla öppenvården och den uppsökande verksamheten 
 • kontinuerligt arbeta med åtgärder som främjar trafiksäkerheten 
 • systematiskt arbeta med fysiska miljöer med fokus på trygghet och säkerhet med särskild uppmärksamhet riktad mot miljöer som upplevs mörka och otrygga. Det kan innebära att åtgärda buskage, arbeta med belysning och motverka skadegörelse 
 • fokusera på att utveckla arbetet med meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga 

Polisen och kommunen lovar att: 

 • tillsammans med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad under året förstärka och vidareutveckla konceptet grannsamverkan 
 • utveckla den gemensamma lokala lägesbilden genom att fortsätta arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet) 
 • arrangera och bjuda in till minst en medborgarvandring på prioriterad ort/plats utifrån lokal lägesbild och resultatet av polisens trygghetsmätning 2022 
 • tillsammans utföra myndighetstillsyner utifrån alkohollagen samt försäljning av tobak, e-cigaretter och folköl 
 • samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till barn och unga 
 • utveckla det gemensamma arbetet med avhopparverksamhet  
 •  

Niklas Årcén
Lokalpolisområdeschef
Lokalpolisområde Hässleholm

Niklas Larsson
Kommunstyrelsens ordförande
Osby kommun