Oskarshamn – medborgarlöften

Lokalt medborgarlöfte i Oskarshamns kommun 2021.

Inledning

Detta medborgarlöfte är en bilaga till en samverkansöverenskommelse mellan Oskarshamns kommun och lokalpolisområde Västervik, 2020-2023.

Lägesbild

Detta lokala medborgarlöfte har tagits fram i samverkan mellan polisen och
kommunen. Den utgår från den fastställda lokala lägesbilden i Oskarshamns
kommun. Sammanfattningsvis innehåller den lokala lägesbilden en sammanställning av statistik från polisens anmälningssystem, polisens kriminalunderrättelserapport, trygghetsundersökningar, medarbetarsamtal inom polis och medborgardialog. Utifrån den lokala lägesbilden fastställs en problembild av lokala BRÅ och ligger till grund för medborgarlöftet som blir ett gemensamt dokumenterat åtagande från respektive part.

Problembild

Den fastställda gemensamma problembilden som polisen och Oskarshamns kommun har kommit fram till ger två huvudsakliga fokusområden.

  • Trafiksäkerhetsarbete med fokus på hastighet och beteendeövervakning
  • Ökat fokus på trygghetsskapande arbete bland ungdomar

Syfte

Syftet med medborgarlöftet är att möta medborgaren i dialog om åtgärder mot de lokala problemen, öka tryggheten i kommunen och öka medborgarens inflytande över åtgärder mot de lokala problemen. Medborgarlöftet ger polisen och kommunen möjlighet att kommunicera ut de åtgärder polisen och kommunen genomför år 2021.

Medborgarlöfte

Lokalpolisområde Västervik skall genom polisen genomföra trafikkontroller
på den plats där medborgarna i kommunen påtalat ett trafikproblem. Fokus
skall ligga på hastighetsövervakning och Polisen i Oskarshamn lovar att genomföra minst femtiotvå hastighetkontroller.

Polisen i Oskarshamns kommun skall jobba trygghetsskapande i trafiksäkerhetsarbetet genom att fokusera på motorburen ungdomsproblematik. Polisen i Oskarshamn lovar att genomföra minst två  trafikkontroller med fokus kring motorburen ungdomsproblematik.

Polisen i Oskarshamns kommun skall utöka sin synlighet i de kommunala skolorna Vallhallaskolan, Kristinebergskolan, Rödsleskolan samt Oscarsgymnasiet. Polisen i Oskarshamn skall jobba relationsskapande och gränssättande mot ungdomar. Polisen i Oskarshamn lovar att fotpatrullera i skolmiljö vid minst 20 tillfällen.

Oskarshamns kommun skall jobba med trygghetsskapande arbete med fokus på ungdomar genom att kartlägga otryggheten för ungdomar i Oskarshamns kommun. Kartläggningen skall ske bl.a. genom genomförande av LUPP-enkät för årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet. Oskarshamns kommun lovar också att genomföra en trygghetsvandring med prioriterad målgrupp på ungdomar i högstadieåldern.

Oskarshamn kommun deltar i den länsövergripande utbildningssatsningen ”En kommun fri från våld”, och tar med denna kunskap för att stärka det våldsförebyggande arbetet i kommunen.

Polisen i Oskarshamn skall jobba trygghetsskapande och skall öka sin synlighet i lokalsamhället genom att öka inlägg på sociala medier. Genom att beskriva vår vardag ökar medborgarens kunskap om polisen och relationen mellan polis och medborgaren stärks.

Polisen lovar att kommunicera ut uppföljning av detta medborgarlöfte och
kunna redovisa resultat för medborgarna minst två gånger.

Löftet gäller under året 2021.

Oskarshamn den 15 februari 2021

Anders Pleijel
Lokalpolischef LPO Västervik

Andreas Erlandsson
Kommunstyrelsens ordförande