Sök
Stäng Meny

Uppföljning av medborgarlöften för Linköpings kommun

Polisen och kommunens arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis.

Medborgarlöfte Linköpings kommun

  • Vi lovar att arbeta för att upptäcka ungdomar som riskerar att hamna i narkotikamissbruk och att arbeta riktat mot försäljning och bruk av narkotika i krogmiljö
  • Vi lovar att arbeta för att öka tryggheten i offentlig miljö
  • Vi lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet 

Uppföljning av aktiviteter kopplat till medborgarlöften för Linköpings kommun 2023

Polisen i samverkan med skolor ska genomföra narkotikasök med hund i skolmiljö

  Tertial 2 Tertial 3
 

Polisen har inte genomfört narkotikasök i skolor under detta tertial, då det varit sommarlov under tiden och skolorna stängda. Planering för sök i nästa tertial pågår.

Polisen har genomfört 5 stycken narkotikasök med hund i kommunala skolor.

Kommunen ska implementera rutinen gällande att upptäcka narkotikabruk i kommunala skolor

  Tertial 2 Tertial 3
 

Rutinen gällande att upptäcka narkotikabruk är beslutad och delgiven samtliga kommunala skolor.

Samtliga rektorer på kommunala skolor har tagit del av rutinen. Det pågår ett arbete för att implementera rutinen.

Polisen och kommunen ska göra insatser och tillsyner i krogmiljö

  Tertial 2 Tertial 3
 

Polisen och kommunen har genomfört ett antal  krogtillsyner. Bl.a. i samband med Linköpings stadsfest.

Polisen och kommunen har gemensamt genomfört 14 stycken tillsynsbesök i krogmiljö under perioden.  Kommunen har enskilt genomfört 12 tillsynsbesök i krogmiljö.

Polisen och kommunen ska tillsammans göra platsbesiktningar som leder till trygghetsfrämjande åtgärder i stadsmiljön så som förbättrad belysning, markskötsel, renhållning mm

  Tertial 2 Tertial 3

 

Polisen och kommunen har i samverkan med andra aktörer genomfört platsbesiktning/orsaksanalys över Majeldstorget. Aktörerna ser över lämpliga åtgärder. Polisen och kommunen samarbetar även i platssamverkan kring Lilla torget - S:t Larsparken gällande belysning, trafik, narkotikahandel samt stölder i butik.

Polisen och kommunen har i samverkan genomfört platsbesiktningar bl.a. i Lambohov och i Ljungsbro och tittar nu på lämpliga åtgärder. Uppföljning på platsbesiktningen i Ljungsbro är planerat i januari med olika aktörer.

Kommunen har utifrån orsaksanalys och medborgardialog genomfört flera trygghetsfrämjande åtgärder kring Majeldstorget bl.a. skyltning, belysningsåtgärder, beskärning av sly och träd för ökad sikt och framtagande av gemensamhetsytor.

Polisen och kommunen ska samverka kring utbyggnaden av kamerabevakning och sätta upp kameror på fler platser

  Tertial 2 Tertial 3

 

Polisen har inte satt upp några nya kameror under detta tertial. Det planeras för nya under nästa period. Kommunen har inte satt upp några nya kameror under detta tertial. Kommunen kommer att genomföra en uppföljning av insatsen kring kamerabevakning på hållplatsområden.

Polisen har satt upp 3 st. fasta kameror samt 10 st. tillfälliga.

Kommunen har satt upp en kamera under perioden samt påbörjat implementering av tillämpningsanvisning för kamerabevakning i kommunala verksamheter.

Polisen och kommunen bedriver myndighets- gemensamma insatser för att försvåra för den organiserade brottsligheten i Linköpings kommun

  Tertial 2  Tertial 3
 

Polisen har genomfört fyra stycken LOS-insatser under perioden.

Under perioden har kommunen deltagit i 2 insatser inom arbetet med myndighetssamverkan vilket har resulterat i miljösanktionsavgifter och flera beslut om åtgärdskrav.

Polisen och kommunen har gemensamt genomfört en EMPACT-insats mot människohandel. Parterna har gemensamt genomfört 3 LOS-insatser där 10 verksamheter har besökts samt ett uppföljande besök. Inom projektet VITAL har parterna genomfört 4 insatser mot illegal avfallshantering med totalt 32 tillsyner av transporter.

Polisen och kommunen ska arbeta mot hastighets- överträdelser genom polisens trafikkontroller och kommunens åtgärder i trafikmiljön

  Tertial 2  Tertial 3
 

Polisen har haft en nationell trafikvecka under juni för att motverka alkohol och droger i trafiken. Likaså en nationell hastighetsvecka under augusti. Detta utöver de kontroller som dagligen sköts i linjearbetet.

Polisen har under september haft en trafiksäkerhetsvecka med inriktning hastighet. Under oktober en vecka med inriktning brott på väg, november en vecka med inriktning yrkestrafik samt dec trafiksäkerhet mot alkohol och droger.

Inom ramen för platssamverkan i city bedrivs ett arbete kring åtgärder i trafikmiljön.

Polisen ska göra riktade insatser och kommunen ska se över åtgärder i trafikmiljön på platser där det förekommer buskörning med A-traktorer och bilar

  Tertial 2  Tertial 3
 

Polisen och kommunen samverkar och förbereder åtgärder för att minska otrygghet kopplat till trafiksituationen i Ljungsbro.

Polisen och kommunen driver tillsammans platssamverkan i Ljungsbro. Förslag på åtgärder i den fysiska miljön är framtagna och ska realiseras av MOS. Ytterligare åtgärder kommer diskuteras under möte med berörda parter under januari. Trafikpolisen har även haft kontroller i området.