Sölvesborg – medborgarlöften

Medborgarlöfte Sölvesborgs kommun och Polismyndigheten 2022-2023

Syfte

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen mellan Sölvesborgs kommun och Polismyndigheten. Löftet beskriver närmare de prioriterade områden Sölvesborgs kommun och Polismyndigheten primärt avser fokusera på gällande det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Syftet rnecl medborgarlöftet är

 • att skapa och ta tillvara engagemanget i lokalsamhället
 • att föra dialog med medborgare om brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter
 • att öka förtroendet för Polisens och Kommunens gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapancle arbete
 • att stärka Polisens och Kommunens lokala närvaro och tillgänglighet.

Medborgarlöftet utgår ifrån den lägesbild Sölvesborsgs kommun och Polismyndigheten gemensarnt upprättat.

Medborgarlöfte 2022 - 2023

Sölvesborgs komrnun och Polismyndigheten har valt att prioritera följande fokusområden inom avtalstiden. I det gemensamt upprättade lägesbildsarbetet framgår det tydligt att dessa tre fokusornraden är starkt integrerade.

 1. Minskad tillgång till och konsumtion av alkohol, narkotikaklassade läkemedel och droger
 2. Minskad tillgreppsbrottslighet
 3. Ökad trafiksäkerhet

Avtalsperiod

Medborgarlöftet gäller under perioden 2022-01-01 - 2023-12-31.

Medborgarlöfte - Fokusområden

 1. Minskad tillgång till och konsumtion av alkohol och droger

  Genom en minskad tillgång och konsumtionen av alkohol, narkotikaklassade läkemedel och droger kan också brottsligheten minska och tryggheten för boende i Sölvesborgs kommun öka.

  Sölvesborgs kommun ska tillsammans med Polismyndigheten arbeta utifrån nationell ANDTS-strategi samt de regionalt prioriterade mål- och handlingsplaner med fokus på förebyggande insatser för barn och unga vuxna.

 2. Minskad tillgreppsbrottslighet

  Tillgreppsbrotten är en stor brottskategori vilken innehåller många olika typer av överträdelser. Här ryms allt från snatteri och fickstölder till biltillgrepp, inbrott i bostäder, affärslolkaler samt lokaler för offentlig verksamhet till personrån och grövre rån. Det är rned andra ord en brottstyp som drabbar stora delar av näringslivet och myndighetssfärer samt rnånga privatpersoner.

  Sölvesborgs kommun och Polismyndigheten skall arbeta gemensamt mot denna problematik både förebyggande och realativt. Detta genom bland annat medborgardialog, grannsamverkan, närvaro och synlighet.

 3. Ökad trafiksäkerhet

  Trafik och infrastruktur är en viktig del i samhället. Oavsett färdsätt eller färdmedel ska framfart kunna ske på ett säkert rätt som känns tryggt för kommunens medborgare.

  Det förebyggande arbetet bör främst riktas mot trafiksituationer där olyckor kan ske och där trafikmiljöer upplevs som otrygga.

Följ hur det går

Vårt gemensamma arbete kommer att återkopplas löpande via medborgardialog, hemsidor och sociala medier.

Sölvesborg den 4 april  2022

Louise Englund
Lokalpolisområdeschef

Louise Erixon
Kommunstyrelsens ordförande

Dokument