Sök

Sölvesborg – medborgarlöften

Vårt övergripande mål med 2024 års medborgarlöfte är att Sölvesborgs kommun ska vara en kommun där medborgarna trivs och känner sig trygga.

För att skapa förutsättning för det ska polisen gemensamt med Sölvesborgs kommun bedriva ett effektivt brotts- och dragförebyggande samt trygghetsskapande arbete. Arbetet ska utgå från lokalt identifiera behov i den gemensamma lägesbilden.

De tre T: na

Med den lokala lägesbilden, trygghetsmätningar och genom dialog, har vi identifierat tre prioriterade områden. Vi väljer att kalla dem, de tre T: na.

Trafik

Vi ska gemensamt bedriva ett effektivt, lokalt trafiksäkertsarbete. Genom hastighetsövervakning med kommunens mätinstrument samt medborgardialog, skapar vi ett bra underlag som ligger till grund för hur polisen riktar sitt arbete. Vi har skapat en gemensam samverkansform, där vi kan lyfta de platser som skulle visa sig kräva andra polisiära insatser eller åtgärder, för förbättra den aktuella trafikmiljön.

• Vi kommer under 2024 gemensamt och var för sig arbeta med
A- traktorer.
o Polisen kommer att under 2024 genomföra minst fyra riktade insatser mot A-traktorer i Sölvesborgs kommun.
o Sölvesborgs kommun kommer i sin tur skapa minst fyra forum under 2024 där man på olika sätt lyfter ansvaret med att ha och framföra en A-traktor.

Tidig upptäckt

Under 2024 ska Sölvesborgsmodellen (SSPF, Skola-Socialtjänst-Polis­Fritid) komma igång och bli en naturlig del i det gemensamma förebyggande arbetet. Sölvesborgsmodellen innebär att alla aktörer i ett tidigt skede ska lyfta unga individer som vi känner en oro kring. Vi ska sedan i samverkan gemensamt med ungdomen samt hens vårdnadshavare och andra viktiga vuxna nära ungdomen arbeta för att skapa så bra förutsättningar för den unges fortsatta uppväxt som möjligt.

• Riktade insatser. Polisen samt Sölvesborgs kommun ska var för sig (eller i samverkan) genomföra minst åtta riktade insatser var som syftar till att i ett tidigt skede uppdaga/förebygga/beivra ett kriminellt beteende. 

• Sölvesborgs kommun ska under 2024 utveckla arbetssätt och rutiner för att genomföra avloppsvattenanalyser. Testning av avloppsvatten skall ses som en av många parametrar i lägesbildsarbetet kopplat till narkotika. Arbetet ska utformas utifrån bästa rådande praxis och evidens.

• Vi ska gemensamt arbeta för att skapa en tydlighet gällande avhopparverksamheten. Detta innebär att skapa en tydlig ansvarsfördelning då vi kommer i kontakt med individer som redan hamnat i en kriminell livsstil, men som av olika anledningar nu har en motivation att bryta denna livsstil.

Trygghet

• Vi ska gemensamt arbeta med att fördjupa våra kunskaper kring hur våra medborgare upplever sin trygghet i sitt närområde. Detta gör vi genom att arrangera minst två tillfällen för medborgardialoger under 2024.

• Polisen ska genomföra synlighetsarbete
(fotpatruller/trafikkontroller) vid minst 30 tillfällen under 2024 i centrala delarna av Sölvesborgs kommun.

• Sölvesborgs kommun ska genom sina trygghetsvärdar och fältsekreterare fortsätta arbeta med syniighetsarbete i Sölvesborgs kommun.
• Polisen ska i samverkan med kommunen genomföra minst två uppstartsmöten samt minst två repetitionsträffar gällande grannsamverkan.

• Vi ska gemensamt utveckla vårt gemensamma lokala lägesbildsarbete.

• Vi ska gemensamt arbeta för att utveckla brottsförebyggande kommunikationsinsatser kopplat till bedrägeribrott.

Ola Jarevik
Chef lokalpolisområde Karlshamn

Birgit Bigersson Brorsson
Kommunstyrelsens ordförande