Sök

Ekerö – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften gäller från polis och kommun till medborgare.

Situationen idag

Lokala medborgarlöften utgår ifrån genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger, samverkansdialoger samt brottsstatistik som tillsammans utgör en gemensamt identifierad aktuell lokal lägesbild för kommunen. Medborgarlöftets syfte är att mot medborgarna kommunicera vad Polisen och kommunen gör inom ramen för sin samverkan.

Den gemensamma lokala lägesbild som Lokalpolisområde Välling och Ekerö kommun tillsammans tagit fram, visar att det man behöver prioritera samverkan kring under 2021 är trafik- och ungdomsproblematik samt våldsbrott och kränkningar som sker i hemmiljö. Ungdomar med trafikfarligt beteende är ett problem som ökat i takt med att Epa-traktorer och mopedbilar blivit allt vanligare. En stor ökning av anmälningar rörande våld i hemmet har skett under 2020.

Rent statistiskt är Ekerö kommun en av de säkraste platserna att bo på. Trots detta känner medborgarna en viss otrygghet gällande t.ex. inbrott och ungdomssamlingar på allmän plats.

Det här ska polisen och kommunen göra tillsammans:

  • Kontinuerligt följa brottsutvecklingen i kommunen och så snabbt som möjligt vidta tidiga åtgärder för att bibehålla tryggheten och förebygga ungdomsbrottslighet. Dels genom ökad polisiär synlighet och gemensamma insatser utifrån lägesbilden samt ökad vuxennärvaro ute kvällar och helger.
  • Delta i de operativa och strategiska möten samt i de insatser som löpande sker i samverkan mellan kommun och polis i trygghetsfrågor rörande den offentliga miljön, ungdomar, narkotika och trafiksäkerhet.
  • Identifiera motorburen ungdom med trafikfarligt beteende och medvetandegöra deras vårdnadshavare genom förebyggande samtal från polis eller kommunal tjänsteman.
  • Delta i ”6-årsdagarna” som kommunen tillsammans med andra samhällsaktörer ordnar varje höst i syfte att öka medvetenheten och trafiksäkerheten hos barn.
  • Delta i det högstadieförberedande mötet med årskurs 6 i syfte att informera om kommunens och polisens arbete och samverkan kring ungdomar.
  • Samverka för att minska brott i nära relationer. Det gäller våld, hot och andra kränkningar såväl mellan makar och sambos som mellan vuxna och barn eller särskilt utsatta brottsoffer i hemmiljö.

Förväntad effekt

Syftet med dessa medborgarlöften är att tillgodose medborgarnas önskemål kopplat till lägesbilden i kommunen. Genom ovan beskrivna åtgärder i Ekerö kommun förväntas den upplevda tryggheten öka, mörkertalet rörande brott i hemmiljö och rekryteringen av unga till missbruk och kriminalitet minska.

Följ med i hur det går

Arbetet med medborgarlöften skall utvärderas kontinuerligt under året och kommer att kommuniceras till medborgarna på polisens och kommunens hemsida/sociala medier/lokal media för att medborgarna fortlöpande ska kunna följa hur arbetet går.