Sök

Nykvarn – medborgarlöften

Medborgarlöftena har skapats för att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom medborgarlöftena vill polis och kommun engagera och involvera medborgaren tillsammans med andra aktörer i det lokala samhället.

Situationen idag

Lägesrapport

Tryggheten i centrum med närområde

Medborgarna ska känna sig trygga och säkra i kommunen, då är det viktigt att man upplever just centrum som tryggt. På kvällar, nätter och helger förekommer det att man upplever otrygghet i centrum. Detta tillsammans med en viss skadegörelse och rykten om narkotikaförsäljning har gjort att centrum inte upplevs så trivsamt och tryggt som det skulle kunna vara. Skadegörelse sker främst vid/på kommunala verksamhetslokaler efter att verksamhet avslutad för dagen, vid skolar och förskolor, men även vid privata verksamheter såsom gymnasiet.

Ungdomsproblematik med narkotika, alkohol och tobak

I Nykvarn är det inte svårt att få tillgång till narkotika, framförallt cannabis. En stor andel av brukarna är ungdomar, det är därför viktigt att försvåra drogförsäljning och minska tillgången. Det är också viktigt att tidigt upptäcka missbruk bland ungdomar vare sig det gäller narkotika, alkohol eller tobak. Ungdomar som brukar alkohol och tobak har lättare att falla in i ett narkotikamissbruk.

Medborgardialoger

Grunden till medborgarlöftena är en lägesbild och medborgardialoger. Under 2020 har inga fysiska medborgardialoger genomförts pga det rådande läget med Covid-19. Vi kommer utgå ifrån polisens trygghetsundersökning, sociala medier, inkomna mail och telefonsamtal från medborgarna. Det framkom, precis som lägesbilden visar, att medborgarna vill se en satsning kring trygghet i centrum och ungdomsproblematik.

Medborgarlöften 2021-2022

Ungdomsproblematik med narkotika, alkohol och tobak samt otrygga platser i kommunen.

För att arbeta med att minska försäljning, tillgång och användning av narkotika, alkohol och tobak samt att minska den upplevda otryggheten i centrum:

  • kommer trygghetsvandringar genomföras vid två tillfällen, en per termin. Detta för att skapa en samlad lägesbild av de trygga och otrygga platserna i Nykvarns centrum, och vid behov genomföra åtgärder. - Ansvarig: kommun och polis.
  • kommer relationskapande åtgärder ske med både näringsidkare, föreningsliv och medborgare. Detta för att tillsammans få en så bra samverkan som möjligt. - Ansvarig: kommun och polis.
  • kommer polisen att aktivt arbeta med att upptäcka, förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Detta i ett tätt samarbete med framtidsfabriken, skola och socialtjänst. - Ansvarig: polisen.
  • finns det en operativ grupp som består av representanter från Lillhagaskolan, praktiska gymnasiet, fritidsfabriken, socialtjänsten, säkerhetschef samt polisen. Gruppen skall träffas 1 gång i månaden. Syftet med gruppen är att i tidigt skede hjälpa ungdomar som är på väg in i en riskzon. Ansvarig: kommun och polis.
  • kommer ett nära samarbete ske med nattvandrarna i Nykvarns kommun. Detta för att stärka den vuxna närvaron ute bland våra ungdomar. - Ansvarig: kommunen.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målet med medborgarlöftena är att öka tryggheten, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt att stärka förtroendet för polisen. Forskning visar att dialog och samverkan med kvalitet mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till att öka förtroendet för polisen, ha positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottslighet. Polisen och Nykvarns kommun hoppas kunna uppfylla alla löften och tillsammans med medborgarna skapa ett tryggare samhälle. 

Följ med i hur det går!

Vill du vara delaktig eller vill du veta mer gå in på www.polisen.se, www.nykvarn.se  samt sociala medier för mer information.

Vill du tipsa polisen: https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/