Sök

Salem – medborgarlöften

Medborgarlöftena har skapats för att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom medborgarlöftena vill polisen engagera och involvera medborgaren i det lokala samhället.

Situationen idag - lägesbild

Tryggheten i kommunens centrum och andra offentliga miljöer

På eftermiddagar, kvällar och helger förekommer det att kommuninvånare, personal samt näringsidkare upplever otrygghet i framförallt Salem och Rönninge centrum. Viss skadegörelse, narkotikabrott, personrån samt ordningsstörande personer förekommer i centrum och på andra platser i kommunen.​ ​Ungdomar utgör en stor del av brukarna av narkotika, det är därför viktigt att försvåra drogförsäljningen och minska tillgången.

Tryggare hemmiljö

Under de senaste åren har Salems kommun haft ökande antal bostadsinbrott. Brotten har drabbat alla typer av bostäder, men radhus och villor är de som har blivit mest utsatta. Genom att arbeta med att minska antalet bostadsinbrott kommer känslan av trygghet i hemmet öka.

Medborgardialoger

Grunden till medborgarlöftena är en lägesrapport och medborgardialoger. Under 2020 har inga fysiska medborgardialoger genomförts pga det rådande läget med covid-19. Vi kommer att utgå från polisens  trygghetsundersökning,underrättelse och sociala medier, även mail och telefonkontakt med medborgarna löpande under 2020. Det framkom, precis som lägesrapporten visar, att medborgarna vill se en satsning kring trygghet i kommunens centrum och andra offentliga miljöer, inbrottsproblematik, och narkotikaförsäljning​.

Medborgarlöften 2021-2022

Tryggheten i kommunens centrum och andra offentliga miljöer

För att arbeta med att minska den upplevda otryggheten som framkommit i medborgardialoger:

 • Genomföra fysiska trygghetsvandringar samt även undersöka möjligheterna att digitalisera dessa i syfte att engagera fler medborgare och införskaffa sig bättre uppfattning om otryggheten i kommunen.
  Ansvarig: kommunen i samverkan med polisen.
 • Bedriva ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla en uppdaterad lägesbild avseende otrygga platser i kommunen.
  Ansvarig: kommunen och polisen.

För att arbeta med att minska försäljning, tillgång och användning av narkotika, alkohol och tobak:

 • Bedriva och vidareutveckla samverkan mellan socialfältare, fritidsfältare, skolan, kommunens säkerhetssamordnare och polis genom att träffas en gång i månaden i den Operativa gruppen. Syftet är att genom samverkan få en ungdom eller gruppering med en begynnande kriminell livsstil att bryta en negativ trend genom utbildning, arbete eller annan sysselsättning.
  Ansvarig: kommunen och polisen.
 • Bedriva riktat polisiärt arbete mot personer som brukar och säljer narkotika i syfte att lagföra dem. Polisen ska besöka och ha täta kontakter med skola, fritid och socialtjänst för att tidigt upptäcka bruk av droger bland ungdomar samt genomföra förebyggande insatser på initiativ och medverkan från skolan mot användande av droger i skolmiljö.
  Ansvarig: polisen.
 • Bedriva en aktiv informationsspridning i syfte att motverka den negativa utvecklingen när det kommer till narkotikaanvändningen.
  Ansvarig: kommunen och polisen.
 • Genomföra gemensam tobakstillsyn och kontrollköp hos de lokala tobaksförsäljarna.
  Ansvarig: kommunen och polisen.

Tryggare hemmiljö

För att arbeta med att minska utsatthet för inbrott:

 • Att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom att arbeta med konceptet Grannsamverkan. Konceptet innehåller bland annat utbildning och nyhetsbrev. Även verka för en högre kunskap om brandrisker och minska bränder i bostäder. Arbete med att även få med flerbostadsfastigheter i arbetet.
  Ansvarig: kommunen och polisen.
 • Genomföra trafikkontroller med fokus på livsstilskriminella, drogpåverkade förare, hastighet och annat trafikfarligt beteende.
  Ansvarig: polisen.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målet med medborgarlöftena är att öka tryggheten, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt att stärka förtroendet för polisen. Polisen och Salems kommun hoppas kunna uppfylla alla löften och tillsammans med medborgarna skapa ett tryggare samhälle.

Följ med i hur det går! 

Polisen och kommunen ska tillsammans fortlöpande informera medborgarna hur det brottsförebyggande arbetet bedrivs. Detta genom att använda den gemensamma kommunikationsplanen för hur det brottsförebyggande arbetet ska kommuniceras. 

Vill du vara delaktig eller vill du veta mer gå in på ​www.polisen.se​ , ​www.salem.se samt sociala medier för mer information. Vill du tipsa vid misstanke om brott https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/​ eller felanmäla något i kommunen använd appen Felanmälan Salems kommun, läs mer på ​www.salem.se​.