Sök

Södertälje – medborgarlöften

Medborgarlöftena har skapats för att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Resultatet från de fysiska och digitala medborgardialogerna, samt polismyndighetens senaste trygghetsmätning ligger till grund för polisens och kommunens nya medborgarlöften för 2021/2022.

Syftet med medborgarlöftena är att öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet och engagemang i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Målet är att öka tryggheten och att effektivisera det förebyggande arbetet, samt att stärka förtroendet för polisen och kommunen. Forskning visar att dialog och samverkan mellan polis, kommun och lokalsamhälle kan bidra till att öka förtroendet för polisen och kommunen, ge positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottslighet.

Situationen idag - lägesbild

Kriminalitet hos ungdomar

Ungdomar är ett prioriterat område för Södertälje kommun där många insatser görs för att ungdomar ska utvecklas på ett bra sätt. Det finns två specifika företeelser i Södertälje som är relaterade till ungdomar och som skapar upplevd otrygghet för stadens invånare. Det handlar dels om ordningsstörningar och brott avseende användningen av fyrverkerier och smällare. Dels handlar det om buskörning med
mopeder/mc/fyrhjulingar/epatraktorer/cross ute i våra bostadsområden.
Tillgången till narkotika i Södertälje är god, framförallt vad gäller cannabis. Eftersom ungdomar utgör en stor del av brukarna, är det viktigt att försvåra drogförsäljningen och minska tillgången.

Fysisk miljö

I arbetet med att minska brottsligheten och öka den upplevda tryggheten spelar den fysiska miljön en viktig roll. Nedskräpning, klotter, skadegörelse och otillräcklig belysning i den offentliga utomhusmiljön är exempel på företeelser som genererar både ökad otrygghet och risk för ökad brottslighet.

Medborgardialoger

Grunden till medborgarlöftena är en lägesrapport och resultaten av genomförda medborgardialoger. I Södertälje har det sammanlagt varit fem stycken fysiska medborgardialoger under 2019 och en digital dialog genom polisens facebooksida under 2020. Under de fysiska dialogerna fyllde medborgare i enkäter angående önskemål om prioritering samt den upplevda tryggheten i området. Utifrån medborgardialogerna har polisen och kommunen även kunnat bilda sig en uppfattning kring vad de som bor i området anser vara viktigt att polis och kommun lägger resurser på. Dialogerna visade också att merparten av de tillfrågade känner sig trygga i sina bostadsområden.

I Polismyndighetens trygghetsmätning fick medborgarna svara på frågor angående boendemiljö, trygghet m.m.

Medborgarlöften 2021-2022

Inriktning på ungdomar

För att arbeta med att förbättra ungdomarnas vardag och minska kriminaliteten:

 • Kommer kommunen och polisen gemensamt genomföra en informationskampanj för föräldrar i olika årskurser med inriktning på mopeder, epatraktorer, mc, cross och fyrhjulingar.
 • Kommer polisen i Södertälje att genomföra insatser mot problematiken med moped, epatraktor, mc, fyrhjuling och cross utifrån lägesbild och allmänna tips.
 • Kommer polisen att aktivt arbeta med att upptäcka, förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Detta genom att bland annat, arbeta med närvaro av civilklädd polis.
 • Kommer kommunen att inrätta flexibla mötesplatser för ungdomar.
 • Kommer kommunen att verka för en ny fritidsgård i Bårsta.
 • Kommer kommunen att utveckla online-fritidsverksamhet för barn och ungdomar.
 • Kommer polisen och kommunen genomföra insatser för att stävja problematiken med fyrverkerier/smällare i våra bostadsområden.

För att arbeta med den fysiska miljön:

 • Kommer polisen att genomföra trafikkontroller avseende mopeder, hastighetsövervakning, nykterhetskontroll, beteendeövervakning m.m.
 • Kommer polisen att genomföra insatser mot crossåkning i vissa områden enligt aktuell lägesbild och inkomna tips.
 • Kommer kommunen att fortsätta genomförandet av hastighetsplanen i syfte att anpassa fordonshastigheten med målet att höja trafiksäkerheten i kommunen.
 • Kommer kommunen att successivt byta ut omodern belysning mot miljövänligare och driftsäkrare armaturer.
 • Kommer kommunen att genomföra en rad åtgärder för minskad dumpning av avfall och allmän nedskräpning i enlighet med framtagen avfallsplan.
 • Kommer kommunen och polisen fortsätta samverka kring problematiken med nedskräpning och dumpning av avfall.
 • Kommer polisen att fortsätta arbeta relationsskapande med både näringsidkare och medborgare, genom att besöka Södertälje kommuns alla lokala centrum regelbundet.
 • Kommer kommunen att utöka bekämpningen av ogräs med varmvatten i de centrala delarna av Södertälje.

Följ med i hur det går! 
Vill du veta mer, gå in på www.polisen.se, www.sodertalje.se och www.facebook.com/polisen.sodertalje för mer information.

Vill du tipsa vid misstanke om brott https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/