Sök

Stockholm, Farsta-Vantör – medborgarlöften 2024

Lokalpolisområde Farsta innefattar områdena: Farsta, Farsta strand, Vantör, Gubbängen, Hökarängen, Larsboda, Sköndal, Svedmyra, Tallkrogen, Bandhangen, Hagsätra, Högdalen, Rågsved och Örby.

Bakgrund

Den sociala sammanhållningen i samhället främjas av tillit människor emellan och ett stort förtroende till myndigheter och institutioner. Att ha rätten och möjligheten att påverka sina egna livsvillkor och det samhälle man lever i gör att människor känner samhörighet med samhället.

Regelbundet lyssnar vi i lokalpolisområde Farsta/Vantör på medborgare, medarbetare och lokala samverkansaktörer i syfte att inhämta åsikter om trygghet i det område där medborgaren bor, är verksam eller vistas. Tillsammans med brottsstatistik och underrättelseinformation ger det oss en lokal lägesbild. Vår lokala lägesbild har vävts samman med kommunens lägesbild. Detta har mynnat ut i en gemensam lägesbild och en samverkansöverenskommelse som, i delar, ligger till grund för våra medborgarlöften.

De flesta av områdena i lokalpolisområdet Farsta/Vantör upplevs som trygga av medborgarna. Vissa avgränsade områden upplevs dock som mer otrygga och brottsutsatta. I dessa områden finns en risk att vissa ungdomar rekryteras till kriminalitet. Det finns även en tendens att inte vilja eller våga medverka i rättsprocessen i dessa områden. Det som främst påverkar medborgarens upplevda otrygghet är våldsbrott, narkotikabrott, skadegörelse, inbrott, trafikrelaterad brottslighet och kriminella grupperingar på offentlig plats.

Det här lovar Farstapolisen att arbeta med för att öka medborgarnas trygghet och delaktighet i lokalsamhället.

”Helgsamverkan”

Farstapolisen ska öka tryggheten och minska risken för våld i offentlig miljö i lokalpolisområde Farsta/Vantör. Detta genom närvaro, synlighet och samverkan med externa lokala aktörer.

Särskilt fokus ska läggas på platser och tider där det genom aktuell gemensam lägesbild är känt att många våldsbrott förekommer. En avsatt personalresurs kommer under fredag- och lördagskvällar vara tillgängliga för helgsamverkan under minst 40 av årets helger.

I samband med helgsamverkan kommer lokala samverkansmöten med externa aktörer hållas i Farsta och Vantör. Detta i syfte att stärka den kollektiva förmågan och öka antalet kapabla väktare från flera verksamheter i det offentliga rummet.

"Medborgarens trygghet i fokus"

Farstapolisen ska genom trygghetsinventering och platssamverkan öka tryggheten och den kollektiva förmågan på minst två platser per år inom lokalpolisområdet. Detta med medborgarens upplevda trygghet i fokus.

Om det genom iakttagelser eller uppgifter från medborgare identifierats en negativ utveckling vad gäller tryggheten på en plats i lokalpolisområdet ska detta mötas med en trygghetsinventering och/eller platssamverkan på aktuell plats.

Vi lovar att vara en engagerad och aktiv part när trygghetsinventering och/eller platssamverkan är påkallat. Genom dialog och lyhördhet sätter vi medborgarens åsikter i fokus. Detta i samverkan med andra samverkansaktörer. De lokala medborgarnas åsikter kommer därigenom att få en central roll i de åtgärder som sedan vidtas i syfte att öka tryggheten.

Kontaktpersoner lokalpolisområde Farsta
Peter Aasa, kommunpolis
Mikael Sundberg, kommunpolis

Fakta: Medborgarlöfte

  • Medborgarlöften är konkreta aktiviteter som genomförs i polisens ordinarie verksamhet för att öka tryggheten och minska brottsligheten.
  • Vi har lyssnat på vad du som bor och verkar i området upplever som viktigast för att du ska känna dig trygg. Din bild tillsammans med polisens och andra lokala aktörers kunskap har lett till en gemensam lägesbild och prioritering.
  • Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
  • För mer information om medborgarlöften: polisen.se/medborgarloften