Sök

Stockholm, Hässelby-Vällingby – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och verksamhetsplanering.

Syftet är att effektivisera polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bland annat genom att i större utsträckning än tidigare väga in medborgarnas perspektiv i samband med prioritering av verksamheten.

Detta medborgarlöfte gäller under 2021.

Situationen idag

Lokalpolisområde Vällingby har tagit fram en lokal lägesbild för Hässelby-Vällingby. Underlag till lägesbilden är i huvudsak brottstatistik, trygghetsmätningar, medborgardialog samt samtal med samverkanspartners och medarbetare.

Utifrån lägesbilden görs bedömningen att det våra medborgare inom Lokalpolisområde Vällingby främst tycker polisen ska prioritera är trygghetsskapande arbete genom ökad synlighet och ökad polisiär närvaro.

I Hässelby-Vällingby ser vi utifrån lägesbilden att Hässelby torg och Vällingby centrum är de områden som polisen i första hand bör prioritera. Många medborgare upplever Hässelby torg samt området i och runt Vällingby tunnelbanehus som otrygga platser. På dessa platser brukas både narkotika och alkohol i stor utsträckning, samt att det är platser där ungdomsgäng samlas.

Under 2020 har arbetet i Hässelby/Vällingbys Trygghetsråd fortlöpt, både på strategisk och operativ nivå. I detta trygghetsråd ingår Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Polisen, Socialtjänsten, Skolan,

Brandförsvaret, Hässelby-Vällingby fastighetsägarförening, Trafikförvaltningen (SL) och MTR. Syftet med trygghetsrådet är att genom effektiv samverkan göra stadsdelsområdet till en tryggare plats för medborgarna. Allt i linje med polisens medborgarlöfte.

Det här ska vi göra

Lokalpolisområde Vällingby ska arbeta för att öka tryggheten på och omkring Hässelby torg samt Vällingby C genom att:

  • Öka den polisiära närvaron på aktuella platser, framförallt under eftermiddagar och kvällar, för att förhindra droghandel och andra brott som följer i dess spår.

Unga i risk för kriminalitet

  • Intensifiera arbetet med att förhindra att unga hamnar i kriminalitet.

Beträffande hela stadsdelsområdet så kommer polisen följa brottsutvecklingen för att så snabbt som möjligt kunna vidta åtgärder vid avvikelser. Åtgärderna kan vara rent polisiära men det kan också handla om att involvera samverkanspartners. Polisen kommer att prioritera:

Brott mot särskilt utsatta

  • Förebygga brott mot särskilt utsatta brottsoffer (exempel på särskilt utsatta brottsoffer kan vara de som utsätts för brott i nära relationer, brott mot äldre och unga brottsoffer).

Trafikrelaterad brottslighet

  • Öka det polisiära arbetet i trafiken genom trafikkontroller och andra insatser på de platser där trafikbrott är mest frekvent förekommande.

Följ med i hur det går

Arbetet kommer följas upp och sedan kommuniceras till medborgarna via bland annat polisens hemsida, Lokalpolisområdets Facebook och Instagram samt genom fortsatta dialoger med medborgare.