Sök

Sundbyberg – medborgarlöften

Polisen och Sundbybergs stad lovar att arbeta tillsammans för att öka tryggheten i den offentliga miljön med särskilt fokus på brottsutsatta platser.

Medborgarlöften är en viktig del av polisens och kommunens gemensamma arbete. Medborgarlöftet innehåller konkreta aktiviteter i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi har lyssnat på vad de som bor och verkar i Sundbyberg upplever som viktigast för trygghet och säkerhet. Medborgarnas upplevelser tillsammans med polisens och stadens kunskap har lett fram till särskilda prioriteringar.

Situationen idag - Lägesbild

Invånarna i Sundbyberg vittnar om olika faktorer som påverkar trygghet och säkerhet. Lägesbilden skiljer sig beroende på var i staden man bor eller verkar. Den mest uppenbara oron i Sundbyberg kretsar i nuläget kring områdena Rissne och Hallonbergen.

LÖFTEN

Det här ska vi göra under 2021

Lokalpolisområde Solna och Sundbyberg stads särskilda prioriteringar för 2021 är synlighet, trygg och säker offentlig miljö och samverkan. Inom ramen för de särskilda prioriteringarna kommer följande aktiviteter genomföras:

  • Synlighet - Vi ska prioritera närvaro i Rissne och Hallonbergen då dessa områden
    upplevs som särskilt otrygga. Vi ska jobba tillitsskapande och förtroendeingivande i områdena. Vi har som målsättning att genomföra medborgardialoger och
    trygghetsvandringar i samtliga stadsdelar i Sundbyberg.
  • Trygg och säker offentlig miljö - Vi ska prioritera arbete i det offentliga rummet.
    Vi strävar efter en mer ändamålsenlig platssamverkan genom att utveckla befintliga samarbetsformer. Ungdomar och barn ska ha ett särskilt fokus i arbetet. Vi ska arbeta relationsskapande för att bygga tillit till polis och myndighet.
  • Samverkan - Vi ska ha samverkansforum på strategisk och operativ nivå i Sundbyberg med invånarnas trygghet i fokus. Vi ska prioritera samarbetet med grupper som bedriver trygghetsskapande arbete såsom nattvandrare, grannsamverkan och ideella föreningar.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Vi ska öka förtroendet för polisen och för andra myndigheter och öka den generella trygghetskänslan i Sundbyberg.

Uppföljning

Medborgarlöftena skall följas upp under året och kommer kommuniceras till medborgarna främst på polisens och Sundbyberg stads hemsidor samt Lokalpolisområde Solnas och Sundbyberg stads sociala medier Facebook och Instagram.