Svedala – medborgarlöften

Samverkansöverenskommelse tecknad mellan Svedala kommun och lokalpolisområde Trelleborg

Samverkansöverenskommelse Svedala 2019-2022

Ny samverkansöverenskommelse för Svedala kommun


Uppföljning

Den 1 november 2016 undertecknades de första medborgarlöftena i Svedala kommun. 

Detta medborgarlöfte är en bilaga till den befintliga samverkans-överenskommelsen mellan Svedala kommun och lokalpolisområde Trelleborg.

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga. Arbetet syftar till att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Situationen idag
Polisens och kommunens gemensamma lägesbild tar sin utgångspunkt i polisens brottsstatistik, den senaste trygghetsmätningen, medarbetarsamtal, medborgardialoger samt all kontakt med lokala aktörer och medborgare i Svedala kommun. Problembilden som ligger till grund för detta medborgarlöfte är skadegörelser och ofredanden i Svedala och Bara som uppfattas vara orsakade av ungdomar.

Ungas brottslighet oroar, då det antyder att allt inte står rätt till. Det skapar lidande hos brottsoffer och kan vara en första signal på problem som kommer att påverka den unges fortsatta väg genom livet. Mot denna bakgrund är det rimligt att hävda att ett gott samhälle kännetecknas av att det på bästa sätt ständigt strävar efter att minska risken för att ungdomar hamnar i brottslighet.

Det här ska vi göra

  • Polisen ska lägga minst 4 000 timmar (motsvarande två årsarbetskrafter) på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunen under 2017. Tillsyn på tider och platser där problemen är framträdande kommer att vara prioriterat.
  • Polisen och kommunen ska tillsammans hålla minst två uppstartsmöten för grannsamverkan under år 2017.
  • Polisen och kommunen ska tillsammans fånga upp unga med riskbeteenden såsom vandalisering och annan kriminalitet. Detta görs genom att skola, socialtjänst och polis vid behov har gemensamma bekymringssamtal med aktuella ungdomar och deras föräldrar. 

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Målen med aktiviteterna i detta medborgarlöfte är att den upplevda tryggheten bland medborgarna i Svedala kommun ska öka och att utsattheten för skadegörelse och ofredande ska minska. Medborgarlöftet ska även bidra till att förtroendet för polisen ska öka.

Måluppfyllelsen avseende skadegörelse och ofredande kommer att mätas genom polisens brottsstatistik samt genom polisens årliga trygghetsmätning. Den upplevda tryggheten och förtroendet för polisen kommer att mätas genom trygghetsmätningen.

Följ med i hur det går! 
En uppföljning av aktiviteterna i löftet kommer att återkopplas kvartalsvis och redovisas på denna sida samt på kommunens hemsida.

Kvartalsrapport

Dokument