Tanum – medborgarlöften

Medborgarlöftena är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Medborgarlöftena gäller för perioden 27 januari 2021 - 31 december 2021.

Syftet med medborgarlöften är att genom en förtroendeskapande dialog med
medborgarna få ökad kunskap om medborgarnas förväntningar på Polisen och
Tanums kommun. Medborgarlöftena baseras på den trygghetsundersökning som
lokalpolisområde västra Fyrbodal tillsammans med Tanums kommun genomfört
under hösten 2020. Löftena baseras även på den kunskap som Polisen och Tanums
kommun har. Medborgarlöftena ska bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet.

Resultatet från trygghetsundersökningen visar en önskan om ökad polisiär närvaro i
kommunen och att trafikbrott och narkotikarelaterad brottslighet är de tydligaste
problemområdena i Tanums kommun. Det framförs också synpunkter på
gatubelysningen samt gång- och cykelvägar.

Flest otrygga platser som pekas ut i medborgardialogen är i centrala Tanumshede
men även andra tätorter omnämns. Otryggheten upplevs främst kvälls- och nattetid.

Polisen och kommunen ska arbeta för en ökad trygghet i Tanums kommun genom följande åtgärder:

Polisen ska öka synlighet av uniformerad polis i kommunen genom att:

  • Vid minst femtio (50) tillfällen genomföra trafikkontroller med betoning på nykterhet, säkerhet och hastighet runt om i kommunen.
  • Vid minst tio (10) tillfällen genomföra fotpatruller i kommunen.

Polisen ska verka för att minska försäljning, tillgång och användning av narkotika genom att:

  • Aktivt arbeta med att upptäcka och förhindra narkotikabrott i kommunen. Detta ska ske i ordinarie verksamhet samt genom ett antal riktade insatser.
  • Använda högstadiets, gymnasiets och fritidsgårdarnas lokaler som träningslokaler för hund-sök i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri skolmiljö.
  • Vid minst tio (10) tillfällen göra skol- och fritidsgårdsbesök för att förebygga narkotikabrott under och efter skoltid.

Polisen och kommunen kommer arbeta förebyggande gällande inbrott i bostad/fritidshus och båtmotorstölder genom att:

  • Genom god samverkan mellan lokala arbetsgrupper, boenden, polis och kommun ska Grannsamverkan och Båtsamverkan fortsätta implementeras i Tanums kommun.
  • Kommunen och polisen ska arbeta aktivt för en trygghetsskapande samverkan med lokala aktörer.
  • Införa metoden EST (effektiv samordning för trygghetsskapande arbete).

Kommunen ska arbeta för en ökad trygghet i Tanums kommun genom följande åtgärder:

  • Fortsätta att prioritera ANTDS (alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel om pengar) enligt framtagen handlingsplan, i kommunens berörda verksamheter.
  • Trygghetsarbetet med fokus på belysning kommer att fortsätta utifrån prioriterade områden.

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftena kommer gemensamt att följas upp av kommunen och polisen efter ett år och utvärderas för att se om det har haft effekt. Återkoppling och resultat av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via polisens och kommunens webbplatser.

Kontakta oss gärna!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten och minska brottsligheten i Tanum?
Välkommen att höra av dig till:

Johan Hilding, kommunpolis