Sök

Östhammar – medborgarlöften

Medborgarlöftet ska bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i området.

Samverkan mellan kommun och polis är nyckeln till ett framgångsrikt och effektivt brottsförebyggande arbete. Ett viktigt instrument för detta är medborgarlöften. De kan ses som ett komplement till det samverkansavtal som redan idag finns mellan kommun och polis. Medborgarlöftet ska bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i området.

Medborgarlöftet för 2023-2024:

Gemensamt framtagande av inriktningsbeslut för det brottsförebyggande arbetet.

Syftet med dessa är att vi skall kunna jobba med det som för tillfället är som mest aktuellt.

Detta genom att:

  • Fortsätta och utveckla arbetet med att regelbundet ta fram gemensamma lägesbilder över situationen i kommunen och med dessa som grund, tertialvis arbeta fram ett gemensamt inriktningsbeslut med relevanta åtgärder för kommande tertial.

Ett fortsatt arbete kring den upplevda tryggheten i hemmet.

Syftet är att stärka tryggheten i hemmet. Kommunen och polisen skall gemensamt jobba för att öka tryggheten i kommunen avseende brott i nära relation, hot och våld samt stöldbrott/inbrott i bostad.

Detta genom att:

  • Fortsätta arbetet med att utveckla "Våga värna" som är ett samarbete mellan Östhammars kommun, Östhammarshem, Polismyndigheten, Skadeservice, Hyresgästföreningen samt kvinnojouren Freja.
  • Det är ett stort mörkertal gällande anmälningar i brott i nära relation. När fokus läggs på grupper med ett förmodat mörkertal kan det komma att påverka brottsstatistiken på ett negativt sätt. I detta fall är det ett positivt utfall om anmälningsbenägenheten ökar.
  • Fortsätta med spridningen av koncepten Grannsamverkan och Båtsamverkan.