Medborgarlöfte Uppvidinge kommun 2022-2023

Uppvidinge kommun och lokalpolisområde Nybro samverkar om att ta fram lokal lägesbild, grundad på dialog med medborgare, medarbetare, verksamheter samt trygghetsundersökning och trygghetsvandringar.

Situationen idag

Trygghetsmätningen 2021 visar att risken att invånare ska utsättas för brott är relativt låg. I kommunen finns återkommande problem som oroar invånare: störande trafik och höga hastigheter, polisens upplevt låga närvaro, oro för ANDTS*-situationen, liksom rädsla för inbrott.

Förebygga brott och skapa trygghet i samverkan

Under 2022 och 2023 prioriterar polisen och Uppvidinge komnun följande:

 • Komnunen och polisen samverkar för att förebygga brottslighet, öka trygghet och hålla aktuell lägesbild. Arbetssättet är problemorienterat och kunskapsbaserat.
 • Kommunen och polisen genomför två dialogmöten om trygghet, minst en trygghetsvandring och minst ett öppet BRÅ-möte/en trygghetskväll per år.
 • Kommunen och polisen följer kontinuerligt brottsutvecklingen i kommunen och genomför vid behov riktade insatser för att öka tryggheten.
 • Kommunen och polisen samverkar med och stöttar Grannsamverkan.
 • Kommunen och polisen tar i samverkan fram en gemensam lägesbild över narkotilrnsituationen i kommunen.
 • Kommunen och polisen genomför insatser för att minska förekomst av narkotika, framför allt bland unga.
 • Kommunen genomför mätning av förekomst av droger i avloppsvattnet två gånger under året i de två största avloppsreningsverken.
 • Kommunen och polisen genomför informationsinsatser för att minska risken att utsättas för bedrägeribrott.
 • Kommunen använder "Riktlinjer för offentlig belysning i Uppvidinge" vid planering, förändring och åtgärder för ökad t:tygghet i kommunens offentliga miljöer.
 • Polisen genomför trafikkontroller, t.ex. av hastighet och nykterhet. Detta görs utifrån aktuell lägesbild och på olika platser/utmed olika vägar.
 • Kommunen vidtar trafiksäkerhetshöjande åtgärder på kommunala gator och vägar.
 • A-traktorer: Polisen genomför, vid upplevda problem, utbildningstillfålle i trafiksäkerhet för ungdomar och vårdnadshavare i samverkan med skolan.

Kommunikation

Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder kommuniceras under året enligt kommunens och polisens respektive ansvar.

Uppföljning

Medborgarlöftet är ett åtagande om kontinuerlig samverkan för ti-ygghet och säkerhet. Medborgarlöftet följs upp vid lokala brottsförebyggande rådets avslutande möte 2022.

Åseda 2022-04-01

Lotta Petersson      Niklas Jonsson
Chef för Nybro lokalpolisområde Kommunstyrelsens ordförande Uppvidinge kommun

* Förkortningen används av myndigheter som arbetar folkhälsofrämjande och förebyggande vad gäller alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. 

Dokument