Vänersborg – medborgarlöften

Fotpatrullerande poliser i Vänersborg

Bild: Lars Hedelin

Medborgarlöften 2021

Vänersborgs kommun och Polisområde Fyrbodal

Inledning

Vänersborgs kommun strävar efter att vara ett social hållbart samhälle där alla människor får sina rättigheter respekterade oavsett behov och förutsätt-ningar. För att nå dit är trygghet en viktig förutsättning, vilket i sin tur är beroende av ett fungerande brottsförebyggande arbete. Vänersborgs kom-mun och Polisområde Fyrbodal arbetar tillsammans för att kommunens in-vånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet.

Kommunen och Polisen har analyserat aktuell brottsstatistik, samt genom-fört medarbetar –och medborgardialog för att skapa en lägesbild över vilka utmaningar som finns i kommunen. Den insamlade informationen ligger till grund för inriktningen på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet under 2021, där medborgarlöftena är den viktigaste delen.

Syfte

Syftet med medborgarlöften i Vänersborgs kommun är att:

  • Skapa och ta tillvara på engagemang i lokalsamhället
  • Öka samverkan mellan Polisen och kommunen
  • Kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter till medborgarna
  • Involvera de som bor och vistas i kommunen i det brottsförebyg-gande och trygghetsskapande arbetet

Medborgarlöften 2021

Vänersborgs kommunen och Polisen har för avsikt att fortsätta och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet för att skapa en lång-siktighet som blir tydlig för kommunens medborgare. Vänersborgs kommun och Polisen har valt två fokusområden för 2021 års medborgarlöften.

Sanden

Vänersborgs kommun och Polisen väljer att fokusera på aktivitetsområdet Sanden och det kommande arbetet ska inriktas på att minska brottsligheten, öka tryggheten och skapa förutsättningar för en ökad vuxennärvaro, vilket har identifierats genom den lägesbild som tagits fram. Det ska genomföra en fördjupad analys som ska stötta det redan initierade utvecklingsarbetet som kommunen bedriver för området.

I samverkan med utvecklingsarbetet ska åtgärder identifieras och genomfö-ras för att skapa långsiktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskap-ande arbetet, vilket ska stärka Sanden som ett aktivitetsområde kommunen vill utveckla. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ingår som en naturlig del i utvecklingsarbetet av Sanden.

Bostadsområdet Torpa

Utifrån genomförd medborgardialog med människor som bor i Torpaområ-det påvisar den en större upplevd otrygghet än i andra delar av kommunen. Kommunen och Polisen vill i samverkan med lokalsamhället skapa en för-djupad lägesbild, identifiera orsakerna till otrygghet i området och genom-föra nödvändiga åtgärder för att minska antalet anmälda brott och öka tryggheten i bostadsområdet Torpa.

Arbetssätt

Medborgarlöftena är en central del i kommunens och polisens brottsföre-byggande och trygghetsskapande arbete och sker i samverkan med flertalet aktörer som exempelvis lokalt näringsliv och föreningsliv. Allmänhetens synpunkter på trygghet och säkerhet är en viktig del för arbetets inriktning.

För att nå de uppsatta målen inom det brottsförebyggande och trygghets-skapande arbetet finns en tydlig arbetsstruktur där arbetet utgår ifrån det lokala brottsförebyggande rådet (Brå). Lokalt Brå är styrgrupp för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, vars uppgift är att skapa förutsättningar för samverkan, förankra och ge mandat. Samtliga kommu-nala förvaltningar deltar i arbetet. Vänersborgs kommunpolis ingår och deltar aktivt i det lokala Brå.

Framöver kommer det brottsförebyggande och trygghetsskapande perspek-tivet att integreras mer i samhällsbyggnadsprocessen i samband med plane-ring och utformning av nya områden eller vid en översyn av befintliga om-råden. Målet är att öka tryggheten, skapa mer möjlighet till liv och rörelse i det offentliga rummet, exempelvis i centrum och samtidigt minska antalet brott.

Samverkansöverenskommelse mellan Väners-borgs kommun och Polisområde Fyrbodal

Vänersborgs kommun och Polisområde Fyrbodal tecknar i samband med medborgarlöftet en samverkansöverenskommelse i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Samverkansöverenskommelsen är ett verk-tyg för att uppnå medborgarlöftena och syftar till att utöka, fördjupa och fortsatta utveckla samarbetet mellan kommunen och Polisen. Samverkans-överenskommelsen innefattar även en aktivitetsplan/åtgärdsplan för 2021 där polisiära och kommunala aktiviteter för medborgarlöftet beskrivs. Par-terna åtar sig att följa aktivitetsplaneringen. Samverkansöverenskommelsen bygger på en gemensam lägesbild och gäller året 2021

Kommunens lokala brottsförebyggande råd samt Polisområde Fyrbodal Öst är processägare och ansvarig för revidering, utveckling och uppföljning av beslutade aktiviteter samt att arbetet drivs framåt. Respektive verksamhet är ansvarig för att aktiviteter inom medborgarlöftet genomförs inom utsatt tid. Parterna åtar sig att boka regelbundna träffar för informationsdelning och kunskapsutbyte. Överenskommelse om nya aktiviteter och åtaganden, för kommande år, ska träffas varje år.

Överenskommelsens och medborgarlöftenas giltighetstid

Samverkansöverenskommelsen gäller tillsvidare och medborgarlöftet gäller från 2021-01–01 till och med 2021-12-31.

Välkommen att höra av dig!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Vänersborg är du välkommen att höra av dig till:

Steve Johansson, kommunpolis
Telefon: 010-565 24 40