Varberg – medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell och tas fram i samverkan mellan polisen, Varbergs kommun och Region Hallands lokala nämnd i Varberg. Detta är Varbergs medborgarlöfte för 2022.

Syfte

Medborgarlöftet är en del i ett arbetssätt att fånga och agera mot de utmaningar som syns i den gemensamma lägesbilden. Genom den årliga trygghetsdialogen ges medborgarna möjlighet att påverka vad som bör prioriteras för att skapa en ökad upplevd trygghet. Syftet med medborgarlöftet är minskad brottslighet och ökad trygghet samt att skapa förtroende och ökad delaktighet.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Genom arbetet med den årliga lägesbilden bedömer vi likt föregående år att det finns ett fortsatt behov av att fokusera på barn och unga samt drogförebyggande arbete. Vi kommer även att rikta in oss på det våldspreventiva och trygghetsfrämjande området. Det finns en tydlig koppling mellan drogbruk och våldsutövning och med effekter på barn och ungas trygghet. Vi lovar medborgarna att i samverkan genomföra nedan redovisade insatser utifrån ett brottsförebyggande och trygghetskapande perspektiv:

 • Skapa forum för dialog om hur vi kan stärka tilliten i samhället i syfte att öka tryggheten
  Känslan av trygghet är nära sammankopplad med tilliten till andra människor och till samhället i övrigt. Skillnaden i tillit har ökat mellan grupper. För att få in en mångfald av perspektiv för vi tillsammans med invånarna dialog om hur vi kan hitta sätt att stärka tilliten.

 • Utveckla det systematiska arbetet på skolorna för att främja rätten till en sexualitet fri från våld och tvång
  Genom kompetenshöjande insatser för skolpersonal vill vi stärka arbetet inom området. Vi kommer även inom ramen för arbetet uppmärksamma mans- och kvinnorollerna i förhållande till pornografi.

 • Föreläsa om droger och straffrätt för elever i åk 8
  Syftet är att stärka ungdomars ställningstagande mot droger. Insatsen syftar även till att öka medvetenheten om konsekvenserna av att begå brott.

 • Arbeta förebyggande mot våld i nära relation
  Våld i nära relation är ett prioriterat område i samverkan. Utöver de insatserna som redan genomförs idag ser vi ett behov att erbjuda hjälp till brottsutövaren med syfte att förhindra ytterligare brott mot nära anhöriga.

Anders Wiss, lokalpolisområdeschef Varberg
Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande Varberg
Karl-Gunnar Svensson, ordförande Lokal nämnd Varberg

Kontakt Varberg

Ghadi Ghazale, kommunpolis
010-565 52 49
ghadi.ghazale@polisen.se

Varbergs kommun ingår i lokalpolisområde Varberg och i polisområde Halland.