Sök

Sunne – medborgarlöften

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med brottsförebyggande arbete.

Medborgarlöftet är en del av kommunen och polisens samverkan. Det handlar om vilka fokusområden som kommun och polis tillsammans kommit överens om att satsa kring och som ska ge effekten av ökad trygghet och minskad brottslighet.

Lägesbild 2023-2024

Medborgarlöftet för 2021-2023 var att polisen och kommunen aktivt och tillsammans skulle jobba för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar. Vi skulle även tillsammans arbeta med trygghetsskapande åtgärder riktat mot trafikmiljön i centrala Sunne samt mäns våld mot kvinnor.

Vi ser fortsatt att det är dessa områden som vårt huvudsakliga arbete bör riktas mot och några nya fokusområden har inte dykt upp. Kommunen har nu påbörjat EST (effektiv samordning för trygghet) det vill säga att man organiserat och strukturerat upp arbetet med att få fram en lägesbild över kommunen vilket öppnar upp för at man mer tydligt och klart kan se vilka fokusområden man bör prioritera i samverkan med polisen.

Då detta arbete nyligen startats upp så har vi gemensamt kommit fram till att vi inte ändrar vårt fokus utan förlänger tidigare års medborgarlöfte ytterligare ett år, det vill säga till 2024. Sedan får vi gemensamt ta ny ställning och se om det finns andra områden vi ska rikta in oss mot.

Medborgarlöftet är underskrivet av Henrik Frykberger, kommunstyrelsens ordförande i Sunne kommun, samt Henrik Gustavsson, lokalpolisområdeschef, Torsby.


Tidigare lägesbild för 2021-2022

Tidigare medborgarlöfte har fokuserats på droger bland unga samt mot aktiviteter som skapar trygghet i trafikmiljön och bland medborgarna i Sunne.

I olika forum med både kommunens medarbetare och polisens medarbetare samt vid samtal med allmänheten, så är det fortsatt droganvändningen bland unga som man oroas över. Vad gäller droger så ser man att ungdomarnas attityd till detta blivit alltmer liberal och det är därför ett ämne som måste prioriteras och för att nå framgång i detta så är det viktigt att man jobbar på en bred front.

När det gäller trafikmiljön så har det den senaste tiden blivit mer påtagligt med störande körning och högt spelande musik från motorfordon i centrum. Detta stör allmänheten och skapar en viss otrygghet.

Förutom detta så vill man även uppmärksamma och lyfta problemet som finns i samhället gällande mäns våld mot kvinnor. Trots att anmälningsbenägenheten ökar i samhället så kvarstår ett betydande mörkertal och ärendena är ofta komplexa med många olika aktörer. Det finns ett utvecklingsbehov både avseende utbud och samordning av de insatser som riktas till personer i en relationsvåldssituation. När det gäller kunskapen i samhället så är den generellt sett låg, både avseende företeelsen och möjligheten att göra skillnad.

Medborgarlöfte 2021-2022 (förlängt till 2024)
Under kommande två (2) år ska polisen och kommunen aktivt och tillsammans fortsätta jobba för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar samt arbeta med trygghetsskapande åtgärder riktat mot trafikmiljön i centrala Sunne samt mäns våld mot kvinnor.

Följande aktiviteter ska göras för att uppnå detta:

 • Regelbunden kontakt mellan skolan, socialtjänsten och polisen för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet och droger.
   Sunne kommun och polisen samverkar och tillämpar riktade möten med ungdomar och vårdnadshavare utifrån att behov för en mindre grupp individer som begått brott eller riskerar att begå brott.

 • Polisen kommer utifrån underrättelser och problembild genomföra riktade insatser mot droger bland unga och prioritera lagföring. Linköpingsmodellen ska användas då det rör unga personer 15-18 år.

 • Sunne kommun arbetar med att förebygga mäns våld mot kvinnor. Detta genom att:
  1. Socialtjänstens handläggare vid alla förhandsbedömningar ska screena efter våld i hemmet.
  2. Kommunens bostadsbolag ska tillämpa metoden Huskurage som är en våldspreventiv metod som syftar till att förebygga våld mot kvinnor och närstående. Ge en ökad kunskap till civilkurage och få fler att agera utifrån oro.

 • Polisen och Sunne kommun ska tillsammans se på vilka forum som behövs för att få till en effektiv och bra samverkan gällande det brottsförebyggande arbetet kring mäns våld mot kvinnor som till exempel gemensamma informationsinsatser om Mäns våld mot kvinnor både avseende intern kunskapsutveckling såväl som samhällsinformation.

 • Skolan och socialtjänsten ska tillsammans förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser.
  1.     ANDT-insatser från årskurs 6.
  2.     Föräldrastöd till tonårsföräldrar. Minst ett tillfälle per termin.
  3.     Skola, socialtjänst & polis samverkar tillsammans för att förebygga att ungdomar hamnar i riskmiljöer, kriminalitet och drogmissbruk. Träffarna kommer ske med samtliga involverade minst 1 träff/månaden under skolterminerna.

 • Socialtjänst och polis ska sträva efter att få samtycke från föräldrar i de fall ungdomar testat positivt för narkotika eller befinner sig i riskzon för kriminalitet. Detta för att gemensamt med skolförvaltningarna och förvaltningen för Kultur & Fritid kunna arbeta för att motverka att ungdomen hamnar i ett missbruk eller kriminalitet.

 • Polisen ska jobba aktivt med dialog, tillsägelse och rapportering av störande trafik i centrum. Utöver detta kommer ordinarie trafikarbete och riktade trafikkontroller mot buskörning i centrum samt drog- och rattfylleri ske.

 • En samverkan mellan tekniska avdelningen och polisen gällande trafikmiljön i centrala Sunne ska ske.

Tidsram
Medborgarlöftet med dess aktiviteter pågår från och med tecknandet av medborgarlöftet och två år framåt.

Uppföljning
Medborgarlöftets resultat ska årligen följas upp i det Lokala rådet för trygghet genom en redovisning av vilka aktiviteter som gjorts mot medborgarlöftet.