Sök

Hallstahammar – medborgarlöften

Medborgarlöfte 2024:

Varje år lovar polisen och Hallstahammars kommun att satsa på något särskilt för att öka tryggheten genom dialog med medborgarna i Hallstahammar.  Löftena handlar om konkreta aktiviteter som kommunen och polisen tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska ordningsstörningar samt brottsligheten i Hallstahammars kommun. Aktiviteter som ska genomföras och vem som ansvarar för respektive arbete ska konkretiseras i en handlingsplan. Under år 2024 kommer rapportering att ske i ett gemensamt lägesbildsverktyg för alla rapportörer. Detta ökar systematiken och tydligheten i det brottsförebyggande arbetet.

GEMENSAM LÄGESBILD
Regelbundet träffas polis och representanter från Hallstahammars kommun för att skapa sig en gemensam lägesbild kring det brottsförebyggande arbetet i vår kommun. Med hjälp av lägesbilderna, samt aktuell statistik, tar aktörerna fram beslutsunderlag med konkreta åtgärder för att möta de problem som identifieras.

Utifrån polisens och kommunens samlade bedömning kommer det brottsförebyggande arbete under 2024 att fokusera på identifierade problembilder utifrån den löpande gemensamma lägesbilden.

FOKUSOMRÅDEN
Utifrån den samlade lägesbilden har följande fokusområden identifierats:

  1. Genomföra och utveckla medborgardialoger
  2. Öka medborgarnas känsla av trygghet
  3. Ungdomar (identifiera barn och unga i riskzonen, förhindra kriminalitet och droger)
  4. Utveckla arbetet med och strukturen kring en gemensam lägesbild och utifrån den genomföra förebyggande insatser och åtgärder vid identifierade problembilder.

Utifrån fokusområdena har en handlingsplan med aktiviteter utarbetats för att på ett konkret sätt arbeta med fokusområdena.

UPPFÖLJNING
Under arbetets gång med medborgarlöftet kommer löpande uppföljning att genomföras; mellan aktuella samverkanspartners sker avstämning i samband med det lokala brottsförebyggande rådet samt regelbunden uppföljning av handlingsplanens aktiviteter och mål.

Polisen genomförde 2022 en trygghetsundersökning bland medborgarna i Hallstahammars kommun, vilken kommer att återupprepas i slutet av 2023. Resultaten av dessa kommer att ligga till grund för prioriteringar utifrån medborgarlöfte och handlingsplan. Framtida trygghetsundersökningar kommer också användas för utvärdering på längre sikt.

En återrapportering utifrån medborgarlöftet kommer ske till KSAU en gång per kvartal.

Som medborgare går det att följa arbetet utifrån medborgarlöftet via kommunens hemsida.