Sök

Göteborg, Nordost - medborgarlöften

Medborgarlöfte 2023-2024.

Fokus på problemet med nyrekrytering bland barn och unga till kriminalitet

Medborgarlöftet är en del i Trygg i -samverkan – samverkan mellan Lokalpolisområde Storgöteborg Nordost och Socialförvaltning Nordost i Göteborg. En samverkan där vi tillsammans med flera andra aktörer i området arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Kriminella gäng utnyttjar barn som redskap i syfte att tjäna pengar blanda annat genom att utföra våldsbrott och gömma narkotika och vapen. Många barn får sina liv förstörda av denna typ av hänsynslösa handlingar, därför sätter årets medborgarlöfte fokus på att förebygga och förhindra nyrekryteringen till kriminalitet bland barn och unga.

Lokal läges- och problembild i området

Området har flera så kallade särskilt utsatta områden vilket bland annat innebär att området präglas av stora socioekonomiska utmaningar och också grov kriminalitet. Övergripande och långsiktigt är målet att det i framtiden inte ska finnas några utsatta områden. Tillsammans med andra måste polisen motverka de kriminellas påverkan.

Det här lovar vi

 • Medverka vid föräldrautbildningar - Polisen
 • Medverka vid minst 2 möten/termin SSPF arbetsmöten - Polisen
 • Arbeta aktivt med SOL14 anmälningar och identifiering av s k D-personer för att kunna överlämna till Socialtjänsten - Polisen
 • Minst 400 st Hot spot/Bevakningstillfällen i miljöer där många unga vistas, i syfte att identifiera unga i riskzon. Exempelvis torg och mötesplatser - Polisen
 • MBU-Människan bakom uniformen. Ungdomar får möjligheten att lära känna personerna bakom olika uniformsyrken. Uniformsbärarna får lära känna ungdomarna under kepsen - Polisen, Räddningstjänst, Ambulans, Göteborgs spårvägar
 • Att vid minst 200 tillfällen per år, dag och kvällstid, arbeta uppsökande mot barn och unga där dessa befinner sig, i syfte att skapa goda relationer, främja en positiv utveckling och därmed minska risk för att hamna i kriminalitet - Fältenheten
 • Att vid minst 60 tillfällen per år, sammankalla nyckelaktörer lokalt i stadsområdet med syfte att tidigt upptäcka och samfällt arbeta med ungdomar i risk för att hamna i kriminalitet eller missbruk - SSPF
 • Att i samverkan med polis driva pilotprojekt ”Rätt Kurva” för att utveckla arbetet med att tidigt erbjuda stöd till familjer med barn som riskerar att hamna i kriminalitet, i syfte att främja en positiv utveckling - Ung Nordost 
 • Att erbjuda en trygg miljö och möjlighet till samvaro med kamrater och positiva förebilder i stadsområdenas mötesplatser. Vi lovar att erbjuda minst 3500 aktiviteter/tillfällen i våra verksamheter, per år, i syfte att främja en positiv utveckling - Mötesplatserna
 • Att sammankalla lokala aktörer med syfte att stärka samarbetet och förmåga att motverka otrygghet och kriminalitet lokalt vid minst 40 tillfällen per år. Trygg i-samverkan - Trygghetssamordningen/Polis

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

 • Förebygga och förhindra nyrekryteringen till kriminalitet bland barn och unga i området
 • Ökat förtroende för polisen, kommunen och bostadsbolagen hos invånarna
 • Ta tillvara engagemanget i lokalsamhället

Följ med i hur det går

Medborgarna kan följa arbetet genom:

 • Medborgardialoger
 • Facebook: Polisen Göteborg nordost
 • Instagram: Polisen Göteborg Nordost

Kontakta oss

Har du synpunkter, tips och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten så är du välkommen att höra av dig till din kommunpolis:

Helene Ramsmo
Jonas Borgström
Joseph Petersson