Sök

Göteborg, Västra Göteborg – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett åtagande som Lokalpolisområde Storgöteborg Syd och socialförvaltning Sydväst ger till invånarna i stadsområdet. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att förebygga brott och öka tryggheten.

Medborgarlöftet är en del av Trygg-i Sydväst – en långsiktig satsning där polisen och aktuellt stadsområde samverkar för att påverka den upplevda tryggheten utifrån en gemensam läges- och problembild.

Tryggare utemiljö

1 februari 2022 - 30 september 2023

Medborgarlöftet utgår från den lokala läges- och problembilden

I den lokala läges- och problembilden för socialförvaltning Sydväst, har medborgarna, polisen, privata aktörer och socialförvaltningen beskrivit hur olika problem påverkar medborgarnas upplevda trygghet på vissa specifika platser i utemiljön.

Vid genomförda trygghetsundersökningar och dialoger med boende beskriver man en stor oro när man vistas på vissa platser. Det är ofta en oro kopplat till kriminella gäng och deras tydliga närvaro i det offentliga rummet. Särskilt tydligt är detta vid hållplatser, knutpunkter och i anslutning till Frölunda torg.

Ett annat upplevt problem är den fysiska utemiljön, där medborgarna upplever att det behövs vidtas åtgärder för att platserna ska upplevas som trivsamma och trygga. Gemensamt är att narkotikahanteringen har en central roll i problembilden.

För att öka den upplevda tryggheten krävs gemensamma och samlade åtgärder, inte bara från kommunen och polisen, utan också från övriga civilsamhället. Trygg i-arbetet skall vara motorn i detta arbete.

Vårt medborgarlöfte 2022-2023

Polisen Storgöteborg Syd: Synlig uniformerad närvaro på utsatta platser genom så kallade ”hot spots”. Utveckla arbetet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet genom att poliser arbetar kontakt- och förtroendeskapande i samverkan med kommuninvånare, kommunen och privata aktörer.

Socialförvaltning Sydväst: Fortsätta arbetet kopplat till situationellt förebyggande arbete inom ramen för ”Forum för fysisk utemiljö”. Fortsätta och utveckla arbetet inom ramen för Effektiv Samordning för Trygghet (EST) tillsammans med polis och fastighetsägare i Tynnered och runt Frölunda Torg. Prioritera barn och unga i riskzon och samverka med i första hand polis för att motverka rekrytering in i kriminalitet och missbruk.

Det här lovar vi

För att skapa en tryggare och säkrare utemiljö, utlovas en hög polisiär närvaron samt en gemensam satsning för att stödja alla de goda krafter som verkar i den offentliga miljön. Då narkotikaproblematiken har en central roll i problembilden, ska vi genom olika åtgärder arbeta för att minska narkotikahantering i det offentliga rummet, utveckla samverkan inom EST mellan polis, stadsområde, fastighetsägare, bostadsbolag och övriga civilsamhället.

  • Information till föräldrar vid föräldramöten om narkotika, sociala medier och möjligheten till stöd och hjälp (Polis och kommun).
  • Göra insatser och aktiviteter för barn och unga som ger dem ett alternativ och motivation att inte lockas in i kriminalitet och missbruk. (Kommun och polis).
  • Genomföra narkotikainsatser i första hand rikta sig mot ungdomar. (Polis och kommun).
  • Daglig ”Hot spots” patrullering utifrån gällande läges- och problembild (Polis).
  • Kartläggning gällande trygghet med fokus på utsatta platser skall genomföras och följas upp. Målet är att identifiera möjliga förebyggande åtgärder i den fysiska miljön i det offentliga rummet. (Kommun och polis).

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

  • Minska den öppna narkotikahanteringen.
  • Värna samverkan mellan polis, stadsområdet, fastighetsägare och övriga i civilsamhället, för att tillsammans genomföra insatser riktade främst mot barn och unga.
  • Ge trygghetsvärdar och andra goda krafter som verkar i området stöd, så att de känner sig stärkta i sitt kontakt- och trygghetsskapande arbete i området.
  • Ökat förtroende för polis och stadsområdet hos invånarna.
  • Minska problemet med otrygghet i det offentliga rummet.

Målen följs upp kontinuerligt genom trygghetsgruppens försorg.

Följ med i hur det går

Medborgarna i socialförvaltning Sydväst kan följa arbetet genom:

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i sydväst? Välkommen att höra av dig till:

Niklas Svensson 
Kommunpolis
010-565 41 30

Linda Bergvall
Kommunpolis
010-565 41 38