Sök

Härryda – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett åtagande som Lokalpolisområde Storgöteborg syd och Härryda kommun ger till kommunens invånare under ett år.

Medborgarlöfte Härryda kommun 31 maj 2022 - 31 maj 2024 

Särskilt fokus på ungdomar i riskzon

Medborgarlöftet är ett åtagande som Lokalpolisområde Storgöteborg syd och Härryda kommun ger till kommunens invånare under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem.

Medborgarlöftet är en del av det långsiktiga trygghetsarbetet i kommunen där polisen, kommunen och medborgarna samverkar för att öka den upplevda tryggheten utifrån en gemensam lokal lägesbild.

Medborgarlöftena utgår från den lokala lägesbilden

I den lokala lägesbilden för Härryda kommun har medborgarna, polisen och kommunen beskrivit problemen och orsakerna till upplevd otrygghet bland kommuninvånarna. Resultatet är baserat på bland annat brottsstatistik och medborgardialoger.

Droghantering, skadegörelse och annan brottslighet bland ungdomar skapar otrygghet hos många kommuninvånare.

För att nå framgång krävs samlade åtgärder, inte bara från kommunen och polisen, utan också från lokalsamhället. Det gemensamma trygghetsarbetet är motorn i detta arbete.

Det här lovar vi och åstadkommer tillsammans

Genomföra tidiga, förebyggande, stödjande och repressiva åtgärder för att fånga upp ungdomar som riskerar hamna i kriminalitet eller missbruk:

  • Riktade insatser mot ungdomar för att minska kriminalitet och droganvändning.
  • Information till föräldrar och andra föräldrastärkande insatser.
  • Fortsätta att utveckla samverkan mellan myndigheter i det förebyggande och främjande arbetet för ungdomar.
  • Insatser för att minska skadegörelse.
  • Fysiska åtgärder för att öka den upplevda tryggheten.

Målet

De gemensamma långsiktiga målen är att öka den upplevda tryggheten för invånarna i Härryda kommun, minska brottsligheten bland ungdomar och stoppa nyrekrytering till kriminalitet.

Invånarna i Härryda kommun kan följa arbetet genom:

 

Linda Bergvall
Kommunpolis
010-565 41 38