Sök

Mariestad - medborgarlöfte

Under 2023-2024 kommer polisen och kommunen att ha ett särskilt fokus på ungdomar i riskzon, trafik och skadegörelser.

Två polisen diskuterar med ungdomar som sitter på en bänk.

Polisen och Mariestads kommun kommer att fokusera på ungdomar i riskzon. Syftet är att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/eller ett narkotika missbruk.

Bakgrund

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande överenskommelse genom samverkan mellan polis och kommun. Medborgarlöftet ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.
Lägesbilden är framtagen genom EST (effektiv samordning för trygghet), dialog med medborgare och medarbetare och aktuell statistik. Våld och utsatthet i nära relationer är ett stort samhällsproblem som måste förebyggas.

Problembild

Känsla av otrygghet är en subjektiv känsla som påverkar en individs beteende och hälsa. Generellt är Mariestadsborna trygga, men kan ibland uppleva otrygghet. Förebyggande insatser såsom att ta reda på var och varför invånarna känner otrygghet samt en hög polisiär närvaro ökar den upplevda tryggheten. I Mariestad ska invånarna känna sig trygga i sina hem, på offentliga platser och i trafiken. 

Att testa gränser tillhör ungdomen, men inom vissa gränser. Ungdomar ska inte riskera att dras in i narkotikamissbruk eller kriminalitet. Genom gemensamma krafter och tidiga insatser förebygger vi problem och förkortar eventuell behandlingstid, vilket är väl investerade pengar.

Vi lovar:

 • Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis kring tidig upptäckt och förebyggande insatser gällande ungas risk att hamna i missbruk och så kallad ”livsstilskriminalitet” ska fortsätta och vidareutvecklas.
  Exempelvis att gemensamt göra narkotikainsatser på skolor samt informera föräldrar och vuxna kring tidiga tecken på narkotikabruk.
 • Polis och kommun att tillsammans driva och vidareutveckla det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet genom trygghetsvandringar, erbjudande om grannsamverkan samt samverkansformen EST (effektiv samordning för trygghet).
  Effektiv Samordning för Trygghet (EST) är en metod för att samordna kommunernas förvaltningar och externa aktörer i samhället för att jobba förebyggande och därmed öka tryggheten i våra kommuner.
 • Parterna ska gemensamt arbeta för att minska skadegörelse.
  Skadegörelser som exempelvis klotter och fönsterkrossning medför stora kostnader för såväl samhället som privatpersoner och är ofta en bidragande faktor till känsla av otrygghet.
 • Kommun och polis ska gemensamt arbeta förebyggande mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld.
  Parterna ska båda sprida information och kunskap till invånare och kommunanställda.
 • Kommun och polis arbetar båda med att öka trafiksäkerheten.
  Polisen genomför riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarligt beteende. Kommunen genomför informationskampanj gällande oskyddade trafikanter samt översyn av skyltar, linjer med mera.

Följ med hur det går

Invånarna i Mariestad kan följa arbetet genom:

 • Medborgardialoger
 • www.polisen.se/Medborgarloften
 • Facebook: Polisen östra Skaraborg
 • Mariestads kommuns hemsida

 

Helén Benjaminsen

 Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till: 

Helén Benjaminsen
Kommunpolis i Mariestad
Telefon: 114 14
E-post: helen.benjaminsen@polisen.se