Sök

Mölndal – medborgarlöften

Medborgarlöftet för Mölndals innerstad fokuserar på trygghet genom ökad samverkan med det lokala näringslivet.

Medborgarlöftet är ett åtagande som Lokalpolisområde Storgöteborg syd och Mölndals stad tidigare gett till kommunens invånare under ettårsperioder. Med tidigare erfarenheter om att ett år varit en för kort tid ges detta löfte under en tvåårsperiod. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem, i detta fall ur en trygghetsaspekt.

Medborgarlöftet är en del av Trygg-i Mölndal – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och medborgarna samverkar för att öka den upplevda tryggheten utifrån en gemensam lokal lägesbild, LÖK (Lokal överenskommelse).

Medborgarlöftet utgår från den lokala läges- och problembilden

I den lokala lägesbilden för Mölndals stad har medborgarna, polisen och kommunen beskrivit en upplevd otrygghet hos de som vistas och verkar i anslutning till knutpunkten Mölndals bro. Detta visade sig inte minst i den trygghetsundersökning som gjordes av Västtrafik som en del i det gemensamma STK (Samordning för Trygghet i Kollektivtrafiken) arbetet under våren 2021:

Medborgarna: I dialog med boende och de som vistas regelbundet i Mölndals innerstad har trygghetsfrågan varit central, ofta kopplad till en missbruksproblematik och otrygga platser. Detta har i sin tur haft en negativ inverkan på det lokala näringslivet.

Polisen: För att skapa en inbjudande trygg plats där alla känner sig välkomna krävs gemensamma ansträngningar i arbetet med såväl det sociala som situationella trygghetsarbetet. Kommunens och polisens problem/-lägesbil ligger till grund för arbetet och Trygg i-arbetet är motorn i detta arbete.

Mölndals stad: Skall genom BRÅ och dess BRÅ samordnare leda det trygghetsskapande arbetet ihop med lokal Kommunpolis.

Det här lovar vi att åstadkomma tillsammas

  • Ökad samverkan med det lokala näringslivet och de ideellt verksamma i frågan om trygghetsskapande åtgärder.
  • Genomföra riktade insatser mot öppen narkotikahandel
  • Tillsammans med Västtrafik fortsätta att utveckla befintligt STK (Samordning för trygghet i kollektivtrafiken
  • Genomföra regelbundna platsbesiktningar för att bevaka trygghetsaspekten i samband med MIMO projektet (Nybyggnation broplatsen)
  • Implementera händelsekartan i kommuns alla verksamheter samt verka för att även samverkansparter skall få tillgång.
  • Resultatet av rapporten ”Utvärdering av trygghetsskapande insatser i Mölndals innerstad” ska beaktas i kommande trygghetsarbete.

Följ med i hur det går

Linda Bergvall, kommunpolis
010-565 41 38
linda.bergvall@polisen.se

Niklas Svensson
010-565 41 30
niklas.svensson@polisen.se