Sök

Vimmerby – medborgarlöften

Lokalt medborgarlöfte Vimmerby kommun 2022-2025.

Inledning 

Detta medborgarlöfte är en bilaga till samverkansöverenskommelse mellan Vimmerby Kommun och lokalpolisområde Västervik.

Medborgarlöftet gäller 2022-2025 men utvärderas kontinuerligt och kan justeras. 

Enligt samverkansöverenskommelsen ska parterna tillsammans utfärda medborgarlöften framtagna ur en lokal lägesbild. Som grund till denna lägesbild ligger: anmälda brott i Vimmerby kommun lokalpolisområde Västervik, Trygghetsundersökningen 2020, drogvaneundersökningar i Vimmerby kommun samt rapporter och dialoger med kommunala verksamheter samt medborgardialoger.

Problembild

Resultat från den senaste trygghetsundersökningen samt statistik från RAR-systemet påvisar att Vimmerby kommun upplever en förhöjd oro för inbrottsstöld. Statistik för 2020 visar att Vimmerby kommun hade 28 st villainbrott (brottskod 9801, 9802 RAR-systemet)..

Tillgreppsbrotten är delvis konstanta där villainbrott samt försök minskar. Anmälan om tillgrepp i butik sjunker vilket uteslutande beror på coronapandemin. Denna brottstyp har senaste åren ökat betydligt vilket beror på gemensamma informationskampanjer hur man anmäler brott m.m.

Trygghetsindex för 2020 påvisar att Vimmerby kommun tillhör de allra tryggaste i hela region Syd. Sammanfattningsvis anger de som svarat i undersökningen en låg utsatthet för brott och att de bekymmer som finns är främst bilar som kör för fort, mopeder som buskör, oro för inbrott samt trygghetskänslan utomhus.

Medborgarlöften - Prioriterade områden

1. Trafik

Allmänheten upplever trafiken som ett stort problem. Via trygghetsundersök-ningen, polisens rapporter, telefonsamtal från medborgare och näringsliv m.m. ser vi att A-traktorer och bilar förs fram på ett sett som stör boende, inte minst deras sömn och skapar otrygghet

Åtgärd

Polismyndigheten:

 • Hastighetskontroller ska ske med kontinuitet, så ofta att dämpande effekter uppnås.
 • Riktade insatser för kontroll av mopeder, A-traktorer och liknande fordon.

Vimmerby kommun:

 • Kontinuerliga trafikmätningar där bl.a. mätningar av hastigheten ingår, i syfte att ligga till grund för den fysiska trafikplaneringen. Hastighetsmätningarna ska delges polisen som stöd i deras arbete.
 • Ska aktivt förebygga och göra insatser, främst till målgruppen motorintresserade unga för att förhindra motorburen problematik.

2. Tillgreppsbrott, företrädesvis i villa, radhus och lägenhet

En källa till otrygghet är inbrott i sitt eget hem. Antal inbrott i Vimmerby varierar och 2020 genomfördes 28 inbrott i villa.

Metoden Grannsamverkan syftar till att öka känsla av trygghet i lokalsamhället, minska utbudet av såkallad stöldbegärlig egendom i hemmen, minska antalet anmälda tillgreppsbrott samt minska antalet anmälda skadegörelsebrott. I medborgardialogerna framkommer ett stort intresse för Grannsamverkan.

Åtgärd

Polismyndigheten:

 • Fortsätta samt utveckla arbetet med Grannsamverkan.

Vimmerby kommun:

 • Fortsätta samt utveckla arbetet med Grannsamverkan

Konceptet med Grannsamverkan kan med fördel utvecklas med andra trygghetsskapande åtgärder, t.ex. hjärtstartarutbildning, kunskap om bedrägerier på internet etc.

3. Alkohol och narkotika

Alkohol kan skapa personligt lidande och stora samhällskostnader. En viktig hörnsten i det alkoholpreventiva arbetet är tillsyn av försäljning vid restauranger och andra försäljningsställen. Narkotika är förbjudet och bidrar till otrygghet, mänskligt lidande och den innebär stora samhällskostnader. I drogvaneundersökningen för år 2 på gymnasiet ser vi en relativt låg frekvens av narkotikaanvändning men narkotika förekommer i varierad grad i olika åldrar i Vimmerby. Vimmerby kommun samt Polismyndigheten arbetar kontinuerligt med hela ANDTS-området (alkohol, narkotika doping, tobak och spel) men i denna överenskommelse läggs fokus på narkotika.

Åtgärd

Polismyndigheten:

 • Utöva tillsyn på restauranger och försäljningsställen, vid vissa planerade tillfällen i samverkan med Vimmerby kommun.
 • Nyttja tänkbara resurser såsom områdespoliser och ingripandepoliser med ett särskilt fokus på att upptäcka och förebygga narkotikaanvändning.
 • Genomföra särskilda insatser där narkotika kan förekomma, t.ex. i trafiken men även andra miljöer där det finns eller kan finnas narkotika.

Vimmerby kommun:

 • Utöva tillsyn på restauranger och försäljningsställen, vid vissa planerade tillfällen i samverkan med polisen.
 • Kontinuerligt kartlägga och följa utvecklingen av narkotikaläget i Vimmerby kommun och förmedla den till parter som berörs med syfte att nå samsyn i problem och åtgärder.
 • Använda evidens- och kunskapsbaserade metoder i preventivt syfte mot narkotika, exempel kan vara Örebromodellen, ANDTS-coach, tobaksförebyggande arbete och Krogar mot knark.

4. Våld i nära relation

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet som vanligtvis sker inomhus i offrets egen bostad kan anta många former, t.ex. både fysiskt och psykiskt, sexuellt och materiellt.

De senaste åren ser vi en ökning av antalet ansökningar. Orsaken kan vara flera, pandemin har satt flera förhållanden under press men det kan också bero på att fler anmäler.

Åtgärd

Polismyndigheten:

 • Ska aktivt arbeta för att upptäcka och förebygga våld i nära relation

Vimmerby kommun:

 • Ska tillse att medarbetare i kommunala verksamheter har god kunskap om våld i nära relation.
 • Ska erbjuda stöd och hjälp till utsatta.
 • Ska informera medborgare i Vimmerby kommun var hjälp och stöd finns att få och hur man når den.

5. Trygghet

Ovan nämns flera orsaker till att människor känner sig otrygga men otrygghet kan påverkas av flera omständigheter. Exempelvis kan bristande belysning, buskage m.m. skapa otrygghet på allmän plats, för företag kan risk för inbrott vara en orsak. Vimmerby ska upplevas som en säker och trygg plats att leva och verka i.

Åtgärd

Polismyndigheten:

 • Ska verka trygghetsskapande bl.a. genom att möta medborgare, näringsliv och civilsamhälle i dialog. Polisen ska vara lyhörd för oro och otrygghet och kan t.ex. bistå med relevanta fakta samt andra trygghetsskapande insatser.

Vimmerby kommun:

 • Ska verka trygghetsskapande bl.a. genom att möta medborgare, näringsliv och civilsamhälle i dialog. Vimmerby kommun ska vara lyhörd för oro och otrygghet och kan t.ex. bistå med relevanta fakta samt andra trygghetsskapande insatser.

Uppföljning

Uppföljning av detta medborgarlöfte ska ske kontinuerligt i samverkansgruppen Lokala BRÅ.

Vimmerby 2022-01-10

Anders Pleijel, Chef LPO Västervik

Leif Larsson, Kommunfullmäktiges ordförande