Sök

Påverkansbrott mot demokratin

Har du blivit utsatt för brott i din yrkesroll som till exempel förtroendevald politiker, konstnär eller journalist? Då är det viktigt att du gör en polisanmälan. Var tydlig med du blivit utsatt i din yrkesroll.

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan  allt du behöver veta

Vad är påverkansbrott mot demokratin?

Det finns ingen brottsrubricering eller något i brottsbalken som heter "demokratibrott" eller ”brott mot demokratin”. Men polisen använder begreppet påverkansbrott mot demokratibärande funktioner för att signalera allvaret när förtroendevalda politiker och andra åsiktsbildare som journalister och konstnärer utsätts för angrepp i sin yrkesroll.

Polisen definierar påverkansbrott mot demokratibärande funktioner som ett brott som hotar någons grundlagsskyddade fri- och rättigheter och som begränsar denne i sitt yrkesutövande.

Så säger lagen

  • Sedan 2020 finns en straffskärpande regel i brottsbalkens 29 kapitel §2 punkt 9 för brott mot förtroendevalda i stat, kommun, region, Sametinget eller Europaparlamentet.
  • Sommaren 2023 kommer en straffskärpande regel som tar sikte på funktioner med ett nyhetsförmedlande uppdrag (journalister). Läs om förarbetet i SOU 2022:2.

Politikernas trygghetsundersökning

I Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport "Politikernas trygghetsundersökning" från 2021 uppgav drygt var fjärde förtroendevald (26 procent) att de blev utsatta för någon form av hot och trakasserier, eller våld, skadegörelse och stöld under 2020.

Andelen utsatta förtroendevalda var större under valåren 2018 och 2014 jämfört med övriga år. Störst var utsattheten under valåret 2018, medan 2016 är det mellanvalsår då utsattheten var som störst.

Om politiker inte kan utföra sitt uppdrag som förtroendevald för att de utsätts för brott innebär det ett hot mot demokratin.

Politikernas trygghetsundersökning, Brå

Så skyddar du dig mot påverkansbrott

Det finns förebyggande insatser du kan göra för att minska risken att utsättas för brott.

Handbok för dig som är politisk aktiv

I handboken Personlig säkerhet ges exempel på förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer om de skulle uppstå.

Boken behandlar allt från hur du kan tänka kring sociala medier till hur du ska agera om du blir utsatt. Den är framför allt skriven för politiskt aktiva, men råden fungerar även för andra utsatta yrkesgrupper.

Boken är framtagen av Polismyndigheten tillsammans med Säkerhetspolisen.

Handboken Personlig säkerhet, Säkerhetspolisen

Så skyddar du dig – förtroendevald

Så skyddar du dig – journalist

Så arbetar polisen mot demokratihotande brottslighet

Polisen satsar på flera sätt för att förebygga och bekämpa demokratihotande brottlighet. En viktig del är att öka medvetenheten hos allmänheten och bland de som kan utsättas för påverkansbrott.

I polisens tre storstadsregioner (polisregion Stockholm, Väst och Syd) finns särskilda grupper mot demokratihotande brottslighet (GDB). Det är grupper som enbart arbetar med den här typen av brott. I övriga polisregioner finns en särskild utredningsresurs för brottskategorin.

När ett påverkansbrott anmäls kan polisen ha ett personligt möte med den som har gjort anmälan. Polisens brottsoffer och personssäkerhetsgrupp (BOPS) kan komma att kopplas in om hotet bedöms vara allvarligt.

Polisen arbetar tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nationellt och med förtroendevalda politiker inom kommuner och regioner över hela landet för att minska utsattheten för påverkansbrott genom brottsförebyggande arbete.

Folder: Anmäl alltid hat, hot och våld, SKR