Sök

Skolattacker

Polisen är samhällets första resurs för att direkt ingripa mot en påbörjad skolattack, eller annat angrepp med grovt och omfattande våld.

Om du känner oro för att någon i din omgivning planerar en skolattack, kontakta polisen. Arbetar du inom skolan och behöver stöd i det förebyggande finns olika former av stöd. 

Hit kan du vända dig – hantera eller anmäla oro för skolattack

Kontakta polisen

Polisens underrättelseenhet och Säkerhetspolisen arbetar tillsammans i frågor om skolattacker. Om du känner oro för att någon planerar en skolattack, tipsa polisen. Du kan lämna ditt tips på webben eller ringa: 

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt.

Lokal samverkan mellan skola, polis och socialtjänst

Är du yrkesverksam och orolig för en elev kan du ta upp det inom den lokala samverkan mellan skola, polis och socialtjänst, som SIG, SSPF, TSI med flera. Om det inte finns någon sådan samverkan i din kommun, ring 114 14 och be att få tala med polisen i din kommun.

Andra organisationer och center du kan vända dig till

CVE:s stödtelefon för yrkesverksamma 08–527 44 290 

CVE har ett mobilt stödteam med erfarenhet av att arbeta med att förebygga skolattacker och våldsbejakande extremism. Du kan få stöd digitalt eller fysiskt på plats. Allt stöd är kostnadsfritt.

Center mot våldsbejakande extremism

Rädda barnens orostelefon 020-100 200 

Är du anhörig och orolig för någon i din närhet kan du ringa Rädda barnens orostelefon.

Rädda barnens orostelefon

Vägledning om att förebygga och hantera skolattacker

Under senare tid har flera skolattacker inträffat i Sverige. Viktigast för att öka säkerheten i skolan är medvetenhet och kunskap hos både elever och personal.

En vägledning med stöd till skolpersonal, skolledning och säkerhetsansvariga har därför tagits fram av Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Center för våldsbejakande extremism (CVE). Vägledningen kan exempelvis användas vid utbildningar inom säkerhet och skydd i skolan.

Mer om vägledningen och tillhörande filmer finns på MSB:s webbplats.

Förebygga skolattacker, MSB

Vägledning för yrkesverksamma – Våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan 

Så här skyddar du dig vid en skolattack

Fly – sök skydd – larma 

Fly

Om du hamnar i en våldsam situation måste du först bedöma om du kan fly utan att utsätta dig för mer fara. Lämna tillhörigheter och uppmana andra att följa med, men vänta inte på den som tvekar.

Vid en väpnad attack gäller inte samma utrymningsrutiner som vid brand, så ta dig inte till den utpekade uppsamlingsplatsen förrän du fått besked om att platsen är säker. För att kunna fly är det viktigt att ha kunskap om vilka utrymningsvägar som gäller den plats på där du befinner dig.

Sök skydd

Om du inte kan fly ska du söka skydd. Lås och barrikadera dörren. Sök skydd nära golv eller bakom något robust. Sätt mobiltelefonen på ljudlöst och var tyst. Dra för eventuella gardiner eller försök på annat sätt förhindra insyn. Allt du kan göra för att försvåra för en gärningsperson att ta sig in i eller få insyn i utrymmet är bra. Även små åtgärder har betydelse.

Larma 

Ring 112 så fort som möjligt. Meddela följande till polis, räddningstjänst och ambulanspersonal:

  • var du befinner dig och vad som hänt
  • angriparnas antal, vapen, klädsel och var de sågs senast
  • information om antal skadade och typ av skador.

Följ de anvisningar du får av operatören. Skilj på vad du tror och vad du vet.

Vid en polisinsats kan polisen ha svårt att skilja dig från angriparna, och därför kan de behandla dig bryskt och bestämt. Här är det viktigt att

  • följa polisens anvisningar
  • hålla händerna synliga och undvika hastiga rörelser.

Så arbetar polisen mot skolattacker och grovt våld i skolmiljö

Polisen har en god förmåga att ingripa vid grova våldsbrott som skolattacker. I de allra flesta fall är den vanliga ingripandepolisen den första polisresursen på plats. Polisen har under flera års tid utbildat och övat i att hantera den här typen av händelser. 

Utöver det finns särskilda resurser i samtliga regioner som är tränade för att klara av särskilt svåra ingripanden vid grova brott, som terror eller skolattacker.

Den nationella insatsstyrkan är samhällets yttersta resurs vid grova våldsbrott och förstärker vid behov de övriga styrkorna vid ett inträffat attentat.

Brottsförebyggande arbete

En väl fungerande samverkan mellan exempelvis polis, skola, socialtjänst, vårdnadshavare, hälso- och sjukvård och i vissa fall även Säkerhetspolisen är avgörande för att allvarlig brottslighet i skolan ska kunna förebyggas, upptäckas och förhindras.

Polisen arbetar även förebyggande med att sprida information om skolattacker, som exempelvis genom vägledningen för yrkesverksamma.

Myndigheter och nätverk som polisen samarbetar med för att förebygga skolattacker är

  • Center mot våldsbejakande extremism
  • Skolverket
  • SKR
  • Säkerhetspolisen
  • Socialstyrelsen.