Sök

Kungsbacka – medborgarlöften

Kungsbacka kommun och polisen, lokalpolisområde Kungsbacka, samarbetar och samverkar för att alla som bor och vistas i kommunen ska vara trygga och för att brottsligheten ska minska. Medborgarlöftet för 2023 till 2026 kan ni läsa om här.

Bakgrund

Sedan 2010 har Kungsbacka kommun och polisen i Kungsbacka arbetat utifrån en gemensam samverkansöverenskommelse för att samarbeta och samordna det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kungsbacka kommun och polisen i Kungsbacka benämns gemensamt fortsättningsvis ”parterna” eller ”part”.

Syftet med samverkan är att parterna utifrån den lokala lägesbilden gemensamt ska utveckla och stärka arbetet som rör parternas ansvarsområden. Parterna ska skapa och upprätthålla samverkansstrukturer och samordna sina resurser genom att skapa effektiva, samtidiga och enhetliga insatser utifrån respektive prioriterat fokusområde för samverkan.

Målet är minskad brottslighet och ökad trygghet i Kungsbacka kommun och ett medel för att nå målet är samverkan.

Överenskommelsen bygger på att det är viktigt med långsiktiga och kontinuerliga brottsförebyggande strategier samtidigt som det ska finnas en flexibilitet för kortsiktiga insatser utifrån specifika behov och händelser.

Samverkansöverenskommelsen löper från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31.

Parternas samordnare

Polisens samordnare är kommunpolis och Kungsbacka kommuns samordnare är den kommunala brottsförebyggaren. Parternas samordnare har följande gemensamma uppdrag:

  • Kartläggning av lokal lägesbild.
  • Arbeta med orsaksanalyser utifrån lägesbild och aktuell problematik samt ta fram förslag på åtgärder.
  • Vara stöd för att ta fram aktivitetsplaner och följa upp dessa.
  • Bereda underlag inför samverkansforum samt föredragning av ärenden vid styrgruppens möten.
  • Framtagande av förslag till medborgarlöften samt uppföljning av dessa.

Parterna åtar sig att säkerställa att samordnarna och aktivitetsansvariga kan avsätta tillräckliga resurser för uppdraget, bland annat i form av tid.

Styrgrupp

Parterna organiserar samverkan genom en gemensamt ägd styrgrupp för att långsiktigt planera, behandla, besluta och följa upp strategiska frågor som rör samverkansöverenskommelsen. Styrgruppen sammanträder två gånger per år samt vid behov. Denna ska följa upp samverkan enligt samverkansöverenskommelsen och besluta i frågor som behövs för dess tillämpning. Beslut i styrgruppen bygger på konsensus mellan parterna.

Kommunens brottsförebyggande samordnare samt kommunpolis deltar i rollerna som föredragare.

Lokala brottsförebyggande rådet

För det kontinuerliga arbetet ska det finnas en operativ samverkansgrupp bestående av parternas samordnare. I Kungsbacka kallas denna samverkansgrupp för det lokala brottsförebyggande rådet. Det lokala brottsförebyggande rådet ska bestå av representanter från berörda kommunala förvaltningar och andra intressenter som till exempel fastighetsbolag.

Det lokala brottsförebyggande rådet träffas varje månad och ordförandeskapet i gruppen växlar mellan parterna. Det följer ordförandeskapet för styrgruppen.

Det lokala brottsförebyggande rådet ska hålla sig uppdaterad kring den lokala lägesbilden och det pågående arbete i kommunen som helhet med fokus på trygghet och brottslighet samt aktivitetsplaner. Utifrån uppdrag från styrgruppen ska det lokala brottsförebyggande rådet ta fram underlag och förslag till nya insatser.

Om en kommundel eller område har flertalet allvarliga händelser under en längre period kan särskilda möten där det aktuella området sätts i fokus anordnas då fler berörda funktioner bjuds in.

Medborgarlöftet

Parterna ska tillsammans utfärda medborgarlöften. Medborgarlöftet ska utgå från kunskaper framtagna från medarbetar- och medborgardialoger, där medborgarnas upplevelser av otrygghet prioriteras. Medborgarlöftena ska i möjligaste mån utgå från samverkansöverenskommelsen.

Medborgarlöften för 2023–2026 har tagits fram genom arbetet med den lokala lägesbilden och beslutas av styrgruppen på sammanträdet den 13 september 2022.

Barn och ungas trygghet och brottsutsatthet

Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att ungdomar i åldern 15-24 år är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld. Nästan var femte ung person (18 %) i åldern 16-24 år, uppger att de någon gång varit utsatta för systematiska kränkningar och förödmjukelser, försök till inskränkningar i friheten, hot, trakasserier, misshandel eller sexualbrott av en nuvarande eller tidigare partner. Förutom våld i nära relation ser vi även att antalet anmälda rån mot personer under 18 år har mer än fördubblats i Sverige under perioden 2015–2019, och de som misstänks är i huvudsak 15–20 år.

När det gäller upplevd otrygghet visar den nationella trygghetsundersökningen (NTU) att det är i den näst yngsta (20–24 år) åldersgruppen som störst andel upplever otrygghet (36 %). När det gäller olika konsekvenser av otrygghet och oro är det vanligast att man valt en annan väg eller ett annat färdsätt, något som 24 procent av befolkningen (16-84 år) uppger att de har gjort mycket eller ganska ofta under det senaste året. Vidare är det stora skillnader mellan kvinnor och män, där 32 procent av kvinnorna uppger att de ofta har valt en annan väg eller ett annat färdsätt, medan andelen bland män uppgår till 16 procent.4

I Luppundersökningen från 2020 uppger 30 procent av åk8-eleverna och cirka 25 procent av gy2-ungdomarna att de under det senaste halvåret blivit utsatta för brott eller hot om brott – och ännu lite fler upplever otrygghet i vardagen, tjejer i högre grad än killar. Den gäller främst stöld, misshandel, hot och/eller sexuellt våld/utnyttjande. Enligt polisens statistik har misshandel mot kvinna över 18 år inomhus som är närstående i en parrelation minskat mellan år 2020-2021 i Kungsbacka. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg (IF) har dock uppmärksammat att ca 20% av anmälningarna till Mottagning Barn och Unga handlar om att barn utsätts för våld. Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar att flickor i större utsträckning än pojkar blir utsatta för psykisk barnmisshandel och sexuella övergrepp samt upplever oftare våld mellan vuxna. Pojkar uppger däremot högre grad av fysisk misshandel. Forskning visar även att barn med funktionsnedsättning löper 3–5 gånger högre risk att utsättas för någon form av våld än barn utan funktionsnedsättningar.

Mot bakgrund av detta lovar Kungsbacka kommun och polisen att tillsammans arbeta för att öka ungas trygghet och minska deras brottsutsatthet. Detta kommer att ske genom kartläggning av otrygghet, våldspreventiva insatser och situationell brottsprevention.

Trygga beteenden i trafiken

Kommunen och polisen har under det senaste året fått in flera klagomål som handlar om buskörning och oljud från ungdomar som kör A-traktorer, mopedbilar och mopeder, framförallt i anslutning till skolor och skolgårdar. Lokal brottsstatistik visar att trafikbrott är ett av de vanligaste brotten i Kungsbacka. Det gäller bland annat smitning från trafikolycka och parkeringsskada. Ovanstående som bakgrund ser vi ett behov av att arbeta med trafiksäkerhet i kommunen och har därför valt att prioritera detta i vårt medborgarlöfte för 2023–2026. Polisen lovar att regelbundet utföra trafikkontroller och kommunen lovar att arbeta aktivt för att upprätthålla och skapa en trafiksäker miljö. 

Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet 

Brottslighet försämrar inte bara tryggheten och livskvaliteten för invånarna i en kommun eller ort. Det kan dessutom innebära stora ekonomiska konsekvenser för såväl privatpersoner som företagare och föreningsliv. En undersökning från Svenskt Näringsliv visar att nästan 6 av 10 företag i Halland utsatts för brott under 2021. Det motsvarar hela 6 000 företag och kostnaderna uppgår till 3 miljarder kronor. Undersökningen visar även att vart tjugonde företag övervägt att lägga ned hela eller delar av verksamheten, på grund av utsattheten för brott.  

För att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället behövs en samverkan mellan olika aktörer i samhället. Samverkan ska bygga på kunskap och analys av den lokala problembilden, för att tillsammans kunna formulera insatser. Kungsbacka kommun och polisen lovar att fortsätta utveckla samverkan med näringslivets aktörer i Kungsbacka och inkludera dem i kartläggningar av brott och otrygghet. 

Kontakt Kungsbacka

Jenny Sjöström, kommunpolis
010-566 04 39
jenny.sjostrom@polisen.se

Kungsbacka kommun ingår i polisområde Halland.