Sök

Laholm – medborgarlöfte

Medborgarlöften är en del av polisens styrmodell. Det innebär att den lokala problembeskrivningen ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt. Här presenteras medborgarlöftet för Laholms kommun 2024-2025.

Bakgrund

Medborgarlöften är en fortsatt del av arbetet inom polisen och kommer att vara det framöver. Det är en del av den fortlöpande samverkansöverenskommelse som finns mellan Laholms kommun och polisen. Den lokala lägesbilden ska vara utgångspunkten för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Medborgar- och medarbetarperspektivet tas i högre utsträckning tillvara för att göra den lokala lägesbilden tydligare. När löftena tas fram ska kommuninvånare involveras och löftena ska innehålla det som invånarna upplever som problem. Det handlar om aktiviteter som
kommun och polis tillsammans kommit överens om för att förebygga brott, öka tryggheten och minska brottsligheten.

Lägesbild

Laholms kommun och polisen har ett löpande lägesbildsarbete för att parterna ska vara uppdaterade kring aktuellt läge i kommunen kopplat till brottsförebyggande och trygghets-skapande arbete.

Under hösten 2023 har det genomförts en trygghetsundersökning i digital form. Enkäten har också funnits i pappersform på ett antal fysiska platser. Det faktiska trygghetsläget i Laholms kommun är fortsatt högt och invånarna känner sig överlag trygga oavsett var man bor i
kommunen.

Det finns platser som upplevs något mer otrygga: Stadsparken, Laholms centrum, Glänninge- området samt Campus Laholm, med tillhörande verksamheter inom skola, fritidsverksamhet och affärsverksamhet (området utanför Coop).

I de nämnda områdena bor, verkar och uppehåller sig invånare regelbundet. Därför är dessa områden prioriterade under 2024 i samverkan mellan kommun och polis. Då områdena består av olika boendeformer, kommunala och privata verksamheter, är det av vikt att Laholms kommun och polisen samverkar. Detta bör ske internt och externt för att öka både den upplevda och den faktiska tryggheten på platserna.

Medborgarlöfte

Polisen och Laholms kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja invånarnas upplevda trygghet på nedanstående platser.

Delar av Laholm som innefattar:

 • Centrala Laholm- Centrumkärnan inklusive Stadsparken.
 • Glänningeområdet (Glänningeskolan, området kring sjön och intilliggande
  parkeringsplatser).
 • Campus Laholm (Lagaholmsskolan, Aktivitetshuset, intilliggande
  parkeringsplatser och verksamheter).
 • Övriga orter i kommunen.

Polisen och Laholms kommun lovar att:

 • samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till ungdomar mellan 12 och 24 år,
 • samverka och agera utifrån den gemensamma lägesbilden,
 • gemensamt arbeta med brottsförebyggande frågor och den upplevda tryggheten,
 • förmedla en relevant mediabild,
 • stötta grannsamverkan och andra ideella brottsförebyggande verksamheter,
 • motverka användandet av narkotikaklassade preparat i kommunen,
 • kontinuerligt diskutera möjligheterna till kamerabevakning,
 • kontinuerligt följa upp arbetet med medborgarlöftet.

Polisen lovar att:

 • synas i hela kommunen med prioritering på de utpekade områdena,
 • trafikövervaka med inriktning på hastighetsöverträdelser,
 • genomföra brottsförebyggande åtgärder och insatser kopplade till de
  utpekade områdena,
 • samverka med kommunens skolor och arbeta förebyggande med kommunens
  ungdomar,
 • besöka, informera och återkoppla till olika verksamheter, media, företag och
  föreningar genom positiv kommunikation.

Laholms kommun lovar att:

 • kontinuerligt arbeta för ökad tillgänglighet för oskyddade trafikanter och även arbeta för tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i kollektivtrafiken där kommunen har rådighet utifrån att kommunen är väghållare,
 • kontinuerligt i sina trafikräkningar skicka över data som hastighet till polisen, för att fungera som tips på platser där polisen skulle kunna göra hastighetskontroller,
 • det hälsofrämjande, trygghetsskapande, förebyggande och uppsökande arbetet med barn och unga ska bibehållas och utvecklas i kommunen. Prioritet ska geografiskt ligga i områden som pekats ut i trygghetsenkäten,
 • samverkan mellan förvaltningarna i kommunen, föreningsliv och andra aktörer ska stärkas och utvecklas i arbetet med barn och unga,
 • bibehålla en dialog med invånarna kring möjligheter att utveckla aktiviteter och mötesplatser. Fokus ska ligga på grupper och ungdomar som har svårare att ha tillgång till detta,
 • arbeta för att byta ut alla gamla armaturer till LED för att modernisera anläggningen.

Kontakt Laholm

Kristian Nilsson, kommunpolis
010-566 02 21
kristian.nilsson@polisen.se

Laholms kommun ingår i lokalpolisområde Halmstad och i polisområde Halland.