Sök

Varberg – medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell och tas fram i samverkan mellan polisen och Varbergs kommun. Detta är Varbergs medborgarlöfte för 2023 – 2024.

Syfte

Medborgarlöftet är en del i ett arbetssätt att fånga och agera mot de utmaningar som syns i den gemensamma lägesbilden. Genom den årliga medborgardialogen ges medborgarna möjlighet att påverka vad som bör prioriteras för att skapa en ökad upplevd trygghet. Syftet med medborgarlöftet är minskad brottslighet och ökad trygghet samt att skapa förtroende och ökad delaktighet. 

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Genom arbetet med årets lägesbild bedömer vi att det finns ett fortsatt behov av att fokusera på barn och unga samt alkohol- och drogförebyggande arbete. Det finns en tydlig koppling mellan alkoholkonsumtion och våldsutövning och med effekter på barn och ungas trygghet. Likt föregående år kommer vi att fortsätta med det våldspreventiva arbetet. Medborgardialogen visar att vissa platser i Varberg upplevs som otrygga. Vi ser ett behov av att arbeta med den upplevda känslan av trygghet. Vi lovar medborgarna att genomföra följande insatser:   

 • Polisen ska öka sin närvaro på platser som i medborgardialogen upplevdes som otrygga.

I samband med medborgardialogen framkom önskemål om ökad polisiär närvaro. Polisen kommer öka sin närvaro genom fotpatrullering. Polisen får också möjlighet att bygga relationer med medborgarna och skapa ett förtroende. Tillit är en viktig faktor för den upplevda känslan av trygghet.

 • I samverkan ska vi föreläsa om droger och straffrätt för elever i årskurs 8 samt vårdnadshavare
  Det är i mötet med eleverna och deras vårdnadshavare som relationer skapas och tillit byggs. Syftet är att stärka ungdomars ställningstagande mot droger och öka medvetenheten om konsekvenserna av att begå brott. Syftet är också att ge vårdnadshavare verktyg för att kunna förebygga kriminalitet bland unga.

 • I samverkan ska vi informera om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
  Alla medborgare har ett samhällsansvar och kan förebygga brottslighet. I medborgardialogen framkom önskemål om att få information om det trygghetsskapande arbetet. Vi vill höja medborgarnas kunskap om hur vi alla kan påverka upplevelsen av trygghet och att vi tillsammans kan förebygga brottslighet.

 • I samverkan ska vi arbeta för att förebygga trafikbrott och trafikolyckor bland unga
  Polisen får rapporter om buller, nedskräpning och trafikrelaterade händelser kopplat till motorfordon. Vi kommer gemensamt att anordna en träff med fokus på A- och EPA-traktorer. Polisen kommer att genomföra trafikkontroller samt stärka vår samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT). Syftet är att förebygga trafikbrott och trafikolyckor.

 • I samverkan ska vi fördjupa arbetet med att förebygga våld i nära relation
  Förra året startade vi upp arbetet med att erbjuda våldsutövare hjälp att förändra sitt destruktiva beteende. Ungefär hälften av de tillfrågade har valt att ta emot hjälpen som erbjöds. Vi ser ett behov av att fördjupa arbetet. Syftet med insatsen är att förhindra ytterligare brott i nära relation.

Anders Wiss, lokalpolisområdeschef Varberg
Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande Varberg

Kontakt Varberg

Ghadi Ghazale, kommunpolis
010-565 52 49
ghadi.ghazale@polisen.se

Varbergs kommun ingår i lokalpolisområde Varberg och i polisområde Halland.