Sök

Krokom – medborgarlöften

Polisen och Krokoms kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Medborgarlöftet utgår från en gemensam lägesbild som tas fram av polis och kommun. Lägesbilden tas fram genom medborgar- och medarbetardialoger samt brottsstatistik och beskriver den lokala problembilden i Krokoms kommun. Utifrån lägesbilden har fokusområdena narkotika, trafik och bedrägerier valts ut. 

Medborgarlöfte 2023-2024

Narkotika

Polisen upplever en allt mer liberal syn på narkotika bland våra yngre medborgare och kommunen känner oro över en ökad användning av narkotika i kommunen.

Omfattande forskning visar att ungdomars hjärnor skadas permanent av regelbundet användande av cannabis. Enligt CAN -rapporten 2019 uppgav 5 procent av de svarande eleverna i årskurs 9 att de någon gång använt narkotika, vanligtvis cannabis.

Polisen och kommunen lovar att jobba för att minska tillgången av narkotika och för att färre ungdomar ska vilja testa narkotika. Uppföljning kommer att ske genom att granska CAN:s undersökningar.

Polisen och kommunen lovar medborgarna:

 • Polisen och kommunen berättar om risk och skyddsfaktorer för att ungdomar inte ska hamna i missbruk och kriminalitet. Informationen kommer att erbjudas föräldrar till barn i högstadiet med utgångspunkten två till tre skolbesök per termin.
 • Kommunen erbjuder föräldrar med barn 0-17 år, upp till fem råd- och stödsamtal för stöd utifrån utmaningar i föräldrarollen.
 • Kommunen kommer i samverkan med kultur och fritidsenheten arbeta för erbjuda barn och ungdomar en teaterföreställning som berör barns upplevelser av att växa upp i missbruksförhållanden.
 • Polisen kommer aktivt arbeta för tidig upptäckt av ungdomar som brukar narkotika och för att minska tillgången av narkotika i kommunen.

Trygghet för medborgarna

Olika trafikmiljöer är en vanlig orsak till upplevd otrygghet bland kommunens medborgare. Polisen och kommunen kommer därför att genomföra åtgärder för att öka medborgarnas upplevda trygghet kopplat till olika trafikmiljöer.

Polisen och kommunen lovar medborgarna:

 • Kommunen kommer i samverkan med polisen att se över trafikmiljöerna vid kommunens skolor under 2023/2024 för att identifiera och arbeta för att förhindra trafikfaror.
 • Polisen kommer att markant öka sin närvaro i kommunen och på specifika platser som medborgarna upplever som otrygga.
 • Polisen kommer att jobba riktat mot farliga beteenden i trafiken.

Övriga åtgärder för att tidigt kunna agera mot brott och otrygghet:

 • Kommunen, polisen och Krokomsbostäder kommer att bedriva EST (Effektiv samordning för trygghet) i syfte att tidigt identifiera stök och bråk som kan bli kostsamt och påverka medborgarnas upplevda trygghet negativt.

Bedrägerier

Det anmäldes 163 bedrägeribrott i Krokoms kommun 2022, bedrägeribrott var det vanligaste brottet i Krokoms kommun år 2022. Att bli utsatt för bedrägeri kan liknas vid den identitetskränkning som en brottsutsatt utsätts för vid ett inbrott. De ekonomiska konsekvenserna kan vara betydande och drabbar ofta redan utsatta människor i samhället.

Polisen och kommunen lovar därför att arbeta förebyggande genom att genomföra kunskapshöjande insatser till medborgarna. Målet är att antalet bedrägeribrott ska vara färre än 145st 2024.

Polisen och kommunen lovar medborgarna:

 • Polisen och kommunen kommer att genomföra en riktad informationsinsats till samtliga medborgare som har hemtjänst.
 • Polisen kommer att erbjuda riskgrupper fysiska träffar för att öka deras kunskap gällande bedrägerier och hur de kan skydda sig.
 • Polisen och kommunen kommer att via sociala medier varna medborgarna när polisen får vetskap om nya former av bedrägerier. 

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet med medborgarlöften på www.polisen.se, Polisen Jämtland/Härjedalens Facebook och Instagram samt på www.krokom.se. Medborgarlöftena följs upp dec 2023/2024.