Sök

Gislaved – medborgarlöften

Polisen och Gislaveds kommun har tecknat gemensamma medborgarlöften.

Medborgarlöfte Gislaveds kommun 2024

Polisen och Gislaveds kommun samverkar i syfte att långsiktigt minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Medborgarlöftet som utgår från den lokala problembilden är en del i det, utifrån löftet genomför polis och kommun aktiviteter, var för sig och tillsammans.

Polisen och Gislaveds kommun har efter gemensamma lokala lägesbilder, medarbetardialoger, medborgardialoger, tips från kommunens invånare samt inhämtning av statistik och information från polisens underrättelsetjänst identifierat de delar som lyfts fram i årets medborgarlöfte som fokusområden.

Situationen idag

Medborgardialog, trygghetsmätningar och brottsstatistik visar på att Gislaveds kommun som helhet är en trygg kommun att leva och verka i. Detta styrks till stor del även av de lokala lägesbilder som polis och kommun sammanställer varje månad utefter arbetsmetoden effektiv samordning för trygghet (EST).
I Sverige idag ser vi att vissa unga personer attraheras av, och lockas in i eller tvingas till en kriminell livsstil. Det är mycket allvarligt och oroande och får stor negativ påverkan på samhället och individen. I Gislaveds kommun har vi inga etablerade kriminella gäng. Vi ser ändå en risk att en kriminell livsstil kan attrahera unga människor i kommunen. Kommunen och polisen är angelägna av att unga människor inte ska hamna i kriminalitet eller missbruk och arbetet med att förebygga detta kommer att vara kommunens och polisens främsta fokus.

Informationsinhämtningen inför årets medborgarlöfte visar att invånarna i kommunen vill att polis och kommun ska lägga fokus på att arbeta förebyggande mot missbruk bland unga och förhindra att unga rekryteras in i kriminella miljöer.

Det visar också att kommunens invånare vill att polisen ska prioritera trafikarbetet i kommunen kopplat till höga hastigheter.

Vi har även sett att antalet bedrägeribrott har ökat kraftigt i Sverige under de senaste åren och Gislaveds kommun är inget undantag i det sammanhanget. Brottsstatistiken visar att äldre personer är särskilt utsatta. Detta leder till stora brottsvinster som inte sällan går till kriminella nätverk som även hanterar narkotika och vapen. Vi vill minska risken att bli utsatt för den typen av bedrägeribrott genom att öka kunskapen om detta hos Gislaved kommuns invånare.

Fokusområden

Det övergripandet målet är att förebygga brott och öka tryggheten bland kommuninvånarna i Gislaveds kommun. Den gemensamma återkommande lokala lägesbilden leder till att kommunens och polisens arbete kan riktas till de problem, platser och tidpunkter som för tillfället är mest aktuellt. Det leder till att brott beivras och förebyggs vilket bidrar till en ökad trygghet för kommunens invånare. I detta medborgarlöfte lovar dessutom polisen att tillsammans med kommunen arbeta mer fokuserat med nedan områden.

Narkotikabrott, med fokus på unga

Polisen ska jobba aktivt med synlig och civil personal mot de personer och platser där det finns information om narkotikaförsäljning samt användning.

Att upptäcka unga personer som riskerar att hamna i ett missbruk och så tidigt som möjligt genomföra förebyggande individuella åtgärder är av största vikt.

Som ett led i det kommer aktiviteter och åtgärder riktade mot narkotikabrottslighet med ungdomar i fokus att genomföras.

Fortsatt samverkan med skola, civilsamhälle och polisiär närvaro i de sammanhang där ungdomar i riskzonen befinner sig.

Rekrytering av unga till kriminella miljöer

Att upptäcka unga personer som riskerar att hamna en kriminell miljö så tidigt som möjligt och att genomföra förebyggande individuella åtgärder är av största vikt.

Polisen kommer fortsätta arbeta förebyggande genom samverkan kring ungdomar med normbrytande beteende för tidigare upptäckt av riskbeteende eller kriminalitet.

Trafik

Polisen kommer fortsätta sitt trafiksäkerhetsarbete för att sänka medelhastigheten och få en ökad andel nyktra förare.

Bedrägerier

Antalet bedrägeribrott har ökat kraftigt i Sverige och så även i Gislaveds kommun. Brottsstatistiken visar att äldre personer är särskilt utsatta. Olika informationsinsatser ska prioriteras i syfte att förhindra att bedrägerier sker.