Sök

Gnosjö – medborgarlöften

Polisen och Gnosjö kommuns gemensamma medborgarlöften för 2024.

Polisen och Gnosjö kommun samverkar med det gemensamma syftet att långsiktigt minska brottsligheten och för att öka tryggheten i kommunen. Medborgarlöftet som utgår från den lokala problembilden är en del i det, utifrån löftet genomför polis och kommun aktiviteter, var för sig och tillsammans.

Polisen och Gnosjö kommun har efter gemensamma lokala lägesbilder, medarbetardialoger, medborgardialoger, tips från kommunens invånare samt inhämtning av statistik och information från polisens underrättelsetjänst identifierat de delar som lyfts fram i årets medborgarlöfte som fokusområden.

Situationen idag

Medborgardialog, trygghetsmätningar och brottsstatistik visar på att Gnosjö kommun som helhet är en trygg kommun att leva och verka i. Detta styrks även av de lokala lägesbilder som polis och kommun sammanställer varje månad utefter arbetsmetoden Effektiv samordning för trygghet (EST).

Nationellt ser vi hur unga individer dras in i kriminella miljöer på ett sätt som vi inte ser i Gnosjö kommun. Så vill vi att det ska fortsätta att vara, vi vill att Gnosjö kommun även fortsättningsvis ska vara en trygg plats för våra ungdomar att växa upp i.

Informationsinhämtningen inför årets medborgarlöfte visar att även invånarna i kommunen vill att polis och kommun ska lägga fokus på att arbeta förebyggande mot missbruk bland unga och förhindra att unga rekryteras in i kriminella miljöer.

Vi har även sett att antalet bedrägeribrott har ökat kraftigt i Sverige under de senaste åren och Gnosjö kommun är inget undantag i det sammanhanget. Brottsstatistiken visar att äldre personer är särskilt utsatta. Detta leder till stora brottsvinster som inte sällan går till kriminella nätverk som även hanterar narkotika och vapen. Vi vill minska risken att bli utsatt för den typen av bedrägeribrott genom att öka kunskapen om detta hos Gnosjö kommuns invånare.

Fokusområden

Det övergripandet målet är att förebygga brott och öka tryggheten bland kommuninvånarna i Gnosjö kommun. Den gemensamma återkommande lokala lägesbilden leder till att kommunens och polisens arbete kan riktas till de problem, platser och tidpunkter som för tillfället är mest aktuellt. Det leder till att brott beivras och förebyggs vilket bidrar till en ökad trygghet för kommunens invånare.

I detta medborgarlöfte lovar dessutom polisen att tillsammans med kommunen arbeta mer fokuserat med nedan områden.

Narkotikabrott, med fokus på unga

Att upptäcka unga personer som riskerar att hamna i ett missbruk och så tidigt som möjligt genomföra förebyggande individuella åtgärder är av största vikt.

Som ett led i det kommer aktiviteter och åtgärder riktade mot narkotikabrottslighet med ungdomar i fokus att genomföras.

Fortsatt samverkan med skola, civilsamhälle och polisiär närvaro i de sammanhang där ungdomar i riskzonen befinner sig.

Rekrytering av unga till kriminella miljöer

Att upptäcka unga personer som riskerar att hamna i en kriminell miljö så tidigt som möjligt och att genomföra förebyggande individuella åtgärder är av största vikt.

Polisen kommer fortsätta arbeta förebyggande genom samverkan kring ungdomar med normbrytande beteende för tidigare upptäckt av riskbeteende eller kriminalitet.

Bedrägerier

Antalet bedrägeribrott har ökat kraftigt i Sverige och så även i Gnosjö kommun. Brottsstatistiken visar att äldre personer är särskilt utsatta. Olika informationsinsatser ska prioriteras i syfte att förhindra att bedrägerier sker.