Sök

Habo – medborgarlöften

Polisen och Habo kommun kommer under 2023 att arbeta aktivt för att förebygga brottslighet, öka tryggheten och minska antalet ungdomar som riskerar att hamna i destruktiva och negativa miljöer och beteendemönster.

Medborgarlöftet är ett avtal mellan Polisen och Habo kommun där vi tillsammans, utifrån en gemensam lägesbild, skall arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten för kommunens invånare.

För att kunna nå framgång och effekt i det brottsförebyggande arbetet krävs samverkan mellan kommun och Polis. Medborgarlöftet är ett samverksavtal mellan kommun och Polis och förutsättningen för detta avtal är en gemensam lägesbild. Den gemensamma lägesbilden är en avgörande utgångspunkt och den klargör vilken typ av problematik som förekommer i kommunen och vad som bör prioriteras att arbeta mot för att kunna öka tryggheten och minska brottsligheten.

För att kunna skapa en så bred och sanningsenlig lägesbild i Habo kommun som möjligt har ett flertal olika källor och perspektiv analyserats och sammanställts under 2022.

Medborgarlöfte 2023

Polis och Habo kommun har tillsammans identifierat tre områden gällande ungdomar som kommer att prioriteras under 2023:

 • Narkotika
 • Skadegörelse
 • Trafik

Polisen och Habo kommun lovar att:

Arbeta med ungdomar och narkotika genom att:

 • Områdespolisen ska fortsätta sin täta samverkan med skola och kommun i syfte att uppmärksamma, förebygga och minska problem relaterade till drogmissbruk och annan ungdomsrelaterad brottslighet. 
 • Polisen ska genomföra hund-sök i grundskolan i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
 • Polis och Habo ska samverka på strategisk nivå via SSG (strategisk samverkansgrupp) samt dela lägesbild i samband med brottsförebyggande råd.
 • Habo kommun ska kunna starta insatser vid behov i samverkan med polis. 

Arbeta med ungdomar och skadegörelse genom att:

 • Polisen och Habo kommun ska tillsammans utföra orsaksanalyser för att på ett strukturerat sätt kunna identifiera gärningsmönster och gärningspersoner och kommunen ska följa gällande rutiner för polisanmälningar och tillbud i kommunen.
 • Habo kommun ska kontinuerligt undersöka möjligheterna att sätta upp övervakningskameror på platser i kommunen som är drabbade av skadegörelse.

Arbeta med ungdomar och trafik genom att:

 • Polisen ska arbeta med riktade trafikkontroller mot bilburen ungdom, både civilt och uniformerat i samverkan med bilinspektör.
 • Habo kommun ska aktivt arbeta för meningsfulla aktiviteter för bilburna ungdomar.

Effekter

Polisen och Habo kommun har enats om det övergripande målet om att arbeta aktivt för att förebygga brottslighet, öka tryggheten och minska antalet ungdomar som riskerar att hamna i destruktiva och negativa miljöer och beteendemönster. Genom att upprätthålla en kontinuerlig dialog och en tät samverkan under året kommer vi att enskilt och tillsammans i olika aktiviteter kunna jobba med flexibla och effektiva insatser som beivrar brottsligheten inom de fokusområden som nämns ovan. Sammantaget kommer detta att minska brottsligheten och öka tryggheten i Habo kommun.

Uppföljning

Uppföljning medborgarlöfte Habo kommun